Show simple item record

dc.contributor.authorKandemir Çelik, Özlem
dc.date.accessioned2019-01-15T07:58:46Z
dc.date.available2019-01-15T07:58:46Z
dc.date.issued2017-06-22
dc.date.submitted2017-06-22
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/875
dc.descriptionDanışman: Onur Okan Demirci.en_US
dc.description.abstractYapılan çalışmanın amacı engelli bir çocuğa sahip olan ailelerin sosyodemografik özellikleri ve aile işlevsellikleri ile ebeveynlerin uyuşturucu madde, alkol ve sigara kullanım davranışları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca belirlenen sosyodemografik özelliklere ve aile işlevselliğine göre; uyuşturucu madde, alkol ve sigara kullanım davranışlarının farklı olup olmadığını ortaya çıkarmak da, çalışmanın diğer amacıdır. Araştırmaya 200 erkek 200 kadın olmak üzere, engelli çocuğa sahip olan 400 birey katılmıştır. Araştırma sonucunda demografik değişkenlere göre Aile Değerlendirme Ölçeği'nden ve Fagerström Nikotin Bağımlılık Testi'nden alınan puanlar farklı değildir. Araştırmanın bulgularına göre, alkol kulanımı ve madde kullanımı ile aile işlevselliği arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. 8 kişi içici olarak nitelendirilebilirken, 3 kişinin ise alkol kötüye kullanımı olduğu tespit edilmiştir. BAPİ'den 1 kişinin (3 Puan) 1-12 arası puan aldığı ve bu durumun düşük madde bağımlılığı şiddetini gösterdiği tespit edilmiştir. 63 kişinin hafif düzeyde sigara bağımlısı olduğu tespit edilmiştir. 34 kişinin orta düzeyde, 15 kişinin ise şiddetli sigara bağımlısı olduğu tespit edilmiştir. Aile işlevselliği ile sigara bağımlılık düzeyi arasında herhangi bir ilişki belirlenmemiştir. Buna sebep olarak, sigara kullanımının legal olması sebebiyle gün içinde kullanımın kolay olmasıyla birlikte sigara bağımlılığının bireyde ciddi yoksunluk belirtilerine yol açmaması gösterilebilir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research is to determine the relation between sociodemographic features of parents who have disabled child and drug, alcohol and smokeuse behaviors of those parents. Besides; according to the determined sociodemographic features, to find out if family functionality differs from drug, alcohol and smoke use behaviors or not is another purpose of the research.400 individuals, including 200 man and 200 women who havehandicapped child , participated in the research. As a result ofthe research; according to the demographic factors, the scores taken from Family Rating Scale and Fagerström Nicotine Addiction Test are not different. As 8 people are described as formal drinker,it is concluded that 3 people are alcohol abusers. It is concluded that one person from BAPİ (3 scores) has scores between 1-12 scores and this situation shows the volume of low drug addiction. It is determined that 63 people are low, 34 people are average and 15 people are high smoke addicts. Any relation between family functionality and level of smoke addiction is not determined. The reason for this that smoke addiction does not cause strong deprivation symptoms on a person.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.titleEngelli bir çocuğa sahip olan ailelerin sosyodemografik özellikleri ve aile işlevsellikleri ile ebeveynlerin uyuşturucu madde, alkol ve sigara kullanım davranışları arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between sociodemographic characteristics of families with a handicapped child and family functions and parents' drug article, alcohol and smoking use behaviorsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess