Show simple item record

dc.contributor.authorArsu, Ruhi Aray
dc.date.accessioned2019-01-21T10:31:50Z
dc.date.available2019-01-21T10:31:50Z
dc.date.issued2017-06-30
dc.date.submitted2017-06-30
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/941
dc.descriptionDanışman: Ahmet Ertan Tezcan.en_US
dc.description.abstractGiriş: Öfkeden ve saldırganlıktan vazgeçip yerine merhamet ve iyiliksever duyguları koyma çabaları affedicilik olarak tanımlanmaktadır. Bireylerde anormal şekilde meydana gelen herhangi bir sebebe dayanmayan tedirginlik ve korku duygusunun kronik olarak ortaya çıkması durumuna ise anksiyete denilmektedir. Yaptığımız çalışmada ise bahsedilen bu değişkenlerden yola çıkarak iş yerinde affedicilik ve anksiyete arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir. Amaç: Bu çalışmanın amacı iş yerinde affedicilikle ruh sağlığı açısından anksiyeteyle arasındaki ilişkiyi ve iş yerinde affedicilik ve anksiyetenin bazı sosyodemografik değişkenlere göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu, iş yerinde affedicilik ölçeği ve anksiyete ölçeğinde yararlanılmıştır. Kişisel bilgi formu yaş, cinsiyet, medeni durum, öğrenim seviyesi, çalışma yılı ve gelir düzeyine odaklanmıştır. İş yerinde affedicilik ölçeği ise 23 madde ve dört alt ölçekten oluşmaktadır. Anksiyete ölçeği ise 14 madde ve dört alt ölçekten oluşmaktadır Veri analiz tekniği açısından çalışmada Pearson Korelasyon katsayısı, t testi ve ANOVA’dan faydalanılmıştır. Elde edilen verilerin analizleri SPSS 11,5 programı ile yapılmıştır. Örneklem: Bu araştırmanın çalışma grubu, 125 kadın ve 75 erkek olmak üzere 200 işgörenden meydana gelmektedir. İşgörenler, 20 ile 57 yaşları arasındadırlar. Katılımcıların 110’u evli, 90’ı bekar iken 34’ü ilkokul, ortaokul ve lise, 127’si üniversite ve 39’u ise lisansüstü eğitim mezunudur. Katılımcı bireylerin 60’ı 0-1, 44’ü 2-3, 48’i 4-5 ve 48’i 6 yıl ve üzeri çalışma süresine sahiptir. Sonuçlar: Çalışanların iş yerinde affedicilik ve anksiyete seviyeleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmadığı saptanmıştır. Kadın ve erkek işçilerin, iş yerinde affedicilik düzeyleri arasında cinsiyet bağlamında anlamlı bir farklılık bulunmadığı, kadın ve erkek işçilerin, anksiyete düzeyleri arasında cinsiyet bağlamında anlamlı bir farklılık bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre, erkek katılımcıların anksiyete düzeylerinin kadınlara göre daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Evli ve bekar çalışanların, iş yerinde affedicilik ve anksiyete seviyesi arasında medeni durum bağlamında anlamlı bir farklılık bulunmadığına ulaşılmıştır. Çalışan bireylerin anksiyete seviyeleri arasında yaş düzeyi bağlamında anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür. Buna göre, yaşları 31-40 olan katılımcıların anksiyete düzeylerinin, yaşları 41 ve üzeri olan katılımcılar ile yaşaları 20-30 arası olan katılımcıların anksiyete düzeylerine göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra çalışanların iş yerinde affedicilik ve anksiyete düzeyleri arasında, gelir durumu, eğitim ve çalışma yılına göre anlamlı bir farklılık olmadığı bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractIntroduction: Forgiveness is defined as abandon of anger and aggression and instead of these emotions the effort of reaching mercy and benevolent. Chronic appearance of fear and uneasiness by any reason in an individual defined as anxiety. In this research starting from the variables which are told above, at a workplace we searched for a significant relation between workplace forgiveness and anxiety. Aim: Purpose of this study is to examine the relationship between workplace forgiveness and anxiety and to search if there are significant differances between workplace forgiveness and anxiety level in terms of age, gender, marital status, education level, work year and economic status. Materials and Method: Data used in this study were collected with three measuring scales. First one is personal information form which focused on age, gender, marital status, education level, work year and economic status. Second one is workplace forgiveness scale. Third and last one is anxiety scale. Workplace forgiveness scale has 23 items and four subscales. Anxiety scale has 14 items and four subscales. Pearson Correlation, t-test and ANOVA (F test) were used as data analysis methods. Data were analysed by SPSS 11,5 programme. Samples: Research group of that study are 200 workers. Employees are between 20 to 57 years old. 125 of them are females and 75 of them are males. 110 are married, 90 are single. 34 workers have primary school, mid school and high school education, 127 are university graduate and 39 have master degree. 60 Participants have 0-1, 44 participants 2-3, 48 participants 4-5 and 48 of them have 6 or more job experiance. Results: Results of correlation analysis showed that there is no significant relationship between two variables of workplace forgiveness and anxiety. Research results gives us male and female employees level of workplace forgiveness results have no significant differance according to gender. There is a significant differance of anxiety level of male and female employees. Results shows that males have higher anxiety level. Married and single employees workplace forgiveness and anxiety level variables shows no significant differance according to their marital status. There is no significant differance of workplace forgiveness according to age but there is a significant differance of anxiety level related to age. According to that age group between 31-40 have higher anxiety level than the groups who are older than 41 and 20-30 Beside these results, there are none significant differance between workplace forgiveness and anxiety level according to income level, education and work year.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleÇalışanlarda affedicilik ile ruh sağlığı ilişkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeResearch of employees forgi̇veness wi̇th mental health relati̇onen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess