Show simple item record

dc.contributor.authorNernekli, Merve
dc.date.accessioned2019-01-14T14:51:18Z
dc.date.available2019-01-14T14:51:18Z
dc.date.issued2017-06-13
dc.date.submitted2017-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/872
dc.descriptionDanışman: Güzin Mukaddes Sevinçer.en_US
dc.description.abstractOlumsuz duygu ve düşüncelerle yanlış bir baş etme yöntemi olarak kabul edilen emosyonel yeme, kendi bedeniyle ilgi tüm duygu, düşünce ve algıları kapsayan beden imgesiyle ilişkilendirilmektedir. Bu etkileşimde; zorluklarla baş edebilme, çözüm üretebilme yaklaşım ve yöntemini becerisini ifade eden psikolojik dayanıklılık kavramının da rolü bulunmaktadır.Bu araştırmanın amacı, üniversite öğrencilerinde beden imajı, emosyonel yeme ve psikolojik dayanıklılık düzeyleri arasındaki ilişkileri sosyo-demografik özellikler; cinsiyet, yaş, kilo, boy ve gelir düzeyi açısından incelemektir.Bu araştırmaya 2016-2017 yılları arasında Mersin İli Tarsus ilçesinde bulunan Çağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi bölümünde eğitim öğretim gören308( 96'sı kadın ve 212'si erkek) gönüllü öğrenci katılmıştır. Uygulama araştırmacı tarafından geliştirilen ''Sosyodemografik Bilgi Formu'' beden imajını değerlendirmek için''Vücut Şekil Anketi, psikolojik dayanıklılık düzeylerini belirlemek için ''Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği'', bireylerin yeme tutumlarını değerlendirmek için '' 'Hollanda Yeme Davranış Anketi; Emosyonel Yeme Alt Ölçeği'' yapılmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen bulgular, SPSS (Statistical PackageForSocialSciences) 22.0 İstatistik paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup durumunda, parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında bağımsız örnekler (İndependentSamples) t testi kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında ikiden fazla grup durumunda, parametrelerin gruplar arası karşılaştırmalarında Tek yönlü (One way) Anova testi ve farklılığa neden olan grubun tespitinde Bonferroni testi kullanılmıştır. Ölçekler arası karşılaştırmalarda Pearson Korelasyon Analizi kullanılmıştır.Bağımsız değişkenlerin Bağımlı değişkene etkisini incelemek için Lineer Regresyon analizi kullanılmıştır. : Beden imajı ile emosyonel yeme arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %46,7 düzeyinde pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,467; p=0,000<0,05). Buna göre beden imajı puanı arttıkça emosyonel yeme puanı da artmaktadır. Beden Kitle İndeksi (BKİ) ile emosyonel yeme arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında %43,2 pozitif yönde anlamlı ilişki bulunmuştur. (r=0,432; p=0,000<0,05). Buna göre BKİ arttıkça emosyonel yeme puanı da artmaktadır. Psikolojik dayanıklılık ile emosyonel yeme arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere yapılan korelasyon analizi sonucunda, puanlar arasında istatistiksel açıdan anlamlı ilişki bulunamamıştır. (r=0,025; p=0,660>0,05).Beden imajı ile psikolojik dayanıklılık arasında anlamlı bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Beden imajı ile emosyonel yeme arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu saptanmıştır. Beden imajı ile ilgili kaygı düzeyi yüksek olan bireylerin emosyonel yeme düzeyleri daha yüksek çıkmıştır. Ayrıca beden kitle indeksleri ile emosyonel yeme arasındaki ilişki incelendiğinde de BKİ yüksek olan bireylerin emosyonel yeme düzeylerinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Emosyonel yeme ve psikolojik dayanıklılık arasındaki ilişki incelendiğinde ise bu iki temel değişkenimizin arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığının ortaya çıktığı görülmektedir. BKİ ve beden imajı ile ilgili endişe düzeyi incelendiğinde beden kitle indeksleri yüksek olan bireylerin beden imajları ile ilgili endişe düzeylerinin de yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractEmotional eating, which is regarded as a reflective form of negative emotions and behavioral disorders, is associated with the body image that takes place in human psychology and encompasses all emotions, thoughts and perceptions of interest in their own body. In this interaction, the concept of psychological endurance plays a role which signifies the ability to produce solutions, to cope with difficulties, and, expresses the skill of the method. The research aims to study the relationships between body image, emotional eating and psychological endurance levels in university students in terms of sociodemographic characteristics, gender, age, weight, height and income level.308 volunteer students (96 female and 212 male) attending to the Faculty of Science and Literature at Çağ University in Mersin province of Tarsus between 2016 and 2017 participated in this research. The ''Sociodemographic Information Form'' developed by the researcher was used to evaluate the body image. In addition, ''Psychological Durability Survey for Adults'' was conducted to determine the psychological endurance levels while ''Emotional Eating Survey" was used for evaluating emotional and nutrition related problems. The findings of the study were analyzed using SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 22.0 Statistical Package Program. Independent samples (independent samples) t test was used for the comparison of parameters between groups in the comparison of quantitative data of both groups. In the case of more than two groups in comparison of quantitative data, One way ANOVA test was used for the comparison of the parameters between the groups while Bonferroni test was used to determine which group caused the difference. Pearson Correlation Analysis was used for interscale comparisons. On the other hand, Linear regression analysis was used to examine the dependent variable effect of all variables. As a result of the correlation analysis to determine the relation between total body image and emotional eating, there occurred a significant positive correlation of 46.7% between the scores.(r=0,467; p=0,000<0,05). The result shows that the more the total score of the body image survey increases, the more the emotional eating score increases. As a result of the correlation analysis performed to determine the relationship between BMI and emotional eating, a significant 43.2% positive correlation was found between the scores (r=0,432; p=0,000<0,05). Accordingly, as the BMI increases, the emotional eating score increases. As a result of the correlation analysis made to determine the relationship between psychological endurance total and emotional eating, no statistically significant correlation was found between the scores (r=0,025; p=0,660>0,05). Conclusion: There is no significant relationship between body image and psychological endurance. It was determined that there is a meaningful relationship between body image and emotional eating. The study shows that emotional eating levels of individuals with higher levels of anxiety about body image were higher. Moreover, emotional eating levels of individuals with higher body mass indexes were found to be higher when the relationship between body mass index and emotional eating was studied. In addtion, when the relationship between emotional eating and psychological endurance is examined, it can be seen that there is no meaningful relationship between these two basic variables. it was concluded that individuals with high body mass indexes had high levels of anxiety about body images when the level of anxiety about body mass index and body image were examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinde psikolojik dayanıklılık, beden imajı ve emosyonel yeme arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationships between psychological resistance, body image and emotional eating for university studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess