Show simple item record

dc.contributor.authorÖzkan, Yasemin
dc.date.accessioned2019-01-15T09:02:39Z
dc.date.available2019-01-15T09:02:39Z
dc.date.issued2017-06-19
dc.date.submitted2017-06-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/883
dc.descriptionDanışman: Güzin Mukaddes Sevinçer.en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, ergenlerin sosyal görünüş kaygı düzeyleri ile duygusal yeme davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir Araştırma, İstanbul – Avcılar' da bulunan, farklı eğitim programı uygulanan üç devlet lisesinde yapılmıştır. Yaş aralığı 14-20 olan, 9-10-11-12. Sınıflardan 1409 öğrenci ile sınırlıdır. Bu araştırma karşılaştırmalı ilişkisel tarama modeline uygun bir araştırmadır. Araştırma verilerinin toplanmasında; araştırmacının hazırladığı "Sosyodemografik Veri Formu", "Sosyal Görünüş Kaygısı Ölçeği" ve "Hollanda Yeme Davranışı Anketi -HYDA" kullanılmıştır. Çalışma bulguların değerlendirilmesinde, istatistik analizleri için SPSS 22.0 İstatistik paket programı kullanıldı. Çıkan sonuçlar % 95 güven aralığında, p<0,05 anlamlılıkla değerlendirildi. Sosyal görünüş kaygısı puanı arttıkça Hollanda Yeme Davranışı Anketi toplam puanı da artmaktadır. Fiziki görünümünden memnun olmayan bireylerin puanları Sosyal Görünüş Kaygısı ile Hollanda Yeme Davranışı Anketi Toplam ve alt boyutlarını anlamlı düzeyde etkilemektedir Sosyal görünüş kaygısı, Beden Kitle İndeksi, kilodan memnuniyet, fiziksel görünüşünden memnuniyet, yaş, intihar düşüncesi ile Hollanda Yeme Davranışı Anketi-Duygusal Yeme Davranışı arasındaki ilişki belirlemek üzere yapılan regresyon analizi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to examine the relationship between adolescents' social anxiety levels and emotional eating behaviors. The study is limited to a total of 1409 students aged between 14 and 20 who are studying at 9th, 10th, 11th and 12th grade levels in 3 different state schools in Avcılar. This research is a comparative study of the comparative relational screening model. In the collection of research data; "Sociodemographic Data Form", "Social Appearance Anxiety Scale" and "Dutch Eating Behavior Scale-DEBQ" prepared by the researcher were used. While the findings obtained in the study were evaluated, SPSS 22.0 statistical package program was used for statistical analysis. The results were evaluated at 95% confidence interval, p <0.05 significance level. As the social appearance anxiety score increases, the DEBQ total score also increases. The scores of the individuals who are dissatisfied with the physical appearance significantly affect the DEBQ Total and its sub-dimensions with the social appearance anxiety. Regression analysis performed to determine the relationship between DEBQ E and social appearance anxiety, BMI, weight loss satisfaction, satisfaction with physical appearance, age, suicidal ideation was found statistically significant.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectErgenliken_US
dc.titleErgenlerde sosyal görünüş kaygısı ile duygusal yeme arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe aim of this study is to examine the relationship between adolescents social anxiety levels and emotional eating behaviorusen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess