Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Burhan
dc.date.accessioned2018-12-07T08:12:23Z
dc.date.available2018-12-07T08:12:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/325
dc.description27.02.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Danışman: Mustafa Zahit Serarslanen_US
dc.description.abstractBireysel ve takım sporcularının sosyal ve psikolojik etmenlere bağlı olarak gösterdikleri performansta sporda cesaret düzeylerinin oldukça etkili olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sporda cesaret, sporda iyi bir performans için büyük önem taşımaktadır. Bu çalışma, bireysel ve takım sporcularının sporda cesaret düzeylerinin karşılaştırılması amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya 2017 yılı içerisinde İstanbul ilinde Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu‟nda öğrenci olan 430 sporcu dahil edilmiştir. Araştırmanın verileri, yapılandırılmış özellik gösteren veri toplama anketi aracılığıyla bizzat araştırmacı tarafından toplanmıştır. Sporcuların cesaret düzeylerini belirlemek için Spor Cesaret Ölçeği (SCÖ) kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise SPSS 24.0 programından faydalanılarak tanımlayıcı istatistik yöntemleri ve t-testi ve ANOVA testleri gibi nicel analiz yöntemlerine başvurulmuştur. Yapılan çalışma sonucunda, sporcuların sporda cesaret puan ortalamaları ̅=3,75±0,60 olarak bulunmuştur. Bu ortalama, alınabilecek en yüksek puana oranlandığında %74,90‟a karşılık gelmiştir. Ayrıca, sporcuların fedakarlık, sportif kendine güven, kararlılık, özgüven ve korkuyla baş etme oranları benzer bir oranlama ile %71-78 arasında değişmiştir. Bireysel sporcu veya takım sporcusu olma durumu sporda cesaret ve alt boyut ortalamalarının hiçbirini birbirinden anlamlı olarak farklılaştırmamıştır. Ayrıca, cinsiyet, medeni durum ve spor yapma yılının sportif cesaret üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. Ancak, yaş sportif cesareti farklılaştıran bir etkiye sahiptir.en_US
dc.description.abstractPerformance levels of individual and team athletes, depending on social and psychological factors, seem to be very effective. Hence courage is crucial for good performance of the sports. This study was conducted to compare the level of courage of individual and team athletes. In 2017, 430 athletes from The School of Physical Education and Sports participating in individual and team sports in Istanbul province were included in the study. The data of the study was collected by the researcher himself through the data collection questionnaire showing the structured characteristics. The Sport Courage Scale (SCI) was used to determine the courage levels of the athletes. In the analysis of the data, descriptive statistical methods and quantitative analysis methods such as t-test and ANOVA tests were applied by using SPSS 24.0 software. As a result of the study, the averages of sportsmen's courage points were found as x̅=3.75± 0.60. This average corresponded to 74.90% when the highest possible score was considered. In addition, the athletes' self-sacrifice, sporting self-esteem, determination, self-confidence, and fearcoping rates varied between 71% and 78% with very close ratios. The fact that being an individual athlete or team athlete did not significantly differentiate the mean of courage and its sub-dimensions from each other. In addition, gender, marital status and sporting year had no effect on sport courage. However, age has an influence that differentiates sport courage. Key Words: Sport Courage, Individual Athlete, Team Athlete.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work::Sports researchen_US
dc.titleBireysel ve Takım Sporcularının Sporda Cesaret Düzeylerinin Karşılaştırılmasıen_US
dc.title.alternativeComparison of Individual and Team Athletes' Sport Courage Levelsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record