Show simple item record

dc.contributor.authorKaya, Hakkı
dc.date.accessioned2020-06-26T21:18:36Z
dc.date.available2020-06-26T21:18:36Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-09-25
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2269
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ALİHAN LİMONCUOĞLU Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı Konu: Siyasal Bilimler = Political Scienceen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; 2002-2014 yılları arasında Türkiye-Mısır İlişkilerinin incelenmesidir. 2000'lerin başlarından itibaren Mısır ve Türkiye ekonomik ilişkiler bakımından altın çağını yaşamaktadır. Türkiye Devleti; Mısır devletinin ticaret ortakları arasında dördüncü sırada yerini almaktadır. Türkiye ile Mısır arasındaki ticaret hacim oranı 5 milyar Amerikan doları düzeyindedir. Ticaret hacminde düşme görülse bile, Mısır bölge çerçevesinde ülkemizin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkedir. 2016-2017 döneminde Ekonomi Bakanlığımız Mısır'ı önceliği olan yatırım devletlerinden birisi olarak saptamıştır. Türkiye Mısır Ortak Toplantısı 15. kez bir araya geldiğinde daha fazla istihdam elde edilmesi için iki ülke arasında gerçekleştirilen yatırımların oluşturulması gerektiğine işaret ederken, son yıllarda Türkiye'nin diğer ülkelerle birlikte maruz bırakıldığı bir takım koruyucu politikaların mısır hükümeti tarafından esneklik yapılmasının gerekli olduğu vurgusu yapılmıştır. 1980'nin ardından gelen süreçte Arap dünyasının Türkiye'ye gösterdiği ilgi bir kat daha artış göstermiştir. 1979 yılında gerçekleşen İran Devrimi'nin bir tehdit olduğu düşüncesi ve İsrail ile Mısır arasında yapılan barış neticesinde bölgesel politikalardan çekilme gibi riskli unsurlar Türkiye'ye olan ilginin artmasında etkili olmuştur. Türk askeri rejimi de Ortadoğu ve Türkiye ilişkilerini dikkate almıştır. Bu çalışmada Mısır Cumhuriyeti'nin ekonomik yapısı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik yapısı, Sektörel analizler, Tarım ve Sanayi hizmetleri, Turizm bankacılık sektörü, İnşaat sektörü gibi sektörlerdeki gelişmeler Mısır ve Türkiye Cumhuriyetinin 2000- 2010 yılları arasındaki ilişkileri, ticaret hacmi, ihraç ettikleri ürünler, anlaşmalar ve protokoller yer almaktadır. Çalışmanın 2. bölümünde siyasi ilişkiler,yürütülen ekonomi politikalarının içeriği, enerji politikalarının kapsamı,Arap Baharı sonrasında Mısır dış politikasının güç dengeleri, Türkiye-Mısır ekonomik ilişkilerinde yaşanan sorunlar ve nihayet Mısır'ın ekonomik programı ve içeriği konularına değinilmiştir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is; Between the years 2002-2014 to investigate the Turkey-Egypt relations. Since the early 2000s, Egypt and Turkey is experiencing its golden age in terms of economic relations. Turkey government; It ranks fourth among the trade partners of the Egyptian state. trade volume between Turkey and Egypt ratio is around 5 billion US dollars. Even though there is a decrease in trade volume, Egypt is the country with the highest export volume in the region. In the period 2016-2017, the Ministry of Economy identified Egypt as one of the priority investment countries. Turkey Egypt Joint Meeting 15 times more employment while pointing to the need to form the realized investment between the two countries to achieve when combined, a team made flexibility by corn government protective policy is made of emphasis is required in recent years, exposed along with Turkey and other countries. 1980'n then increased another layer of interest shown by Turkey in the Arab world from the process. a threat to the idea that the Iranian Revolution took place in 1979 and the risk factors as a result of withdrawal from the regional policy made peace between Egypt and Israel have been effective in increasing interest in Turkey. The Turkish military regime has also considered the Middle East and relations with Turkey. The economic structure of Egypt's Republic In this study, the economic structure of the Republic of Turkey, sectoral analyzes, Agriculture and Industry, services, tourism banking sector, the construction sector developments in sectors such as relations between Egypt and the Republic of Turkey 2000- 2010 year, trade volume of goods they export , agreements and protocols. political relations in section 2 of the study, the content of the conducted economic policy, the scope of energy policy, Arab balance of power of the Egyptian foreign policy in the post-Spring, Turkey-Egypt issues and finally the economic program of Egypt experienced in economic relations and content are touched on the subject.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectMısıren_US
dc.subjectSiyasi İlişkileren_US
dc.subjectEkonomik İlişkileren_US
dc.subjectKalkınma Planlarıen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectEgypten_US
dc.subjectPolitical Affairsen_US
dc.subjectEconomic Affairsen_US
dc.subjectDevelopment Plansen_US
dc.titleTürkiye-Mısır ilişkilerinin ekonomik boyutu (2002-2014)en_US
dc.title.alternativeEconomic aspects of Turkey-Egypt relations (2002-2014)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess