Show simple item record

dc.contributor.authorMeydancı, Rüya
dc.date.accessioned2019-01-21T10:37:59Z
dc.date.available2019-01-21T10:37:59Z
dc.date.issued2017-07-07
dc.date.submitted2017-07-07
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/942
dc.descriptionDanışman: Ali Kemal Erdemoğlu.en_US
dc.description.abstractGiriş: Benlik algısı; kişinin olmak istediği benliği ile dışarıdan kendisini nasıl gördüğü arasındaki farktır. Evlilik; yasalarla belirlenen, iki kişi arasındaki yakın ilişkinin meydana getirdiği birlikteliktir. Affetme ise şikayetlerinden vazgeçme ve kızgınlığı durdurmaktır. Yaptığımız çalışmada ise bahsedilen bu değişkenlerden yola çıkarak sahte benlik algısının evlilikte suçu affetme üzerine etkisi incelenmiştir. Amaç: Bu araştırmanın amacı, sahte benlik algısının evlilikte suçu affetme üzerine etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Araştırmada Kişisel Bilgi Formu, Dargınlık-Kaçınma ve Bağışlama alt ölçekleri bulunan Evlilikte Suçu Affetme Ölçeği ile Sahte Benlik ve Sosyal Kaygı alt ölçekleri bulunan Sahte Benlik Algısı Ölçeği kullanılmıştır. Yararlanılan ölçekler sayesinde elde edilen verilerin, alt hedeflere uygun istatistiksel yöntemlerle analizi yapılmıştır. Elde edilen veriler bilgisayara sayısal ifade olarak kaydedilerek SPSS-18 programıyla istatistiksel sonuçlara çevrilmiştir. Veriler analizlerden önce normal dağılım açısından araştırılmıştır. Katılım gösteren grubun bağımlı değişken Evlilikte Suçu Affetme Ölçeği seviyeleri Shapiro-Wilk testinin de, diğer bağımlı değişken olan Sahte Benlik Ölçeği seviyelerinin Shapiro-Wilk testinin de normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Anlamlılık seviyeleri analiz sonuçlarında, en az p<0.05 olarak düşünülmüştür. Ulaşılan sonuçlara göre, SPSS programının hesapladığı değer 0.05'den küçükse anlamlı, 0.05'den büyükse anlamsız olarak ele alınmıştır. Kruskal Wallis analizi ile ikiden fazla bağımsız değişkenler arasındaki farkın anlamlılığı, Mann Whitney-U Testi ile iki değişken arasındaki ortalamalar arasındaki farkın manidarlığı hesaplanmıştır. Spearman korelasyon ile araştırmanın bağımlı ve bağımsız değişkenleri arasındaki ilişkisi incelenmiştir. Şu kriterlere göre bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki korelasyon ilişkileri incelenmiştir; R İlişki; 0.00-0.25 Çok Zayıf, 0.26-0.49 Zayıf, 0.50-0.69 Orta, 0.70-0.89 Yüksek, 0.90-1.00 Çok Yüksek şeklinde yorumlanmıştır. Regresyon analizi ile de Evlilikte Suçu Affetme ve Sahte Benlik Algısı düzeyleri yordama da ki önem sırası belirlenmiştir. Bulgular: Araştırma dâhilinde kişisel bilgi formunu ve anket sorularını yanıtlayan 300 kişinin 230'u kadın olan grubun yaş ortalaması 38'dir. Dargınlık-Kaçınma Alt Ölçeği ile Bağışlama Alt Ölçeği puanı arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla Spearman korelasyon amacıyla olumlu yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=.207, p<.005). Dargınlık-Kaçınma artarken Bağışlama artmaktadır. Dargınlık-Kaçınma ile Bağışlama arasında doğrusal ve çok zayıf bir ilişki vardır. Dargınlık-Kaçınma Alt Ölçeği ile Sahte Benlik Alt Ölçeği puanı arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla Spearman korelasyon amacıyla olumlu yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=.267, p<.005). Dargınlık-Kaçınma artarken Sahte Benlik artmaktadır. Dargınlık-Kaçınma ile Sahte Benlik arasında zayıf ve doğrusal bir ilişki vardır. Dargınlık- Kaçınma Alt Ölçeği ve Sosyal Kaygı puanı arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (r=.043, p>.005). Bağışlama Alt Ölçeği ile Sahte Benlik Alt Ölçeği puanı arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla Spearman korelasyon amacıyla olumlu yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=.220, p<.005). Bağışlama artarken Sahte Benlik artmaktadır. Bağışlama ile Sahte Benlik arasında zayıf ve doğrusal bir ilişki vardır. Bağışlama Alt Ölçeği ve Sosyal Kaygı puanı arasında anlamlı ilişki bulunmamıştır (r=.061, p>.005). Sahte Benlik Alt Ölçeği ile Sosyal Kaygı Alt Ölçeği puanı arasındaki ilişkiyi ölçmek amacıyla Spearman korelasyon amacıyla olumlu yönde anlamlı ilişki bulunmuştur (r=.162, p<.005). Sahte Benlik artarken Sosyal Kaygı artmaktadır. Sahte Benlik ile Sosyal Kaygı arasında çok zayıf ve doğrusal bir ilişki vardır. Sonuçlar: Elde edilen veriler sonucunda regresyon katsayılarının anlamlığına ilişkin t testi sonuçları incelendiğinde Sahte Benlik Algısının Evlilikte Suçu Affetme üzerinde önemli (anlamlı) bir yordayıcı olduğu görülmektedir. Sahte Benliğin, Evlilikte Suçu Affetme üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu bulunmuştur. Sahte benlik arttıkça evlilikte suçu affetme artıyor. Sosyal kaygının ise evlilikte suçu affetme üzerinde negatif yönde bir etkisi olduğu bulunmuştur. Sosyal kaygı azaldıkça evlilikte suçu affetme azalmaktadır. Sahte benlik ile sosyal kaygı arasında doğrusal ama zayıf bir ilişki vardır; sahte benlik artarken sosyal kaygı da artmaktadır.en_US
dc.description.abstractIntroduction: Self-perception is that difference with how person wants to be and how a person appears. Marriage is relationships between two people and it based on legal. Forgive is giving up compliment and stopping anger. In our study, how false self-perception is effective on forgiveness in marriage which based on mentioned variables. Aim: Aim of this study is to examine the effect of false self-perception on the forgiveness of crime in marriage. Method: In this study, Personal Information Form; Forgiveness Scale in Marriage with Subscales of Resentment-Avoidance and Forgiveness; and the False Self-Perception Scale with Subscales of False Self and Social Anxiety were used. Data obtained with measuring instrument analyzed with statistical techniques which appropriate sub-purposes. Data obtained measuring instruments were coded and transferred to SPSS (Statistical Package for Social Sciences-18). Before starting to analysis, it was examined in terms of normal distribution. Groups of participants who joined to study, scale level of forgiveness in marriage (S-W= .986, df= 300, p=.005), other dependent variable was level of false self-perception (S-W= .991, df= 300, p=.042); which was found in abnormal distribution. According to analysis's results, level of significance accepted as p<0.05. Results were analyzed on SPSS program, it was found statistically meaningful if value is smaller than 0.05, and if higher than 0.05 it was not meaningful. Kruskal Wallis analysis was used for more than two independent variable; Mann Whitney-U Test was used for to see difference between two variables averages. Spearman correlation used to test for relationship between dependent and independent variables. Dependent and independent variables' correlation relationships are evaluated with; R; 0.00-0.25 very weak, 0.26-0.49 weak, 0.50-0.69 middle, 0.70-0.89 high, 0.90-1.00 very high. Regression analysis used to identify order of importance for forgiveness in marriage and false self-perception level. Results: 300 participants replied survey questions within inform concept. 230 women's age average is 38 years old. There is positive relationship between Resentment-Avoidance Subscale and Forgiveness Subscale by spearman correlation (r=.207, p<.005). When resentment-avoidance increases, forgiving increases too. There is very weak and direct relationship between resentment-avoidance and forgiving. Purpose to measure relationship between Resentment-Avoidance Subscale and False Self-Perception Subscale was found positive relationship by spearman correlation (r=.267, p<.005). When resentment-avoidance increases, false self increases as well. There is weak and direct relationship between resentment-avoidance and false self. There is no meaningful point difference between Resentment-Avoidance Subscale and Social Anxiety (r=.043, p>.005). There is meaningful relationship between Forgiveness Subscale and False Self Subscale by goal of spearman correlation (r=.220, p<.005). When forgiveness increases, false self increases too. There is weak and direct relationship between forgiveness and false self. There is no meaningful relationship between Forgiveness Subscale and Social Anxiety (r=.061, p>.005). There is meaningful positive relationship between false self subscale and social anxiety subscale points by purposed spearman correlation (r=.162, p<.005). When false self increases, social anxiety increases as well. There is very weak and direct relationship between false self and social anxiety. Conclusion: According to findings within significance of the regression coefficients; false self-perception has important effect on forgiveness in marriage when t-test scores examined. False self has positive effect on forgiveness in marriage. When false self increases forgiveness in marriage increase as well. Social anxiety has negative effect on forgiveness in marriage. When social anxiety decreases, forgiveness in marriage decreases too. There is weak and direct relationship between false-self and social anxiety. When false-self increases, social anxiety increase as well.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleSahte benlik algısının evlilikte suçu affetme üzerine etkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of the effect of the false self on the crime forgiveness in marriageen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess