Show simple item record

dc.contributor.authorÜstdağ, Gülsen
dc.date.accessioned2019-12-22T15:56:39Z
dc.date.available2019-12-22T15:56:39Z
dc.date.issued2019en_US
dc.date.submitted2019-06-27
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/1571
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ONUR OKAN DEMİRCİ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu:Psikoloji = Psychology Dizin:Boşanma = Divorce ; Cinsel işlev bozuklukları-psikolojik = Sexual dysfunctions-psychological ; Cinsel işlev bozukluğu-fizyolojik = Sexual dysfunction-physiological ; Cinsel işlevler = Sexual functions ; Sosyal medya = Social mediaen_US
dc.description.abstractSosyal medya; bilgi ve içerik paylaşımında bulunmayı sağlayan, yorumlar ve bireysel mesajlarıyla kişilerin meşgul olmasına olanak sunan ve topluluk oluşturmayı hedefleyen bir yapısı bulunan sanal ortamlardır. Cinsel işlev bozukluğu; kadın ve erkekte cinsel yanıt döngüsüyle ve cinsel istek bozukluklarıyla karakterize olan, psikofizyolojik farklılıklara göre ortaya çıkan bir bozukluktur. Boşanma ise evlenildikten sonra kanunen uygun görülen bazı nedenlerin olması durumunda eşlerin birisinin talebiyle hakimin evlilik birliğini bitirmesine denilir. Gerçekleştirdiğimiz araştırmadaysa bu değişkenlerden ışığında sosyal medya kullanımı ile cinsel işlevler ve boşanma arasındaki ilişkiye bakılmıştır. Çalışmada sosyal medya ile cinsel işlevler ve sosyal medya ile boşanma arasındaki ilişkiyi ve bu değişkenlerle bazı sosyodemografik özellikler arasında anlamlı bir ilişki bulunup bulunmadığını araştırmak amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini İstanbul ve Ankara ilinde yaşamakta olan bireyler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise İstanbul ve Ankara ilinde yaşamakta olan 50 boşanmış 50 evli birey oluşturmaktadır. Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Golombok Rust Cinsel Doyum Envanteri ve Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği-Yetişkin Formu kullanılmıştır. Verilere düzenlenmiş olan ölçek aracılığıyla ulaşılmıştır, alt hedeflere yönelik istatistiksel yöntemlerle analiz geçekleştirilmiştir. Kodlanmış SPSS (22) programı kullanılarak yapılan anketlerden ulaşılan veriler bilgisayar ortamına geçirilmiş ve istatistiksel işlem yapılmıştır. Kolmogorov-Smirnov Testi'nden bu çalışma kapsamında veri dağılımının normalliğini ölçmek için faydalanılmıştır. Parametrik testlerde normal dağılımı tespit etmek amacıyla Kolmogorov-Smirnov Testi'nden yararlanılır. Verilerin normal dağılmadığı Kolmogorov-Smirnov Testinden alınan değerin p < .05 olmasıyla anlaşılırken; p> .05 olması ise verilerin normal dağıldığına işarettir. Anlamlılık seviyesi çalışmada en az. 05, güven aralığıysa % 95 olarak alınmıştır.en_US
dc.description.abstractSocial media; It is a virtual environment that provides information and content sharing, allows people to be busy with comments and individual messages, and has a structure that aims to create a community. Sexual dysfunction; It is a disorder characterized by sexual response cycles and sexual desire disorders. Divorce, after the marriage of some of the reasons that are legally appropriate for the request of one of the spouses to finish the marriage of the judge is called. In our study, it is examined whether there is a meaningful relationship between social media use and sexual functions and divorce based on these variables. The aim of this study is to investigate the relationship between social media and sexual functions and social media and divorce and whether these variables differ significantly according to some sociodemographic variables. The population of the study consists of individuals living in Istanbul and Ankara. The sample of the study consisted of 50 divorced 50 married individuals living in Istanbul and Ankara. Personal Information Form, Golombok Rust Sexual Satisfaction Inventory and Social Media Addiction Scale-Adult Form were used in the study. The data were accessed through the scale that was arranged, and the statistical analysis of the sub-objectives was carried out. The data obtained from the questionnaires using the coded SPSS (22) program were transferred to the computer environment and statistical processing was performed. Kolmogorov-Smirnov Test was used to measure the normality of data distribution within the scope of this study. In order to determine the normal distribution of parametric tests, Kolmogorov-Smirnov test is used. The data obtained from the Kolmogorov-Smirnov Test, where the data were not normally distributed, was understood to be p <.05; p> .05 indicates that the data is normally distributed. Significance level at least in the study. The confidence interval was 05 and 95%, respectively.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectSosyal Medyaen_US
dc.subjectCinsel İşlevleren_US
dc.subjectBoşanmaen_US
dc.subjectSocial Mediaen_US
dc.subjectSexual Functionsen_US
dc.subjectDivorceen_US
dc.titleSosyal medya kullanımının cinsel işlevler ve boşanmaya etkisien_US
dc.title.alternativeEffects of social media use on sexual functions and divorceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess