Show simple item record

dc.contributor.authorKartal, Metin
dc.date.accessioned2019-01-21T09:36:27Z
dc.date.available2019-01-21T09:36:27Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/937
dc.descriptionDanışman: Ali Fuat Borovalı.en_US
dc.description.abstractTerörizm, öncelikli olarak bireyleri, dolayısıyla insan güvenliğini hedef alan bir tehdittir. Doğası gereği terörizmi tanımlamak güçtür. Terörizm sözcüğü, tanımını tartışmasız zorlaştıran duygusal, kültürel ve siyasal ilişkilerle doludur. “Birinin teröristi, diğerinin özgürlük savaşçısıdır” söylevi hâlen geçerliliğini korumaktadır. Terörizm siyasal hedeflerine ulaşmak için şiddete başvurur. Anarşizm ile aynı olarak düşünülebilse de her ikisi de çok farklı kavramlardır. Anarşizm bir ideoloji iken, terörizmin bir ideolojisi yoktur. İdeoloji sadece terörizm unsurlarından birisidir. Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik 11 Eylül saldırıları, terörizm ve tarihinde yeni bir sayfa açmıştır. Diaspora; anayurdundan farklı yerlere göç eden ancak göç ettiği kitleyle kültürel bağ konusunda örgütlü hareket edebilen topluluklardır. Dini, mezhebi, etnik, kültürel pek çok hüviyetle adlandırılabilir. Göç edip yerini yurdunu bırakan kişi bunu farklı sebepler ve zorunluluklar üzerine yapmaktadır. Günümüzün küreselleşen dünyasında toplumlar arası iletişim hızla yayılmaktadır. İletişim araçlarının geldiği düzey, sosyal ağlar, internetin yaygın kullanımı, uçakla yapılan seyahatler insanların birbirlerine ve kültürlere daha kolay ulaşımına olanak tanımaktadır. Artık uzak kavramının o kadar uzak olmadığı dünyamızda her ne kadar sınırlar hala varsa da bu bir engel olmamaktadır. Günümüz dünyası kozmopolit bir yapıya sahiptir bu yüzden de. Bu kavramlar içerisinde göçün önemli bir etken olması da aynı zamanda söz konusudur. İnsanlar farklı ülkelere göç eder ve orada yine kendi kültür toplumunu oluştururlar. Bu topluluklar din, dil, ırk yönlerinden birbirlerine bağlı ve kolektif aktiviteyi başaran topluluklardır. Bu göçler pek çok farklı nedenle olabilir. Savaş, kıtlık, geçim sıkıntısı, siyasi baskılar, sürgünler nedeniyle pek çok insan yerini yurdunu terk etmek zorunda kalıp başka ülkelerde yaşamını sürdürebilmektedir. Bu topluluklar diaspora dediğimiz yapıyı oluşturmaktadır Diasporalar geldikleri coğrafyaya ve terk ettikleri coğrafyaya; sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel pek çok açıdan tesir etmekte ve kamuoyu oluşturabilmektedir. Gurbette anayurttan ayrı insanlar kendilerine yabancı olan bu toplumlarda birbirlerine daha çok bağlanarak bir ve beraber hareket etmektedirler. Bu Diaspora toplulukları yerleştikleri topluma adapte olma sorunu yaşamakta ve kendini dışlanmış hissedebilmektedir. Derisinin rengi, aksanı, dili, yaşayışı ve düşünüşü kısaca pek çok şeyiyle farklı oldukları bir toplumda kendilerini eksik hissetme, yetersiz görme gibi durumlarla sık karşılaşılmaktadır. Bu tip insanların illegal faaliyetlere girmesi de yadsınamaz bir gerçektir. Bazı hallerde zorunluluğa bile dönüşebilmektedir. Terörist ve mafyatik yapılar da tam bu durumdan istifade etme yoluna giderler. Umutsuz, işsiz, dışlanmış bu insanları kullanmak ve yönlendirmek terör örgütlerinin başlıca uğraşlarıdır. Kurulan suç örgütleri yasadışı işler ile terörizme de finansal destek sağlamakta oldukça başarılı olmaktadırlar. Tüm bu yönleriyle ele aldığımızda terörizm için yurtdışı desteği sağlayan diaspora yapılanmalarının terör örgütleri için önemini inkar etmek mümkün görünmemektedir. Sri Lanka Tamil diasporasının çoğunluğu da 1983 ‘Kara Temmuz ‘ olayları sonrası bu yurtdışına kaçan kitleden oluşmuştur. TEKK (Tamil Eelam Kurtuluş Kaplanları), örgütü bu yapılanmayı hem siyasi destek unsuru olarak hem finansal kaynak olarak hem de lojistik manada iyi değerlendirmiş, uzun süre buradan aldığı destekle davasını sürdürebilmiştir.en_US
dc.description.abstractTerrorism, primarily individuals, therefore, human security is a threat target. By nature it is difficult to define terrorism. Arguably the definition of the word terrorism that make it difficult to emotional, cultural, and political relationships, filled with. "Someone's terrorist, another's freedom fighter." speech is still valid. Terrorism refers to violence to achieve political goals. Thought of as the same with anarchism, although both concepts are very different. While anarchism is an ideology, an ideology of terrorism. Not only is the ideology of terrorism one of the elements. The introduction to the 11 September attacks on the US, and has opened a new page in the history of terrorism. The Diaspora; from the Motherland, migrating to different places, however, organized a cultural bond with the audience that can move on the emigrated communities. Religious, sectarian, ethnic, and cultural identity can be named with many. Place the person who left the abode of migration and different reasons and obligations to do so. Communication between communities in today's globalized world is spreading rapidly. The level of the means of communication, social networks, the widespread use of the internet, travel by plane, people and cultures allows us to more easily reach each other. Not all that far Remote in our world is no longer the concept of limits is still there, this is not an obstacle. Today's world has a cosmopolitan structure. Within these concepts, the migration in question to be an important factor at the same time. People migrate to different countries and there again, they form their own cultural society. These communities, religion, language, race and collective activity connected to each other in the direction of managed communities. Of these migrations may be for many different reason. War, famine, hardship, political repression, due to displacement, many people are forced to leave the place of abode, is able to survive in other countries. We call these Diaspora communities, creating a structure that is. They came from abandoned and geographic diasporas and geography; social, political, economic and cultural aspects to influence public opinion and can create many. Separate foreigners from their homeland that are more connected to each other and act together these communities people are foreign to them. This settled Diaspora communities, and society suffers to adapt to, and may feel himself excluded. The color of his skin, accent, language, and thinking life is short, in a society where many things are different themselves feeling incomplete, inadequate eyesight situations such as are frequently encountered. Such people in illegal activities, as well as it is a fact that cannot be yadsinila. In some cases, may even cause them to become the necessity. Mafiatic terrorist structures and also fully take advantage of this situation to be on the way. Desperate, unemployed, marginalized terrorist organization to use and navigate the main occupation of these people. With things established criminal organizations are quite successful in providing financial support to terrorism illegal. We consider all these aspects when structuring their overseas Diaspora providing support for terrorism for terrorist organizations, it does not seem possible to deny the importance. 1983 Black July in Sri Lanka the majority of Tamil Diaspora ‘who fled the country in the aftermath of events, the masses consisted of. LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam), financial resources and logistics as an element of the organization structure and political support both in the sense of a good use for a long time has sustained with the support it receives from the case here.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.titleTerörizmin desteklenmesinde diasporaların rolü: Sri lanka tamil diasporası örneğien_US
dc.title.alternativeThe role of diasporas in the support of terrorism: Sri lanka tamil diaspora exampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess