Show simple item record

dc.contributor.authorSayal, Burçin
dc.date.accessioned2019-01-14T11:10:49Z
dc.date.available2019-01-14T11:10:49Z
dc.date.issued2017-09-29
dc.date.submitted2017-09-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/856
dc.descriptionDanışman: Ahmet Ertan Tezcan.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada anne babaların erken dönem uyumsuz şemalarının çocuk davranış sorunları ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmaktadır. İlkokula giden öğrencilerde gözlemlenen davranış sorunları ile bu çocukların anne ve babalarının erken dönem uyumsuz şemalarının ilişkisi incelenmiştir. Araştırmaya Eskişehir ilindeki devlet okullarında ilkokula giden 300 öğrenci ve bu öğrencilerin anne (300) ve babaları (300) dahil edilmiştir. Davranış sorunları değerlendirilen 122 sayıda kız 178 sayıda erkek öğrencinin katılımı sağlanmıştır. Anne babaların erken dönem uyumsuz şemaları ölçmek amacıyla Young Şema Ölçeği (YŞÖ- KF3), çocuklardaki davranış sorunlarını belirlemek için Güçler Güçlükler Anketi Öğretmen Formu (GGA- Ö 4- 16) ve Kişisel Bilgi Toplama Formu kullanılmıştır. Araştırılmak üzere ortaya atılan hipotezler Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı (SPSS 18) kullanılarak verilerin istatistiksel sonuçlara dönüştürülmesi ile analiz edilmiştir. Annelerin Erken Dönem Uyumsuz Şemalarının Çocuk Davranış Problemleri alt boyutlarını anlamlı derecede yordadığı bulunmuştur. Annenin özellikle Terk Edilme, Kusurluluk, Yüksek Standartlar, Duyguları Bastırma, Sosyal İzolasyon/Güvensizlik, Cezanlandırıcılık, Kusurluluk, Başarısızlık şema alanlarının anlamlı bir yordayıcı olduğu bulunmuştur. Annenin Erken Dönem Uyumsuz Şema Alanları ile Çocukta Duygusal Sorunlar alt boyutu arasında anlamlı ilişkiler göstermediği tespit edilmiştir. Babaların Erken Dönem Uyumsuz Şemalarının Çocuk Davranış Problemleri alt boyutlarını anlamlı derecede yordadığı bulunmuştur. Babanın özellikle Terk Edilme, Kendini Feda, Duygusal Yoksunluk, İç İçe Geçme/ Bağımlılık, Cezalandırıcılık, Onay Arayıcılık şema alanlarının anlamlı bir yordayıcı olduğu bulunmuştur. Babanın Erken Dönem Uyumsuz Şema Alanları ile Çocukta Davranış Sorunları alt boyutu arasında anlamlı ilişkiler göstermediği tespit edilmiştir. Demografik özellikler ve davranış sorunları arasındaki ilişkide; cinsiyet, sınıf düzeyi, kardeş sayısı, doğum sırası, anne ve babanın yaşı, anne ve babanın eğitim düzeyi, anne ve babanın çalışma durumu açısından değerlendirilmiş ve bulgular kısmında aktarılmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to examining the relationship between the parents' early maladaptive schemas on child behavior problems. The relationship between the behavior problems observed in the students who went to primary school and their parents' early maladaptive schemas were investigated. In the primary state schools in Eskişehir province, 300 students and their mothers (300) and their fathers (300) of these students were included in the survey. A total of 178 male students and 122 female students whose behavioral issues were assessed participated. Young Schema Questionnaire - Short Forms-3 (YSQ - SF3) was used to measure parents' early maladaptive schemas and Strenghts and Difficulties Questionnaire Survey Teacher Form (SDQ) and the Personal Information Gathering Form were used to determine behavioral problems in children. Hypotheses to be investigated were analyzed by transforming the data into statistical results using Statistical Package Program for Social Sciences (SPSS 18). It was found that Child Behavior Problems subscales of the mothers' early maladaptive schemas were significant. The mother was found to be a significant predictor especially in the areas of Abandonment/ Instability, Defectiveness/ Shame, Unreleting Standards/ Hypercriticalness, Emotional Inhibition, Social Isolation/ Alienation, Punitiveness, Failure to Achieve. It has been determined that there is no significant relationship between the mother's early maladaptive schemas domains and the child emotional issues sub-dimension. It was found that child behavior problems subscales of the fathers' e early maladaptive schemas were at a significant level. It was found that the areas of the father, especially Abandonment, Self-Fedora, Emotional Abandonment/ Instability, Self- Sacrifice, Emotional Deprivation, Dependence/ Incompetence, Approval- Seeking/ Recognition- Seeking Are Significant Predictors. It has been found that there is no significant relationship between the father's early maladaptive schemas domains and the child behavior problems sub-dimension. The relationship between demographic characteristics and behavioral problems was evaluated in terms of gender, grade level, number of siblings, order of birth, parents' age, education level of the parents, parents' working status and cited in the findings.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDavranış Bozukluklarıen_US
dc.subjectErken Dönem Uyum Bozucu Şemalaren_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleAnne babaların erken dönem uyumsuz şemalarının çocuk davranış sorunları ile ilişkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExami̇ni̇ng the relati̇onshi̇p between the parents' early maladapti̇ve schemas on chi̇ld behavi̇or problemsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess