Show simple item record

dc.contributor.authorAltuntaş, Funda
dc.date.accessioned2020-11-21T19:20:25Z
dc.date.available2020-11-21T19:20:25Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2494
dc.descriptionDanışman: DOÇ. DR. MUSTAFA KAYHAN BAHALI Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychology Dizin: Benlik algısı = Self perceptionen_US
dc.description.abstractBu çalışmada geç ergenlerde sosyal medya kullanımı, benlik algısı ve ruhsal belirti düzeyleri arasındaki ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Yöntem: Örneklem grubunu Muğla il merkezi ve Marmaris ilçesinde ikamet eden 18-24 yaş arasındaki geç ergen bireyler oluşturmaktadır. Araştırmaya 202 kadın (%47,9) ve 220 erkek (%52,1) olmak üzere toplam 422 katılımcı dahil edilmiştir. Bu araştırmada veri toplama aracı olarak Sosyodemografik Bilgi Formu'nun yanında, katılımcıların sosyal medya kullanım düzeylerini belirlemek için Sosyal Medya Bozukluğu Ölçeği; benlik algılarını tespit etmek için Sosyal Karşılaştırma Ölçeği ve ruhsal belirti düzeylerini belirlemek için Kısa Semptom Envanteri kullanılmıştır. Bulgular: Geç ergen bireylerde sosyal medya kullanımı ile benlik algısı arasında anlamlı bir ilişki görülmemiştir. Sosyal medya kullanımı cinsiyete göre farklılaşmamaktadır. Sosyal medya kullanımı ile yaş arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Geç ergenlerde sosyal medya kullanımı arttıkça ruhsal belirti düzeylerinin arttığı görülmektedir. Çalışmada geç ergenlerde benlik algısı ile ruhsal belirti düzeyleri toplam puanı ve anksiyete, depresyon, olumsuz benlik, somatizasyon alt boyutları arasında negatif yönde bir ilişkinin olduğu görülmektedir. Geç ergen bireylerde yaş arttıkça ruhsal belirti düzeylerinden depresyon ve somatizasyon alt boyutlarının azaldığı görülmektedir. Ruhsal belirti düzeylerinden yalnızca hostilite cinsiyete göre farklılaşmaktadır. Ruhsal belirti düzeyleri sosyal medya kullanımını yordamaktadır. Sonuç: Geç ergenlerde sosyal medya kullanımı arttıkça ruhsal belirti düzeyleri artmaktadır. Sosyal medya kullanımı ile benlik algısı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Geç ergenlerde benlik algısı arttıkça ruhsal belirti düzeyi azalmaktadır. Geç ergenlerde ruhsal belirti düzeyleri sosyal medya bozukluğunu yordamaktadır. Araştırma sonucundan hareketle sosyal medya kullanımının geç ergenler üzerindeki etkileri göz önünde bulundurularak, sosyal medyanın yararlı kullanılması adına bireysel ya da grup çalışmaları yapılarak bireylerin bilinçlenmesi sağlanabilir. Buna ek olarak, geç ergenlik dönemindeki bireylerin benlik algıları incelenerek, alanında uzman kişiler tarafından kişisel gelişim ve psikolojik danışmanlık çalışmaları ile destek programları hazırlanabilir.en_US
dc.description.abstractIn this study, it was aimed to examine the relationship between social media use, self-perception and mental symptom levels in late adolescents. Method: The sample group is composed of late adolescent individuals between the ages of 18-24, who resides in Muğla city center and Marmaris district. A total of 422 participants, 202 women (47.9%) and 220 men (52.1%), were included in the study. In this study, besides the Sociodemographic Information Form as a data collection tool, Social Media Disorder Scale was used to determine the social media usage levels of the participants; Social Comparison Scale was used to detect self-perceptions and the Brief Symptom Inventory was used to determine the level of mental symptoms. Results: In late adolescents, no significant relationship between social media use and self-perception observed. Social media use does not differ by gender. No significant relationship was found between social media use and age. It is observed that as the use of social media increases in late adolescents, the level of mental symptoms increases. It is observed in the study that there is a negative relationship between self-perception and mental symptom levels total score and anxiety, depression, negative self esteem, somatization sub-dimensions in late adolescents. In late adolescent individuals, as the age increases, depression and somatization sub-dimensions, which are among the mental symptom levels, decrease. Only hostility differs from mental symptom levels by gender. Mental symptom levels predicts the use of social media. Conclusion: As the use of social media increases in late adolescents, mental symptom levels increase. There is no significant relationship between social media use and self-perception. In late adolescents, as the self-perception increases, the level of mental symptoms decreases. In late adolescents, mental symptom levels predicts social media disorder. Considering the effects of the use of social media on late adolescents based on the results of the study, individuals or group studies can be made to raise awareness in order to make use of social media beneficial. In addition, self-perception of individuals in late adolescence will be examined and support programs can be prepared by experts in their fields, as well as personal development and psychological counseling studies.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBenlik Algısıen_US
dc.subjectErgenliken_US
dc.subjectruhsal belirtileren_US
dc.subjectSosyal Medya Kullanımıen_US
dc.subjectSelf-Perceptionen_US
dc.subjectAdolescenceen_US
dc.subjectMental Symptomsen_US
dc.subjectUse of Social Mediaen_US
dc.titleGeç ergenlerde sosyal medya kullanımı, benlik algısı ve ruhsal belirti düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigating of the relationship between social media use, self- perception and levels of psychological symptoms in late adolescentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess