Show simple item record

dc.contributor.authorKılıç, Zozan
dc.date.accessioned2019-05-13T09:15:10Z
dc.date.available2019-05-13T09:15:10Z
dc.date.issued2018-07-18
dc.date.submitted2018-07-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1252
dc.descriptionDanışman: Adnan Duygunen_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasında, üniversitelerde çalışan öğretim elemanlarının iş yaşamında yalnızlık düzeyleri ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Konu ile ilgili literatür taraması yapıldıktan sonra, yüz yüze görüşülerek anket çalışması gerçekleştirilmiştir. Araştırma İstanbul'da 212 öğretim elemanı ile gerçekleştirilmiştir. Anket formundan elde edilen verilerin istatistik analizi, SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 23.0 istatistik programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Verilere, ilk olarak güvenilirlik analizi uygulanmıştır. Güvenilirlik analizi ile soruların içsel tutarlılıkları ölçülmüştür. Ankete katılan öğretim elemanlarının sosyo-demografik özellikleri ile ilgili bulgular için frekans analizi uygulanmıştır. Daha sonra, iş yaşamında yalnızlık ve psikolojik dayanıklılık ile sosyo-demografik özellikleri ilişkilendirmek için non-parametrik testlerden Mann Whitney-U ve Kruskall Wallis-H testi kullanılmıştır. Kruskal Wallis-H sonrası belirlenen anlamlı farklılığın hangi gruplardan kaynaklandığını belirlemek üzere tamamlayıcı karşılaştırma tekniklerine geçilmiştir. Son olarak da korelasyon analizi yardımıyla, iş yaşamında yalnızlık ile psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu sonuca bağlı olarak konu ile ilgilenenlere, önerilerde bulunulmuştur.en_US
dc.description.abstractIn this thesis, it is aimed to investigate the relationship between the loneliness at work and the psychological endurance of lecturers who work at the universities. After the literature survey on the subject was made, a face-to-face interview was conducted. The research was carried out in Istanbul with 212 lecturers. Statistical analysis has been performed by using the SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 23.0 statistical program. Reliability analysis was first applied to the data. The internal consistency of the questions has been measured by reliability analysis. Frequency analysis was applied for findings related to socio-demographic characteristics of lecturers who participated in the survey. Then, Mann Whitney-U and Kruskall Wallis-H test were used for non-parametric tests to relate loneliness at work and psychological endurance with socio-demographic characteristics. Complementary comparison techniques have been used to determine from which groups the determined significant difference after Kruskal Wallis-H test. Finally, with the help of correlation analysis, the relationship between loneliness at work and psychological endurance has been examined. Depending on this result, suggestions have been made to those interested in the subject.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleİş Yaşamında Yalnızlık ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Üniversitedeki Öğretim Elemanları Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeAnalysis of the Relationship Between Loneliness in Business Life and Psychological Endurance: A Research on Academic Staff at Universitiesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess