Show simple item record

dc.contributor.authorSayım, Semih
dc.date.accessioned2019-12-22T20:36:49Z
dc.date.available2019-12-22T20:36:49Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-10
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1584
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ERTAN GÜNDÜZ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İşletme Bilim Dalı Konu: İşletme = Business Administrationen_US
dc.description.abstractGünümüz rekabet şartlarında örgütlerin amaç ve hedeflerini gerçekleştirmesinde ve varlıklarını devam ettirebilmeleri için en önemli faktör insan kaynağıdır. Kıyasıya rekabetin olmadığı hizmet amaçlı organizasyonlarda da durumun böyle olup olmadığı tartışılmaktadır. Örgüt içinde meydana gelen faaliyetlerde insan kaynaklarının oynadığı yönetim rolü büyüktür. Örgütlerin insan kaynaklarını etkin bir şekilde kullanarak çalışanlarını destekleyecek, bağlılıklarını arttıracak, motive edecek faktörler bulması, geliştirmesi ve sürekli uygulaması gerekmektedir. Böylelikle hizmet çıktı kalitesinin arttırılmasının mümkün olup olmayacağı araştırılmalıdır. Çalışmanın amaçlarından biri, örgütsel desteğin çalışan performansına etkisinde ayarlayıcı bir rol üstlenen örgütsel bağlılığın etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. İş dünyası ve rekabet piyasasında bir örgütün avantaj elde etmesi için çalışanlarına kendini yetiştiren ve öğrenen bir kimlik kazandırması gerekmektedir. Bütün dünyadaki benzer çalışmalarla paralel olarak bizim çalışmamızda da örgütlerin rekabette avantaj sağlaması, çevresel faktörlere ayak uydurabilmesi öncelikle örgütün çalışanlarına sağladığı kısmi desteğe, sonrasında da örgüt çalışanlarının bağlılıklarına ve sonuç olarak performansına bağlı olduğu görülmektedir. Bu bağlamda örgüt çalışanlarının kendilerini değerli hissetmeleri ve performanslarını arttırmaları için örgütsel desteği arkalarında hissederek örgütlerine bağlılık duymaları gerekmektedir. Bu üç kavram birbirinden farklı gözükse de aslında birbirileri ile iç içe geçmiş ve ayrı düşünülemeyecek kadar birbirleriyle bağlantılı kavramlardır. Çalışmanın birinci bölümünde örgütsel destek ve çalışanlar üzerinde önemli rol oynayan örgütsel desteği oluşturan alt unsurlara yer verilmiştir. İkinci bölümde örgütsel bağlılık kavramına ve örgütsel bağlılığın önemi, unsurları ve örgütsel bağlılığa etki eden faktörlere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde örgütsel destek, örgütsel bağlılık ve çalışan performansı arasındaki ilişkiler ele alınmıştır. Son bölüm olan dördüncü bölümde ise TBMM Milli Saraylar çalışanları üzerinde yapılan bir araştırma çerçevesinde elde edilen bulgulara yer verilmiştir. Yöneticilere ve bundan sonraki araştırmacılara yönelik bazı veri ve öneriler elde edilmiştir.en_US
dc.description.abstractHuman resource is the most essential factor of the organizations to accomplish their objects, goals and to continue their existence. Human resources function plays the main administrative role for the activities taking place inside the organization. The organizations need to find the factors to support the employees to strengthen their commitment, motivation by using human resources continuously and effectively. An organisation must train its own employees and get them to create a learning organization member identity to gain competitive advantage in market. To gain competitive advantage and to keep pace with environmental factors depends primarily on organizational support and consequently employee commitment and performance for the organization. In this respect, the employees of organization need to feel organizational support and be committed to increase their performance. Although these three terms seem independent, actually they interact so it is safe to say that they are embedded. For this reason, the main objective of this study is to research whether the organization commitment has a moderator role on the effect of organizational support to the employees' performance. In the first part of the study, organizational support and integral parts which important role on the organizational support on the employees were dealt with. In the second part, the organizational commitment concept, its importance, components and the factors affecting organizational commitment were mentioned. In the third part of the study, the relations between the terms "commitment" and "organizational support" considering employees' performance was an outcome. In the last namely the fourth part of the study, the findings of the survey between the employees of "TBMM National Palaces" were presented.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectÖrgütsel Bağlılıken_US
dc.subjectÖrgütsel Desteken_US
dc.subjectÇalışan Performansıen_US
dc.subjectYönetici Desteğien_US
dc.subjectKamu Sektörüen_US
dc.subjectOrganizational Commitmenten_US
dc.subjectOrganizational Supporten_US
dc.subjectEmployee’s Performanceen_US
dc.subjectSupervisor Supporten_US
dc.subjectPublic Sectoren_US
dc.titleKamuda örgütsel etkililik modeli: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saraylar 'da bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeOrganizational effectiveness model in the public an application in National Palaceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess