Show simple item record

dc.contributor.authorBolat, Ayşe
dc.date.accessioned2018-12-05T08:43:36Z
dc.date.available2018-12-05T08:43:36Z
dc.date.issued2015-01-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/84
dc.descriptionDanışman: Tuncay Sevindiken_US
dc.description.abstractİnsan sosyal bir varlıktır, nasıl yalnız yaşayamazsa, toplum içinde yaşamını sürdürebilmesi içinde çeşitli kural ve değerlere uyum sağlamak zorundadır. Bu uyum süreci de doğuştan başlayıp yaşam boyu aldığı eğitimle sürmektedir. Yaşamını sürdürebilmek için bunun dışında bir işe yani mesleğe sahip olması gerekmektedir. Birey yaşamının büyük bir kısmını da bu meslek üzerinde çalışarak sürdürmektedir. İşini yerine getirirken verimlilikte ön plandadır. Verimliliğin olabilmesi içinde bireyin mesleğini sevmesi ve motive olması gerekmektedir. Bütün bunlarında oluşabilmesi ise bireyin önce kendini sonra yaşamı sevmesi ile yani benlik saygısı ile gerçekleşmektedir. Bu kapsamda eğitim birimlerinde de bir numaralı kaynak olan öğretmenler de bu süreç içerisinde düşünülürse bir bireyin hayatı boyunca süreceği yaşamı; ne kadar verimli, ne kadar mutlu, ne kadar kendini ve diğer insanları seveceği, ne kadar sosyal bir birey olacağı öğretmenlerin elindedir. Aileden sonraki ilk kişilik ve karakterin geliştiği dönemde çocuk öğretmeniyle yaşamı ve sosyal çevresini tanır. Öğretmen ne kadar olumlu ise çocukta o derecede olumlu olacaktır. Bütün bunların olabilmesi içinse, öğretmenlerin benlik düzeyi yüksek ve motivasyon düzeyinin de olumlu olması gerekli ki istenilen hedefe ulaşılsın. Peki, bu süreç içerisinde öğretmenler ne kadar kendini seviyor, iş ortamında ne kadar motivasyona sahip, ne kadar verimli olabiliyorlar. Biraz daha özelleştirdiğimizde her şeyi rol model yoluyla alan 48-66 ay sürecini kapsayan okulöncesi öğrencisi için hayatın ilk temellerini atan yaşamı oyunla öğrenen bu küçük bireyleri eğiten okulöncesi öğretmenlerinin benlik saygı düzeyi ve motivasyon düzeyi hangi aşamadadır. Bu çalışmada okulöncesi öğretmenlerinin çalışma ortamında yönetim, fiziksel çevre, çalışan meslek grubu, sosyal çevre, ekonomik nedenler vb yaşadığı olumsuzlukların yarattığı nedenler ile yaşanan olumsuz etkilerin okulöncesi öğretmeninin benlik saygı düzeyi ile motivasyon düzeyine etkilerinin incelenerek negatif ve pozitif sonuçlarına ulaşmak ve sorunun nedenlerine ulaşmaya ve çözüm yolları için fikir üretecek sonuçlara ulaşmaktır. Araştırma süreç olarak dört bölümden oluşmuştur. Birinci bölümünde literatür araştırma ile nitel araştırma tekniğini kullanarak birincil ve ikincil kaynaklara ulaşılmış, objektif bilgiye ulaşılarak betimsel bir kaynak taraması yapılarak okulöncesi eğitimin tanımı, önemi, amacı, ilkeleri, dünyada ve ülkemizde gelişim süreci çeşitli kitap, makale ve süreli yayınlar taranarak araştırılarak açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın ikinci ve üçüncü bölümünde motivasyon tanımı, motivasyon kaynakları ve motivasyon üzerine teoriler, bireyin motivasyonunu artırmak için neler yapabileceği, benlik saygısı, benlik saygısı çeşitleri, benlik saygısının olumlu ve olumsuz yönleri neler yapılabileceği yine betimsel tarama yöntemi ile çeşitli kitap makale ve süreli yayınlar taranarak incelenmiş ve açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmanın dördüncü bölümünde ise ölçeğin analiz yapılması, yorumlanması ve sonuçlarına yer verilmiştir. Bu bölümde sahaya inilerek okulöncesi öğretmenlerine bir anket uygulayarak tespit edip problemi en aza indirgemeye çalışmak için yeni fikirler sunabilmektir. Araştırmada uygulanan ankette korelasyon, anova, normalizasyon ve t-testi uygulanarak analiz yapılmıştır. Yapılan bu analizler yardımı ile okulöncesi öğretmenlerinin mesleğini icra ederken gerek fiziksel şartlar, gerek yönetim, gerek meslektaşları ve ekonomik sıkıntıları gibi yaşadıkları sıkıntılar karşısında okulöncesi öğretmenlerinin motivasyon düzeyi ve benlik saygı düzeylerinin hangi düzeyde olduğu incelenmiştir. Betimsel tarama tekniği kullanılan bu araştırma, İstanbul sınırları içerisinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı anaokulu, özel anaokulu ve ilköğretim bünyesindeki anasınıflarında görev yapan, tesadüfî olmayan örneklem yolu ile seçilmiş okulöncesi öğretmenleri üzerinde uygulanmıştır.en_US
dc.description.abstractMan is a social being. How does live alone, it is difficult to adapt to a variety of rules and values in order to survive in society. This integration process is underway, starting from birth lifelong education received. Must be a field other than work that it able to survive. A large part of the lives of individuals continue working on this profession. Efficiency while performing the job in the foreground. Love to be in the profession of the individual's efficiency and must be motivated. All the above can be formed as the individual is self-esteem that is then realized by the love of life. In this context, the training unit will continue throughout the life of an individual in the process, the teacher is considered the number one source of life; how efficient, how happy, how to love himself and other people, how to be in the hands of a social individual teacher. Family recognize the personality and character of the arrival of the first period in the life of the child's teacher and social environment. Teachers will be positive if the child how he is very positive. And to all of them may be, and a high level of self-motivation of teachers are also required to have achieved the desired positive goal. So, in this process, teachers and how much she loves herself, how much has the motivation in the workplace, how efficient they can be. A little more customization we through everything role model in the basics first ancestor of life of life for preschool students covering the period 48-66 months who are learning to play the self-esteem of these young individuals educate preschool teacher level and motivation are what stage. In this study, the working environment of preschool teacher management, physical environment, the working group of professionals, social environment, examining the effects of the economic reasons, etc. experienced by the self-esteem of preschool teachers of adverse effects experienced with the causes that create the negative level and motivation to reach the positive and negative results and to achieve the cause of the problem and solution is to generate ideas for ways to achieve results. The research process consists of four sections. Using qualitative research methods with literature in the first part has been reached on primary and secondary sources, objective information to be accessed by making a descriptive literature preschool definition of education, the importance, objectives, principles, in our country and worldwide development of several books, articles and have attempted to explain investigated by scanning periodicals. The second and third part of the motivation definition of research, motivation, and theories on motivation, you can do anything to increase the motivation of individuals, self-esteem, self-esteem varieties, what can be done both positive and negative aspects of self-esteem examined by scanning again published several books articles and periodicals with descriptive survey method has been and were explained. In the fourth part of the research done in the scale of the analysis is given to the interpretation of results. In this section, down to the field by applying a questionnaire to detect problems early childhood teachers to offer new ideas to try to minimize. The correlation in the questionnaire applied in this study, ANOVA, t-test and analysis were performed by applying normalization. Made this analysis should be while performing the profession of preschool teacher with the help of physical conditions, their administration, both colleagues and motivation level of preschool teachers across ordeal as economic hardship and self-esteem levels were examined at what level. Descriptive scanning technique used in this study, kindergarten attached to the Ministry of Education is located in Istanbul boundaries, working in private kindergartens and nursery classes in primary structure, with non-random sampling method was applied to selected preschool teachers.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.titleOkulöncesi Öğretmenlerinin Benlik Saygı Düzeyi ile Motivasyon Düzeyi Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi: İstanbul İli Örneklemien_US
dc.title.alternativeDetermination of the Relationship Between the Self - Esteem of Preschool Teacher Level of the Level of Motivation: Istanbul My Examplesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record