Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorBüyük, Gülsüm Melike
dc.date.accessioned2020-11-08T17:43:30Z
dc.date.available2020-11-08T17:43:30Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2472
dc.descriptionDanışman: PROF. DR. AYTEN ERDOĞAN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractİnsanlar dünyaya geldiğinden bugüne kadar olan süreçte devamlı kendi düşüncelerini iletmek, etrafındakilerle bir şeyler paylaşmak, çevresindeki kişilerle iyi ilişkiler kurmak için her zaman iletişimi kullanmışlardır. Bu iletişim sürecinde insanlar sosyal bir kimlik elde ederler, hem bireysel hem de toplumsal hayatlarında gelişim gösterirler. İletişim ve yaşam doyumu birbiriyle ilişkili kavramlardır. Ancak ülkemizde üniversite öğrencilerinde İletişim ve yaşam doyumu arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma sayısı kısıtlıdır. Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin iletişim becerileri ve yaşam doyumları arasındaki ilişki araştırılmak istenmiştir. Katılımcıların iletişim becerilerini değerlendirmek için İletişim Becerileri Ölçeği, yaşam doyumunu değerlendirmek için Yaşam Doyumu Ölçeği ve sosyodemografik veri ölçeği kullanılmıştır. Ölçek puanları ile demografik özellikleri ve diğer faktörler arasındaki ilişkiler eldeki veriler kapsamında incelenmiştir. Çalışmamızda öğrencilerin iletişim becerileri ve yaşam doyumları ile cinsiyetleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Öğrencilerin iletişim becerileri ve yaşam doyumları ile yaşları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı görülmektedir. Ayrıca öğrencilerin iletişim becerileri ile okudukları program türü arasında anlamlı bir farklılık olduğu görülmektedir. Çalışmamızda öğrencilerin yaşam doyumları ile okudukları program türü ve sınıf düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmadığı görülmektedir. Son olarak iletişim becerileri ile yaşam doyumu arasında önemli bir ilişki olmadığı görülmektedir. İletişim becerilerinin yüksek olmasının yaşam doyumundaki artış ile paralel olduğuna dair hipotezimiz bu çalışmada doğrulanamamıştır. Burada örneklem sayısının kısıtlı olması, sadece belli bir şehir ve üniversiteden veri toplanması bu sonucun bulunmasında etkili olabilir. Bu nedenle çok daha büyük örneklemde, çeşitli iller ve üniversitelerin dahil olduğu çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.en_US
dc.description.abstractPeople have always used communication to convey their thoughts, to share things with those around them and to establish good relations with those around them since the time they were born. In this communication process, people acquire a social identity that helps them develop both in their personal and social lives. With this study, the relationship between the communication skills and life satisfaction of university students was investigated. Since there are limited number of studies on this subject in Turkey, we thought it is important to evaluate that subject. The aim of this study is to explore the relationship between the communication skills and life satisfaction of university students. A socio-demographic data form was filled for every subjects, Communication Skills Scale was used to evaluate the communication skills and Life Satisfaction Scale was used to evaluate life satisfaction of the participants. Relationships between scale scores, demographic characteristics and other factors were examined within the scope of available data. In our study, it is seen that there is a significant difference between gender groups on the communication skills and life satisfaction scores of the students. It is seen that among age groups there is no significant difference on the communication skills and life satisfaction scores. In addition, it is found that the communication skills scores is significantly different between various types of programs. In our study, it is seen that there is no significant difference between program type and class levels on students' life satisfaction scores. Finally, there is no significant relationship between communication skills and life satisfaction scores. Our hypothesis that the better communication skills would be parallel with the higher levels of life satisfaction could not be confirmed in this study. Here, this result might be due to having a limited amount of samples or collecting data only from a certain city and university. Therefore, there is a need for further studies to be conducted in various cities and universities with larger samples.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectYaşam Doyumuen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectİletişim Becerilerien_US
dc.subjectÖğrencileren_US
dc.subjectLife Satisfactionen_US
dc.subjectCommunicationen_US
dc.subjectCommunication Skillsen_US
dc.subjectStudentsen_US
dc.titleBir grup üniversite öğrencisinin iletişim becerileri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeThe relationship between communication skills and life satisfaction in a group of university studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess