Show simple item record

dc.contributor.authorKarakulak, Leyla Şafak
dc.date.accessioned2019-01-14T14:34:37Z
dc.date.available2019-01-14T14:34:37Z
dc.date.issued2017-05-23
dc.date.submitted2017-05-23
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/868
dc.descriptionDanışman: Ahmet Ertan Tezcan.en_US
dc.description.abstractBelirsizlik; olayların gerçekleşme olasılığının bilinmediği durumlara denilmektedir. Kaygı; nedeni bilinmeyen gerginlikle beraber, sıkıntı, üzüntü, endişe gibi duyguların eşlik ettiği ve çoğunlukla kötü bir şey olacakmış düşüncesiyle ortaya çıkan duygudur. Yaşam doyumu ise kişilerin çalışma hayatı haricinde sahip oldukları yaşama karşı aldıkları tavırdır. Bu üç değişkenden yola çıkılarak gerçekleştirilen çalışmada, üniversite öğrencilerinin geleceğe karşı belirsizlik ve kaygı düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkisi incelenmiştir. Amaç:Bu araştırmanın amacı; bir grup üniversite son sınıf öğrencisiningeleceğe karşı belirsizlik ve kaygı düzeylerini belirlemek ve tutumlarının yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Gereç ve Yöntem:Bu araştırma İstanbul'un Avcılar ilçesindeki İstanbul Gelişim Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi son sınıfta okuyan 250 öğrenci üzerinde yapılmıştır. Araştırmada kullanılan veriler dört ölçme aracı ile toplanmıştır. Bunlar; Kişisel Bilgi Formu, Diener Yaşam Doyumu Ölçeği, Spielberger Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği, Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği'dir. Ölçeklerden elde edilen veriler alt amaçlara uygun olarak istatistiksel olarak analizleri yapılmıştır. Katılımcılara uygulanan ölçeklerden elde edilen sonuçlar rakamsallaştırılarak, SPSS (Statistical Package For Social Sciences) 21 windows paket programı kullanılarak bilgisayar sistemine aktarılmış ve daha sonra istatistiksel işlemlere tabi tutulmuştur. Bulgular:Araştırmaya uygun olarak kişisel bilgi formunu ve ölçeksorularını yanıtlayan 124'ü (%49.6) kadın ve 126'sı (%50.4) erkek 250 üniversite son sınıf öğrencisiyle çalışılmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin belirsizlik ve kaygı düzeylerinin yaşam doyumlarını genel olarak olumsuz etkilediği yönünde sonuç bulunmuştur. Gruplar arasında genel anlamda anlamlı farka rastlanmamıştır. Sonuç: Bir grup üniversite son sınıf öğrencisinin geleceğe karşı belirsizlik ve kaygı düzeyi yüksek olanların yaşam doyumları daha düşük bulunmuştur. Belirsizliğin yaşam doyumuyla ilişkisi üzerine ülkemizde yeterince araştırma olmaması nedeniyle bizim çalışmamızda karşılaştırma yapılamamıştır. Bu alanın daha büyük gruplarla ve daha fazla değişkeni içeren daha fazla çalışmaya ihtiyacı vardır. Çalışmalarda da sözü edilen psikolojik değişkenler ile ilgili daha fazla araştırma yapılması, literatüre önemli katkılar sağlayacaktır.en_US
dc.description.abstractWhen an incident's probability of happening is unknown, it's called uncertainty. Anxiety, on the other hand, is the feeling mostly occuring from the belief of something negative or even bad is going to happen, accompanied by distress, sadness, worry along with tension without a reason. As for satisfaction with life, it's defined as individiual's attitude against their life with its all aspects, apart from working life. In this research, which is based upon these three factors, the effect of university students' uncertainty and anxiety levels about their future on their satisfaction with life was studied. Purpose: The purpose of this study is to define the relationship between a group of senior university students' level of uncertainity and anxiety about their future and their satisfaction with life. Materials and Methods:This study was carried out on 250 senior students attending İstanbul Gelişim University and İstanbul Aydın University in Avcılar county in İstanbul province. The data used in the research were collected by four assessment tools which are Personal Information Questionnaire, Diener Satisfaction with Life Scale, Spielberger State-Trait Anxiety Scale, Intolerance of Uncertainty Scale. The data collected from the indicated scales were statistically analysed in accordance with the subgoals. The results obtained from the scales which were applied to the participants were digitized and transferred into the computer system using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) 21 Windows packet programme and afterwards processed statistically. Findings: The research was appropriately done with 250 senior students, consist of 124 female participants (49,6%) and 126 male (50,4%), and who answer the questions in Personal Information Questionnaire and the mentioned scales. It was found that the uncertainty and anxiety level of the participants has generally a negative effect on their satisfaction with life. In general terms, no significant difference was observed between the groups. Result: The research showed that the senior students whose levels of uncertainty and anxiety about their future are higher have less satisfaction with their life. Due to the lack of enough studies about the effect of uncertainty on satisfaction with life in our country, no comparison could be done in our research. This area needs more studies including larger groups and more variances. Doing more researches about the psychological factors which were emphasized in studies would significantly contribute to the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.titleBir grup üniversite son sınıf öğrencisinin geleceğe karşı belirsizlik ve kaygı düzeyleri ile yaşam doyumları arasındaki ilişkien_US
dc.title.alternativeThe relationship between a group of senior university students' level of uncertainity and anxiety about their future and their satisfaction with lifeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess