Show simple item record

dc.contributor.authorSalatan, Tayfur
dc.date.accessioned2019-01-15T08:36:46Z
dc.date.available2019-01-15T08:36:46Z
dc.date.issued2017-06-21
dc.date.submitted2017-06-21
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/881
dc.descriptionDanışman: Kemal Er.en_US
dc.description.abstractÖrgütlerin/Kurumların, çalışanlarının performanslarını en yüksek düzeye çıkarabilmeleri için açık bir örgüt iklimi oluşturmaları elzemdir. Bir kurumda hâkim olan örgüt iklimi, çalışanların kendilerini rahat ve mutlu hissedebilecekleri koşullar taşıdığı oranda personellerin performanslarının da bu şartlar doğrultusunda artma şansı yükselir. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, haberleşme, giyimde, bilişimde ve daha birçok sektörde açık örgüt iklimine sahip kurumlar, çalışanları için daha uyumlu ve verimli iletişim, etkileşim ortamı sağlayarak, çalışanların motivasyonunu ve performansını arttırıp maksimum üretimi/verimi hedeflemektedirler. Bütün kurumlarda olduğu gibi eğitimde de idealistlik/motivasyon, çalışılan ortamın niteliği ve çalışan kişinin psikolojik değerleri gibi unsurlar iş gücü üretimi ve verim anlamında ön plana çıkan faktörlerdir. Eğitim sürecinin ilkokuldan sonraki bir basamağı olan ortaokulların, verimli bir eğitim ve öğretim sunabilmesi, kendi bünyelerinde çalışan öğretmenlerin performansını hedeflenen düzeyde arttırabilmek için uyumlu ve açık bir örgüt iklimi oluşturmak mecburiyetindedirler. Eğitim kurumları, diğer resmi kurumlardan ve özel sektördeki faaliyet gösteren örgütlerden örgüt iklimi ve kimliğiyle farklılık gösterdiğinden diğer kurumlardan bir yönüyle ayrılır. Her eğitim kurumunun kendine ait bir örgüt iklimi ve kimliği olmasına rağmen bazen diğer eğitim kurumlarıyla da benzer olduğu görülebilir. Özel eğitim kurumlarında kurumsallaşma doğrultusunda idareci, öğretmen ve diğer çalışanların kurumsal aidiyet bilinciyle hareket etmesi, örgüt içi normların tüm çalışanlarca benimsenmesi, çalışanların moral değerlerinin sürekli canlı tutulması ve çalışanların belli periyotlarla ödüllendirilmesi gibi hususlar eğitimde kaliteyi, verimi ve performansı arttırarak giderek daha olumlu bir örgüt iklimini oluşturmaya katkı sağlayacaktır. Eğitim kurumlarında örgüt iklimini olumlu biçimde oluşturmaya dönük uygulamaların, çabaların eğitim kurumlarındaki başarıyı büyük ölçüde arttırdığı da inkâr edilemez bir gerçektir. Bu yüzden azami ölçüde iş verimi ve performans artışı hedefleyen örgütlerin, kurumların örgütsel iklimi olabildiğince olumlu şekilde oluşturmaya önem vermeleri gerekmektedir. Bu araştırmada örgüt iklimi performans ilişkisi ortaokul öğretmenleri örneği kapsamında ele alınmaktadır. Araştırma, basit(tesadüfî) örneklem modeli kullanılarak yapılmıştır. Teorik kısımda, ilgili kavramlar ve literatür en ince ayrıntısına kadar araştırılarak bilgi aktarılmış ve uygulama kısmında ise 5'li likert ölçeği kullanılmıştır. Çalışma evrenini, İstanbul ili Avrupa yakasındaki Esenyurt ilçesinde bulunan eğitim kurumlarındaki ortaokullarda çalışan 200 öğretmen oluşturmuştur. Anketteki veriler, bilgisayar ortamında SPSS istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Anket verilerinin istatistik analizleri için; frekans analizi, T Test ve ANOVA, tanımlayıcı istatistik uygulanmıştır. Araştırma sonucuna dayanarak, okulun fiziksel ve psikolojik çalışma koşullarının iyi, kurumsal saygınlığı ya da itibarının yüksek, öğretmenlerin çalıştıkları kuruma dönük pozitif algılarının sağlam olduğu ve öğretmen-öğrenci-veli iletişimi güçlü olan kurumlarda, olumlu örgüt iklimi algısı oluşmaktadır. Olumlu örgüt iklimi algısı arttıkça öğretmen performansı da artmaktadır. Olumlu örgüt iklimi algısının öğretmen performansı üzerinde pozitif bir etkisi vardır denilebilir.en_US
dc.description.abstractIt is essential for organizations / institutions to create an open organizational climate so that their employees can maximize their performance. The organizational climate, which is a judge in an organization, increases the chances that the performances of the staff will increase in line with these conditions, as long as the employees have conditions in which they can feel comfortable and happy. Institutions with an open organizational climate in education, health, transportation, communication, clothing, information and many other sectors are aiming to increase the motivation and performance and maximum production / output of employees by providing a more harmonious and efficient communication and interaction environment for their employees. As in all institutions, the factors such as idealism / motivation in education, the nature of the working environment and the psychological values of the working person are the factors that give rise to work force productivity and productivity. It is compulsory for the secondary schools, which are the next step of the education period after primary school, to be able to offer efficient education and training, to create a harmonious and open organizational climate in order to increase the performance of the teachers working in their own organizations to the targeted level. Educational institutions differ from other institutions in that they differ from other public institutions and organizations operating in the private sector due to their organizational climate and identity. Although each educational institution has its own climate and identity, it can sometimes be seen that it is similar to other educational institutions. Especially in educational institutions, such as the act of institutionalization of administrators, teachers and other employees in the direction of institutionalization, the adoption of internal norms to all employees, keeping morale values of employees constantly and employees being awarded with certain periods are increasingly becoming more positive organizational climate . It is undeniable that the efforts to establish the organizational climate positively in educational institutions have greatly increased the success of the educational institutions. Therefore, organizations that aim to maximize job efficiency and increase performance need to attach importance to creating organizational climate as positively as possible. In this research, organizational climate performance relation is taken as an example of secondary school teachers. The research was conducted using a simple (random) sample model. In the theoretical part, relevant concepts and literature are investigated until the details are detailed and the likert scale of 5 is used in the application part. The study consisted of 200 teachers working in secondary schools in the educational institutions located in the province of Esenyurt near Istanbul. The data in the questionnaire were analyzed using SPSS statistical program in computer environment. For statistical analysis of survey data; Frequency analysis, T test and ANOVA. Based on the results of the research, a sense of positive organizational climate is formed in institutions where the physical and psychological working conditions of the school are good, institutional prestige or reputation is high, teachers' positive perceptions towards the institution they are working with are strong and teacher-student-parent communication is strong. As the perception of positive organizational climate increases, teacher performance also increases. Positive organizational climate perception can have a positive effect on teacher performance.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleÖrgüt iklimi performans ilişkisi ortaokul öğretmenler örneğien_US
dc.title.alternativeOrganization climate performance relationship for secondary school teachersen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess