Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Adem
dc.date.accessioned2020-02-14T20:35:44Z
dc.date.available2020-02-14T20:35:44Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1981
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ EMİNE AKÇADAĞ ALAGÖZ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı / Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bilim Dalı Konu: Siyasal Bilimler = Political Science ; Uluslararası İlişkiler = International Relationsen_US
dc.description.abstractEnerji, modern insan yaşamı, endüstri ve ulaşımın temel ihtiyaçlarından biridir. Dünyada enerjiye olan ihtiyaç hızla artmakta, buna karşın enerji arzının en önemli unsuru olan fosil kaynaklar ise azalmakta ve ulaşılması zorlaşmaktadır. Bu bağlamda enerji güvenliği kavramı ön plana çıkmaktadır. Türkiye'nin, son yıllarda kaydettiği ekonomik büyümesine paralel bir şekilde enerji ihtiyacı da artmaktadır. Ancak Türkiye yerli kaynakların kısıtlı olmasından dolayı ihtiyacı olan enerjinin % 70'lik kısmını ithalat yoluyla karşılamakta olup Türkiye'nin enerji ithalatında % 55 oranla Rusya en ön sırada yer almaktadır. Türkiye'nin enerjide artan dışa bağımlılığından dolayı ülkenin dış politikasında enerji güvenliği meselesi önemli bir konu haline gelmiştir. Enerji güvenliği çerçevesinde, artan enerji talebini güvenilir, istikrarlı ve makul fiyatla tedarik etme hususu önem kazanmaktadır. Bu nedenle 1990'lı yılların ortalarından itibaren Türkiye-Rusya ilişkilerinde enerji önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile 2002-2015 yılları arasında Türkiye'nin en önemli enerji tedarikçisi olan Rusya ile olan ilişkileri enerji güvenliği ekseninde incelenecek, ortaklık/rekabet ikilemi üzerinden asimetrik karşılıklı bağımlılığın şekillendirdiği ilişkiler değerlendirilecektir.en_US
dc.description.abstractEnergy is one of the basic needs of modern human life, industry and transportation. In the world, the need for energy increases rapidly, whereas the fossil resources, which are the most important element of energy supply, decrease and become hard to reach. In this context, the concept of energy security comes to the fore. Turkey's energy demand is increasing in parallel to the economic growth recorded in recent years. But Turkey is 70% of the energy needed due to limited domestic resources to meet Turkey's energy imports through import than 55% in Russia is located in the front row. The issue of energy security in the country's foreign policy because of the increasing dependence on foreign energy has become an important issue in Turkey. Within the framework of energy security, it is important to supply the increasing energy demand with reliable, stable and reasonable prices. Therefore, since the mid-1990s energy in Turkey-Russia relations it has become an important item on the agenda. We have done this work with the most important energy suppliers in Turkey between the years 2002-2015 will be examined in relations with Russia, energy security axis, partnerships/relationships that shape the competitive dilemma will be evaluated through the asymmetrical interdependence.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEnerjien_US
dc.subjectenerji güvenliğien_US
dc.subjectTürkiyeen_US
dc.subjectRusyaen_US
dc.subjectEnergyen_US
dc.subjectenergy securityen_US
dc.subjectTurkeyen_US
dc.subjectRussiaen_US
dc.title2002-2015 yılları arasında Türkiye-Rusya ilişkilerinde enerji güvenliğien_US
dc.title.alternativeBetween the years 2002-2015 energy security in Turkey-Russia relationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess