Show simple item record

dc.contributor.authorÇakır, Köksal
dc.date.accessioned2019-01-10T09:42:40Z
dc.date.available2019-01-10T09:42:40Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/834
dc.description25.07.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.en_US
dc.description.abstractBireyin erken dönemlerde oluşturdukları bağlanması stilleri, bireyin yaşantısının her döneminde önemli etkilere sahiptir. Bu açıdan bağlanma kişilerin aile yaşantısını, arkadaşlıklarını ve duygusal ilişkilerini de etkileyebilmektedir. Bu çalışmada ergenlerde arkadaşa bağlanmanın, şiddet eğilimini etkileyip etkilemediğinin bilinmesi açısından önem taşımaktadır. Bu araştırma ergenlerin arkadaşa bağlanma durumları ve şiddet eğilimleri arasındaki ilişkinin anlamlı olup olmadığını tespit etmek ve bazı demografik değişkenler (yaş, cinsiyet, sınıf, gelir düzeyi, yakın arkadaş durumu) açısından farklılaşıp farklılaşmadığının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu oluşturmak amacıyla 2016/17 eğitim öğretim yılında İstanbul Pendik ilçesinde farklı sınıf düzeylerinde eğitim-öğretimine devam eden 564 öğrencisinin soruları cevaplandırması sağlanmıştır. Katılımcılara demografik bilgi formunun yanı sıra, Ercan (2015) tarafından Türkçe 'ye uyarlanan Ergenler için Arkadaşa Bağlanma Ölçeği, Haskan ve Yıldırım (2012) tarafından geliştirilen Şiddet Eğilim Ölçeği cevaplandırılmıştır. Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirilirken, istatistiksel analizler için SPSS 24 for Mac kullanılmıştır. Çalışma verileri değerlendirilirken tanımlayıcı istatistiksel metotlar (Ortalama, Standart sapma, frekans) kullanıldı. Parametrik varsayımların karşılandığı değişkenlerin iki grup arası karşılaştırmalarında Student t test, karşılamayan değişkenlerin iki grup arası karşılaştırmalarında Mann Whitney U test kullanıldı. İkiden çok grup karşılaştırmalarında parametrik istatistik varsayımlarının sağlandığı değişkenlerden tek yönlü ANOVA ve tek yönlü MANOVA, farkın hangi gruplardan kaynaklandığının tespitinde Post-Hoc test olarak Bonferroni testi kullanıldı. Parametrik istatistik varsayımlarının karşılanmadığı değişkenlerde Kruskal Wallis kullanılmıştır. Niteliksel verilerin karşılaştırılmasında ise Ki-Kare testi, beklenen frekansların karşılanmaması durumunda Yates Düzeltmesi testi kullanıldı. Çalışmada nitel ve nicel ilişkilerin değerlendirilmesinde normal dağılım gösteren verilerde Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, normal dağılmayan verilerin karşılaştırılmasında ise Sperarman's rho kullanılmıştır. Tüm analizlerin sonuçları anlamlılık p<0.05 ve p<0.01 düzeyinde değerlendirildi. Araştırmaya katılan lise öğrencilerinin verdikleri cevapların analizi sonucunda arkadaşa kaygılı bağlanan öğrencilerin şiddet eğilimlerinin yükseldiği sonucuna ulaşılmıştır.en_US
dc.description.abstractBonding styles that an individual creates in the early period have important effects in every period of the individual's life. In this sense, attachment can also affect people's family life, friendships and emotional relationships. In this study it is important to know whether adolescents' attachment to a friend influences the tendency to violence. The purpose of this study was to determine whether the relationship between adolescents' attachment to friends and violent tendencies was meaningful and to examine whether they differed in terms of some demographic variables (age, gender, class, income level, close friend status). In order to form the working group of the research, 564 students, who are continuing education at different grade levels in the province of Pendik, Istanbul, in 2016/17 education year, answered the questions. In addition to the participatory demographic information form, the Friend Attachment Scale for Ergens Adapted to Turkish by Ercan (2015), The Violence Tendency Scale developed by Haskan and Yıldırım (2012) was answered. While the findings obtained in the study were evaluated, SPSS 24 for Mac was used for statistical analysis. Descriptive statistical methods (mean, standard deviation, frequency) were used when study data were evaluated. Student t test was used for comparison between two groups of parametric assumptions, Mann Whitney U test was used for comparison between two groups. One-way ANOVA and unidirectional MANOVA were used for the parametric statistical assumptions in the multiple group comparisons, and the Bonferroni test was used as the Post-Hoc test in determining which groups the difference was derived from. Kruskal Wallis was used in the variables for which the parametric statistical assumptions were not met. The Chi-square test was used to compare qualitative data, and the Yates Correction test was used if expected frequencies were not met. The Pearson Moments Multiplication Correlation Coefficient was used for the data with normal distribution and Sperarman's rho was used for the comparison between normal and non-dispersive data. The results of all analyzes were evaluated as p <0.05 and p <0.01 As a result of the analysis of the answers given by the high school students participating in the research, the result of the violent tendencies of the students who are worried about the friends has been reached.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Psychologyen_US
dc.titleErgenlerde arkadaşa bağlanma ile şiddet eğilimi arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the relationship between attachment to friends and violence tendency in adolescentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess