Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Ejder Akgün
dc.contributor.authorHacıoğlu Yıldırım, Münevver
dc.contributor.authorKaraş, Hakan
dc.date.accessioned2019-12-01T11:00:50Z
dc.date.available2019-12-01T11:00:50Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.issn1300-2163
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1504
dc.description.abstractAmaç: Vajinismus hastalarında depresyon ve anksiyete bozuklukları tanı oranlarına ilişkin bilgi eksikliği göze çarpmaktadır. Bu çalışmanın amacı vajinismus tanısı konulmuş kadınlarda depresyon ve anksiyete bozukluklarının yaygınlığını araştırmak ve bu bozuklukların cinsel işlevlerle olan ilişkisini incelemektir. Yöntem: Vajinismus tanısı konulmuş olan yüz kırk dört kadın çalışmaya dahil edildi. Katılımcılara DSM-IV Eksen I Bozuklukları için Yapılandırılmış Klinik Görüşmenin (SCID-I) anksiyete bozuklukları ve depresyon bölümleri ve Golombok-Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GRCDÖ) uygulandı. Bulgular: Olguların %79,86’sında en az bir anksiyete bozukluğu ve/veya depresyon ek tanısı saptandı. Hastalar arasında en yaygın olarak saptanan ek tanı özgül fobi (%63,9) idi. Bunu sırasıyla depresyon (%35,4), sosyal anksiyete bozukluğu (%13), panik bozukluğu (%10), obsesif kompulsif bozukluk (%5) ve yaygın anksiyete bozukluğu (%2) tanıları izledi. Ek tanısı olmayanlarla karşılaştırıldığında depresyon ek tanısı olan hastalarda GRCDÖ kaçınma puan ortalaması, panik bozukluğu ek tanısı olanlarda ise iletişim puan ortalaması daha yüksek bulundu. Sonuç: Vajinismus hastalarında majör depresyon ve özellikle özgül fobi olmak üzere anksiyete bozuklukları yaygınlığı genel topluma göre yüksek oranlarda saptanmıştır. Hem psikiyatrik tanıların yüksek oranda eşlik etmesi hem de cinsel işlevselliğin her alanda bozulmuş olması bu hastaların klinik değerlendirilmesinde bütüncül yaklaşımın önemini vurgulamaktadır.en_US
dc.description.abstractObjective: In patients with vaginismus, the Lack of knowledge on rates of depression and anxiety disorders is noteworthy. The aim of the present study was to investigate the prevalance of anxiety disorders and major depression and to examine the relationship of these comorbiditics with sexual functions in women diagnosed with lifelong vaginismus. Method: One hundred and fourty-four women who were diagnosed with vaginismus were recruited for the study. Depression and anxiety disorders section of the Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I) and Golombok-Rust Inventory of Sexual Satisfaction (GRISS) were administered to the participants. Results: At least one comorbid anxiety disorder and/or depression was found in 79.86 % of the cases. The most common comorbid disorder was specific phobia (63.9%). This was followed by major depression (35.4%), social anxiety disorder (13%), panic disorder (10%), obsessive compulsive disorder (5%) and generalized anxiety disorder (2%). On GRISS, mean avoidance score was higher in patients with comorbid depression and non-communication score was higher in patients with comorbid panic disorder when compared to patients with no comorbidity. Conclusion: The prevalence of depression and anxiety disorders, especially spesific phobia, was higher in patients with vaginismus than the general population. Both high comorbidity of these psychiatric disorders and disruption of functions in all domains of sexuality emphasize the importance of holistic approach in evaluation of these patients.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherTURKIYE SINIR VE RUH SAGLIGI DERNEGI, PK 401, YENISEHIR, 06442, TURKEYen_US
dc.relation.isversionofTURKIYE SINIR VE RUH SAGLIGI DERNEGI, PK 401, YENISEHIR, 06442, TURKEYen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectVajinismusen_US
dc.subjectgenitopelvik ağrı/penetrasyon bozukluğuen_US
dc.subjectdepresyonen_US
dc.subjectanksiyete bozukluklarıen_US
dc.subjectek tanıen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectPsychologyen_US
dc.subjectVaginismusen_US
dc.subjectgenitopelvic pain/penetration disorderen_US
dc.subjectdepressionen_US
dc.subjectanxiety disordersen_US
dc.subjectcomorbidityen_US
dc.subjectDYSFUNCTIONen_US
dc.subjectEPIDEMIOLOGYen_US
dc.subjectSATISFACTIONen_US
dc.subjectCOMORBIDITYen_US
dc.subjectPHOBIAen_US
dc.subjectPsychiatryen_US
dc.subjectINTERDISCIPLINARY RESEARCH AREASen_US
dc.titleYaşam Boyu Vajinismus Tanısı Konulan Kadınlarda Depresyon ve Anksiyete Bozukluklarının Yaygınlığı ve Cinsel İşlevlerle İlişkisien_US
dc.title.alternativePrevalence of Depression and Anxiety Disorders and Their Relationship with Sexual Functions in Women Diagnosed with Lifelong Vaginismusen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalTürk Psikiyatri Dergisien_US
dc.contributor.departmentİktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesien_US
dc.contributor.authorIDhttp://orcid.org/0000-0002-8620-1254en_US
dc.contributor.authorIDhttp://orcid.org/0000-0001-5241-1619en_US
dc.contributor.authorIDhttp://orcid.org/0000-0002-9391-5415en_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage9en_US
dc.identifier.endpage15en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess