Show simple item record

dc.contributor.authorSayılgan, Tuncay
dc.date.accessioned2019-01-15T08:55:45Z
dc.date.available2019-01-15T08:55:45Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/882
dc.descriptionDanışman: Necati Kalkan.en_US
dc.description.abstractPazarlarda görülen yoğun rekabetin bir sonucu olarak örgütler varlıklarını devam ettirebilmek için yoğun çaba harcamaktadırlar. Bir örgütün varlığını devam ettirebilmesi için kar elde etmesi gerekmektedir. Fakat rekabet avantajı elde etmek ve karlılık oranını yükseltmek için sadece kaliteli mal ve hizmetlerin üretilip pazara sunulması yeterli olmamaktadır. Örgütler kendi iç sistemleri üzerinde de durmalıdırlar. Söz konusu iç sistemlerden biri üretim verimliliğidir. Zira üretim verimliliğinin yüksek olması daha az sermaye ve emek harcayarak daha fazla çıktı elde edilmesini sağlayabilmektedir. Bu da giderlerin azalması ile sonuçlanmaktadır. Örgütler için bir diğer önemli kavram örgüt kültürüdür. Zira çalışma süresince örgütsel inançlar (sevgi, saygı, dürüstlük, adalet, şeffaflık, objektiflik, vb.) ve değerler (vizyon, misyon, program taktik, etik değerler, performansa dayalı ödüllendirme sistemi vs.) örgüt kültürünün örgüt içerisindeki tüm sistemleri etkilediği görülmüştür. Örgütsel İnanç ve değerleri yüksek olan personelin çalıştığı kurumu başkasının işi olarak görmemesi kendi işi gibi benimsemesi ve işle ilgili sahiplenme duygusunu en uç düzeye çıkarır. Bununla birlikte işi bırakmayıp kendi işine kayıtsız kalamayacağı gerçeği, bu durumu doğal olarak bir motivasyon kazancı sürecine dönüştürür. Nitekim bu işlemler bir işletmede yapılan işin kalitesini ve karlılığını artırmakla beraber, mal ve hizmet anlayışının olumsuz bir yapıya bürünmemesine yardımcı olur. Böyle bir durumun ortaya çıkmasında, çalışanların çalıştıkları işletme örgüt kültürünü benimsemiş olmaların payı büyüktür. Aynı şekilde örgüt performansı da örgütün varlığını devam ettirebilmesi adına olumlu sonuçların elde edilmesini sağlamaktadır. Üretim verimliğinde örgüt kültürünün önemi ve örgütsel performans ile ilişkisinin belirlenmesi amacıyla 10 maddeden oluşan "Örgütsel Performans Ölçeği", 12 maddeden oluşan "Örgüt Kültür Ölçeği" ile 10 maddeden oluşan "Üretim Verimliliği Ölçeği" ve bireylerle ilişkin demografik bilgilerden oluşan 9 madde soru kullanılmıştır. Toplamda 41 maddeden oluşan ankettir. Araştırmanın evreni; İstanbul İlinde İkitelli Sanayi Merkezinde bulunan 26 adet kalıp sanayisinde çalışan işletmede çalışan toplam 378 çalışan olup, örneklem büyüklüğünü 307 kişi oluşturmaktadır. Çalışma verilerinin analizi sonucunda; işletmelerin faaliyette bulundukları sürenin; işletmelerin rekabet gücünü, çalışanların işbirliğinin gelişmesini ve üretilen ürünlerin kalitesini etkilediği tespit edilmiştir. Çalışanların cinsiyetleri ile işletmenin rekabet gücünün artması, çalışanların verimliliğinin artması, çalışanların iş birliğinin geliştirilmesi, ürün kalitesinin artırılması, işyerinin düzeni ve bakımlı olması arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. İşletmelerin mal ve hizmet kalitesi kurumun imajını artırabilmektedir. Çalışanların yaşlarının farklı olmasının, onların işe karşı davranışlarını ve iş anlayışlarını da farklı yönde etkilediği tespit edilmiştir. Çalışanların eğitim seviyesinin; çalışanlar arası işbirliğini, çalışanların verimliliğini ve çalışanların kurumsal imaja yönelik katkılarını etkilediği gözlemlenmiştir. Çalışanların işletmelerde geçirdikleri hizmet süresi ile eğitim çalışmaları, takım çalışması, çalışanların verimliliği ve örgütsel değerlerin benimsenmesi arasında ilişki olduğu tespit edilmiştir. İşletmede çalışanların görevlerinin; yönetici, yönetici yardımcısı, ara eleman gibi farklı olması ile çalışanların eğitim, verimlilik, kurumsal imaj vb. hususlarında görüş farklılığı olduğu tespit edilmiştir. Anahtar Sözcükler: Verimlilik, Üretim Verimliliği, Örgüt Kültürü, Örgütsel Performans.en_US
dc.description.abstractAs a result of intense competition in the market, organizations are striving to sustain their assets. To sustain the existence of an organization to make a profit are required. To increase profitability and gain a competitive advantage, but only quality is not sufficient for market introduction of goods and services produced. Organizations must focus on their internal systems. Internal efficiency of production of one of the systems in question. Less capital and effort to put the production efficiency to be high, because more output can deliver. This also resulted in a reduction of costs. Another important concept for organizations is the culture of the organization. During the study period because of organizational beliefs (love, respect, honesty, fairness, transparency, objectivity, etc.) and values (vision, mission, program, tactical, ethical values, performance-based reward system, etc.), it was observed that all systems within an organization affects the organizational culture. The job of the institution Director of personnel work with high organizational beliefs and values as your own and adopt a sense of ownership about the work to be seen as the most extreme level delivers. However, do not leave the job and their own work will not remain indifferent to the fact that this situation naturally gain converts motivation into the process. Indeed, these processes and profitability in an organization increases, although the high quality of work, goods and services adopt the concept of structure helps ensure that a negative. In such a situation, the organizational culture of employees of the business they work for has a rather big share of being adopted. In the same way, in the name of maintaining the existence of the organization ensures organizational performance produces positive results. The importance of production efficiency in order to determine the relationship between organizational culture and organizational performance consists of 10 items, "organizational performance scale", and consists of 12 items, the "organizational culture scale consists of 10 items, "Article 9 of scale and production efficiency for individuals demographic information questions were used. In total, the questionnaire is composed of 41 items. The universe of the research; in Istanbul ikitelli Industrial centre, 26 working in business working in the mold industry is running a total of 378, 307 people constitute the sample size. The analysis of the study data as a result of the time in which they operate the firms; the competitiveness of enterprises, employees and the development of cooperation has been found to affect the quality of the products produced. Increase the competitiveness of the gender of the business with employees, increase employee productivity, the development of cooperation of employees, product quality, and improving the layout of the workplace, and it has been found that there is a relationship between to be groomed. The quality of goods and services, businesses can improve the image of the institution. Of age of employees towards work and business also affect their understanding of their different behaviour has been found to in different ways. The level of training of employees; collaboration between employees, employees productivity and their contribution to the corporate image of employees has been observed to affect. Training of employees in enterprises with the duration of their service, teamwork, employee productivity and it has been found that there is a relationship between the adoption of organizational values. Duties of employees in the enterprise; administrative, Administrative Assistant, Dec be as different element, training of employees, productivity, corporate image, etc. has been determined to be a difference of opinion on issues. Key Words: Productivity, Production Efficiency, Organizational Culture, Organizational Performance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleÜretim verimliliğinde örgüt kültürünün önemi ve örgütsel performans ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeRelation to organization culture performance and organizational performance in production efficiencyen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess