Show simple item record

dc.contributor.authorKüçükkaptan, Mustafa
dc.date.accessioned2020-10-25T13:29:52Z
dc.date.available2020-10-25T13:29:52Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2459
dc.descriptionDanışman: PROF. DR. BURHANETTİN AYKUT ARIKAN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı Konu:İşletme = Business Administration Dizin: KOBİ = Small and Medium Sized Firmsen_US
dc.description.abstractKOBİ'lerin inovasyon sürecini profesyonel şekilde yönetmeleri; ürün kalitelerini arttırmaları, sürdürülebilir olmaları, rekabet gücü kazanabilmeleri ve benzer avantajları elde edebilmeleri açısından önemli olmaktadır. Bir yöneticinin inovasyon algısı, inovasyon süreçlerini etkilerken; inovasyon algısı ise, performansları etkilemektedir. Yöneticinin inovasyon süreçlerini, farklı yönetim tarzları ile inovasyon algısı çerçevesinde yönetmesinin, işletme performansları açısından önemli olduğu ifade edilebilir. Rekabet avantajını düşünen bir yöneticinin; inovasyon süreçlerini, stratejik tarzda yönetmesi gerekmektedir. İşletmelerdeki en önemli sermayenin insan kaynakları olduğunun vurgulandığı günümüzde performansın önemi hızla artmaktadır. Örgütler çalışanlarının yeteneğini hangi işleri ne ölçüde yapabildiklerini bilme ihtiyacı içinde olmaktadır. İşletmelerdeki performansları değerlendirmek, işletmelerin kurulma amacının ne ölçüde gerçekleştirildiğinin ölçülmesi olarak ifade edilmektedir. İşletmelerin optimum üretimler geliştirmesi, uzun süreli başarı elde etmesi ve onu sürdürebilmesi, işletmelerin belirlediği amaca uygun performans göstergesi ve bunların arasında olan ilişkiyi ortaya çıkarması önemli olmaktadır. Bu çalışmada için yapılan analizler sonucunda; İnovasyon boyutlarından; krizden çıkış algısı, rekabet avantajı algısı, ek maliyet algısı ve köklü değişiklik algısının; istatistiksel olarak "hizmet kalitesini" anlamlı düzeyde etkilediği gözlemlenmiştir. Ayrıca, inovasyon boyutlarından; rekabet avantajı algısı, müşteri direnci algısı ve personel direnci algısının istatistiksel olarak "rekabeti" anlamlı düzeyde etkilediği tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractSMEs professionally managing the innovation process; It is important in terms of increasing product quality, sustainability, gaining competitive power and obtaining similar advantages. While a manager's perception of innovation affects innovation processes; The perception of innovation affects the performances. It can be stated that the management of the manager's innovation processes within the framework of the perception of innovation with different management styles is important in terms of business performance. An executive considering the competitive advantage; He needs to manage innovation processes in a strategic manner. The importance of performance is rapidly increasing in our day when it is emphasized that the most important capital in businesses is human resources. Organizations need to know their employees' talent and to what extent. Evaluating performances in businesses is expressed as measuring the extent to which the purpose of establishing businesses is achieved. It is important for businesses to develop optimum productions, achieve long-term success and sustain it, and reveal the relationship between them and the performance indicator appropriate for the purpose determined by the enterprises. As a result of the analyzes made for this study; From innovation dimensions; perception of exit from the crisis, perception of competitive advantage, perception of additional costs and perception of radical change; statistically, it has been observed that it affects "service quality" significantly. In addition, from the dimensions of innovation; It was determined that the perception of competitive advantage, perception of customer resistance and personnel resistance significantly affected "competition".en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKOBİen_US
dc.subjectMotivasyonen_US
dc.subjectTeknolojien_US
dc.subjectİnovasyonen_US
dc.subjectİşletme Performansıen_US
dc.subjectSMEen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectTechnologyen_US
dc.subjectInnovationen_US
dc.subjectBusiness Performanceen_US
dc.titleKobilerde inovasyon algısının işletme performansına etkisi, Ümraniye İMES OSB örneğien_US
dc.title.alternativeInnovation perception of smaal and medium sized enterproses and its effect on performance: The case of IMES, Umraniyeen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess