Show simple item record

dc.contributor.authorÜnal, Işıl
dc.date.accessioned2019-01-14T14:28:35Z
dc.date.available2019-01-14T14:28:35Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/867
dc.description26.09.2019 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Danışman: Ahmet Ertan Tezcan.en_US
dc.description.abstractToplumun mikro düzeyde bir yansıması olan aile, toplumun yeniden üretimi ve sağlıklı işlemesi için çok önemli roller üstlenir. Bireylerin kişisel gelişim ihtiyacını karşılamada aile öncüldür. Aile içerisinde sağlıklı ilişkiler, güzel bir iletişim ve doğru yönlendirmelerin olması kişinin hayat karşısındaki duruşunu olumlu yönde etkiler. Bireylerin, hayatlarının ilerleyen bölümlerini nasıl geçirecekleri aile içindeki gelişimine bağlıdır. Bu gelişimin en önemli ayaklarından biri, bireylerin ilişkilerinde kurdukları bağlanma stilleridir. Kişilerin, bakım veren kişi tarafından ihtiyaçlarının karşılanma niteliği ve sıklığı ile mizaç özelliklerinin bileşkesi olarak bağlanma stilleri oluşur. Sağlıklı bağlanma stilleri sağlıklı aile yapılarına ve işlevlerine derinden bağlıdır. Amaç: Yurtta ve aile yanında kalan liseli ergenlerin bağlanma stilleri ve aile işlevi algıları arasındaki ilişkiyi ve bu iki grup arasındaki farkı incelemektir. Gereç ve Yöntem: Bu araştırma İstanbul İli Beşiktaş ilçesindeki Kabataş Erkek Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Ziya Kalkavan Mesleki Teknik Anadolu Lisesinde 388 öğrenci üzerinde İlişki Ölçekleri Anketi ve Aile Değerlendirme Ölçeği kullanılarak yapılmıştır. Çalışmada sosyo-demografik bilgileri içeren cinsiyet, kaç kardeş oldukları, ebeveynlerin sağ ve birlikte olma durumları, ekonomik durum ve aile yanında ya da yurtta kalma durumlarını içeren Kişisel Bilgi Formu da kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotları (sayı, yüzde, ortalama, standart sapma) kullanılmıştır. Niceliksel verilerin karşılaştırılmasında iki grup arasındaki farkı t-testi, ve ilişkiyi tespit için korelasyon testleri kullanılmıştır. Bulgular: Araştırma dâhilinde kişisel bilgi formunu ve anket sorularını yanıtlayan 176'sı (%45,4) erkek ve 212'si (%54,6) kız olmak üzere toplam 388 lise öğrencisi ile çalışılmıştır. Bireylerin baskın bağlanma stili kayıtsız bağlanma olarak tespit edilmiş ve aile işlevi algılarının genel olarak sağlıksız yönde olduğu bulunmuştur. Gruplar arasında genel olarak anlamlı farka rastlanmamıştır. Sonuç: Çalışmada elde edilen bulgular bireylerin genel olarak kayıtsız bağlanma stiline sahip olduğunu göstermektedir. Bu durum, aile işlevleri algılarının sağlıksız olması ile açıklanabilmektedir.en_US
dc.description.abstractAs a micro reflection of society, family plays important roles in reproduction and healthy functioning of society. Family is vital in personal development of individuals. Healthy relationships in the family, good communication and proper guidance affects individual's attitude to life positively. The future life of individuals depends on their personal development in family. Attachment is one of most important part of this development. Individuals form their attachment styles according to the quality and the frequency of the needs fulfilled by the nursing people. Health attachment styles are deeply related to health family functioning. Purpose: To examine the relationship and the difference between boarded high school students' attachment styles and perception of family functioning and regular high school students' attachment styles and perception of family functioning. Materials and Methods: This study was conducted by use of the Relationship Scale Questionnaire and the Family Assessment Questionnaire on 388 students from Kabataş Erkek Anadolu Lisesi, Zübeyde Hanım Mesleki Teknik Anadolu Lisesi ve Ziya Kalkavan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi. Personal information form which includes sociodemographic info such as gender, number of siblings, whether one's parents alive or dead; seperated or together, economic conditions, accomodation circumstances (dorm/with family etc.) is also used in the study. Data analyzed by using SPSS (Statistical Package for Social Sciences) for Windows 21.0. Descriptive statistics, independent sample t-test and correlation tests were used to analyze and interpret data. Findings: Of the 388 individuals who completed questionnaires, 176 (45,4%) were male and 212 (54,6%) were female. It has been found out that the dominant attachment type among the participants was avoidant style and the perceptions of family functioning were unhealthy. Groups of the study were found out to be very similar to each other. Result: The findings of the study indicate that individuals have avoidant attachment style. This is explained by the unhealthy perception of family functioning.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.titleLiseyi yatılı okuyan ve yatılı okumayan ergenlerin bağlanma stilleri ve aile işlevi algısı arasındaki ilişkinin karşılaştırmasıen_US
dc.title.alternativeThe comparison of the relati̇onshi̇p between attachment styles and the percepti̇on of function of fami̇ly i̇n adolescents studyi̇ng in boarding and non-boardi̇ng high schoolsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess