Show simple item record

dc.contributor.authorSaçıkaralı, Tolga
dc.date.accessioned2019-05-13T08:51:54Z
dc.date.available2019-05-13T08:51:54Z
dc.date.issued2018-05-11
dc.date.submitted2018-05-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/1245
dc.descriptionDanışman: Deniz Akçayen_US
dc.description.abstractBir milletin, kendine özgü olan kültürlerini geliştirmesinde ve kuşaktan kuşağa aktarılmasının sağlanmasında iletişim önemli bir araçtır. Kültür, bir milletin maddi ve maddi olmayan değerlerini içermektedir. Teknoloji kullanımı, giyim tarzı, dil, din, ahlak değerleri, kullanılan araç-gereçler, yapılar gibi birçok unsur kültürü oluşturmaktadır. Kültür, doğuştan öğrenilmediği için aktarılması gereken bir konudur. Kültür, eğitim ve öğrenme yoluyla öğrenilmektedir. Bu nedenle iletişim kültür için önemli bir role sahiptir. İletişim aynı zamanda insanların etkileşim ihtiyaçları, anlama, anlaşılma ve aktarma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Bu nedenle geçmişten günümüze kadar iletişim yöntemleri gelişerek devam etmektedir. Gelişen teknoloji ile birlikte iletişim araçları zaman içerisinde artmaktadır. En yaygın olarak kullanılan iletişim araçları içerisinde sosyal medya yer almaktadır. Sosyal medya günümüz toplumunun iletişim kurmakta sıklıkla kullandığı ve zaman ayırdığı bir platformdur. Sosyal medya, iletişimi en az maliyete düşürerek zaman ve mekân kavramlarını ortadan kaldırarak istenilen zamanda iletişim kurmayı sağlamaktadır. Ayrıca istenilen bilgilere çok kolay bir şekilde ulaşmayı sağlayarak istenilen şeylerin kolay bir şekilde paylaşımına olanak sağlamaktadır. Günümüzde kültürün oluşmasında gençler önemli bir role sahiptir. Bunun yanı sıra sosyal medya da gençler üzerinde çok yaygındır ve neredeyse genç nüfusun çoğunluğu sosyal medyayı aktif olarak kullanmaktadır. Sosyal medya kullanımında eğitim, iletişim, kültürel etkileşim, kendini ifade etme, paylaşımda bulunma gibi birçok amaç bulunmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada, sosyal medyanın iletişim ve kültüre etkisini incelemek için gençler üzerine araştırma yapılması amaçlanmıştır. Bu amaçla anket yöntemiyle gençlerden elde edilen veriler analiz edilerek yorumlanmıştır.en_US
dc.description.abstractCommunication is an important tool for a nation to develop its own unique cultures and to ensure that it is transferred to the next generation. Culture contains the material and intangible values of a nation. The use of technology, clothing style, language, religion, moral values, tools and equipment used, constitutes a culture of many elements. Culture is a subject that needs to be conveyed because it is not learned from birth. Culture is learned through education and learning. For this reason communication has an important role for culture. Communication is also used to meet the interaction needs of the buildings, understanding, understanding and transfer needs. For this reason, communication methods continue to evolve from past to present. With the developing technology, communication tools are increasing over time. Social media are among the most commonly used communication tools. Social media is a platform that a society often uses and spends time in communication. Social media is able to communicate at any time by removing the concepts of time and space by lowering the communication at the least cost. It also provides easy access to desired information and allows easy sharing of desired information. Today, young people have an important ole in the formation of cultures. In addition, social media are very popular with young people and the majority of young people are actively using social media. There are many purposes in social media such as education, communication, self-expression, sharing. For this reason, in this study, it is aimed to conduct research on young people to examine the communication and cultural influence of social media. For this purpose, the data obtained from the youth with the questionnaire method will be analyzed and interpreted.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.titleSosyal Medyanın Kültür ve İletişimdeki Etkisi: Gençler Üzerine Bir İncelemeen_US
dc.title.alternativeThe Impact of Social Media on Culture and Communication: a Review of Young Peopleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess