Show simple item record

dc.contributor.authorKılıç, Ayşe
dc.date.accessioned2019-01-14T10:37:47Z
dc.date.available2019-01-14T10:37:47Z
dc.date.issued2017-03-14
dc.date.submitted2017-03-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/853
dc.descriptionDanışman: Recep Baki Deniz.en_US
dc.description.abstractŞehir pazarlamasının öneminin her geçen gün artması sonucu, bu konuda yapılan çalışmaların sayısının da arttığı görülmektedir. Şehirler pazarlanabilir olmak adına sahip oldukları değerleri, turistlerin ilgisini çekecek şekilde sunmaya çalışmaktadırlar. Şehirlerin ziyaret edilmesinde rol oynayan nedenleri öğrenmeyi amaçlayan tez çalışmasında, örnek şehir olarak Bursa şehri seçilmiştir. Çalışmada Bursa şehrinin ziyaret nedenlerini saptamak amacıyla anket çalışması yapılmıştır. Araştırmada, Gülsüm Eda Saruhan ve Ali Erkam Yarar'ın ölçeklerinden uyarlanarak, Bursa ilinin turistik amaçlı ziyaret edilme nedenlerini ortaya çıkaracak yeni bir ölçek oluşturulmuştur. Ziyaret nedenleri t testi ile incelenirken, nedenlerin ziyaret sayısı ile ilişkileri regresyon analizi ile incelenmiştir. Ankette katılımcılara demografik sorular da yönlendirilmiş ve İstanbul'da ikamet eden, Bursa'yı turistik amaçla ziyaret etmiş 383 kişiye anket çalışması yapılmıştır. Lineer regresyon modelinde ziyaret sayısını etkileyen ziyaret nedenleri incelenmiştir. Ayrıca demografik özelliklerden anlamlı bulunanlar da incelemeye tabi tutulmuştur. Araştırma sonucu ziyaret nedenlerinden; kültürel değerler, tarihi değerler, dini değerler, eğlence, alışveriş ve tatil, ulaşım kolaylığı, sağlık turizmi gibi nedenlerin Bursa ilinin ziyaret edilme sayısı ile aralarında anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Demografik özelliklerden ise yaş değişkeni ve eğitim durumu değişkeninin ziyaret sayısı ile aralarında anlamlı ilişki olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractIt is seen that the number of works done in this issue is increasing as the result of increasing the importance of city marketing day by day. Cities are trying to present the values they have for being marketable in a way that attracts tourists. In the thesis study aiming to learn the reasons that played a role in visiting the cities, Bursa city was chosen as a sample city. A survey was conducted to determine the reasons for visiting the city of Bursa in the study. In the study, a new scale was created to adapt the scale of Bursa to touristic purposes by adapting from Gülsüm Eda Saruhan and Ali Erkam Yarar scales. While the reasons for visiting were examined by t test, the relationship between the number of visits and the number of reasons was examined by regression analysis. In the questionnaire demographic questionnaires were also directed and a questionnaire survey was conducted on 383 people who reside in Istanbul and visited Bursa for tourist purposes. In the linear regression model, the causes of visits affecting the number of visits were examined. In addition, those that were significant from the demographic characteristics were also examined. Among the reasons for the study visit were; Cultural values, historical values, religious values, entertainment, shopping and holiday, ease of transportation and health tourism were found to be significantly related to the number of visits in Bursa. On the other hand demographic characteristics were found to be related to age and educational status variables.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectPazarlamaen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.titleŞehirlerin turistik amaçlı ziyaretlerinde rol oynayan nedenler üzerine bir araştırma: Bursa ili örneğien_US
dc.title.alternativeA research on the reasons who make role in the touristic visits of the cities: Bursa city exampleen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess