Show simple item record

dc.contributor.authorTamer, Gülay
dc.date.accessioned2019-01-08T13:19:02Z
dc.date.available2019-01-08T13:19:02Z
dc.date.issued2019-04-10
dc.identifier.issn2587-1587
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/823
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı; Sağlık kurumlarında görev yapan yöneticilerin yönetsel başarılarında rol oynayan kriterler ve yönetici geliştirme etkinliklerinin kurumsal başarıya ve çalışanların iş motivasyonuna etkilerini belirlemek amacıyla bazı. analizler yapılarak analiz sonuçları tablo haline getirilerek yorumlanarak sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Yöntem: Araştırma; Sağlık sektöründeki başhekim, hastane yöneticileri ,hastane müdür yardımcıları, başhemşireler ve hemşireler üzerinde yapılmıştır. Araştırma anket esasına dayalı bir alan araştırmasıdır. Anket verilerinin analizinde SPSS 23.0 (Statiscal Package for Social Sciences) kullanılmıştır. Bağımlı ve bağımsız değişkenler olarak iki grup başlığında incelenmiştir. Bağımsız grupların değerlendirilmesinde Pearson Ki kare yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın evrenini, Araştırma Hastanelerinde çalışan hastane yöneticileri üzerinde araştırma planlanmış ve uygulanmıştır. Araştırmada örneklem seçimi yöntemine gidilmeyerek, tüm evrene ulaşmak hedeflenmiştir. Bu anket, yöneticilerin liderlik davranışlarını ve genel liderlik becerilerini ölçmeye yönelik olarak hazırlanmıştır ve 17 sorudan oluşmaktadır ve 70 kişilik bir kitleye uygulanmıştır. Sonuç: Araştırmada sağlık kurumları yöneticilerinin günümüz liderlik davranışı boyutlarının düzeylerini belirlemek, yukarıda sıralanan yönetim modelleri boyutları arasındaki iliŞkiyi açıklamak ve bu boyutların sağlık sektöründeki yöneticilerinin demografik değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediğini incelemek amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Yöneticilik, Sağlık kurumu yöneticiliği, yönetici performansıen_US
dc.description.abstractThe aim of this study is; In order to determine the effects of managers' development activities on corporate success and employee motivation, the factors that play a role in the managerial success of the managers working in health institutions. By analyzing the results of the analysis, the results were interpreted and the results were tried to be reached. Method: Research; The chief physicians working in the health sector have been carried out on the head physicians, hospital managers, hospital assistant managers, the head nurses and the head nurse assistants. Research is a field research based on a survey. SPSS 23.0 (Statiscal Package for Social Sciences) was used to analyze the survey data. Dependent and independent variables were examined in two groups.Pearson's Chi square method was used for the evaluation of independent groups. The scope of the study was planned and implemented on the hospital managers working in the Research Hospitals. The aim of the study was to reach the whole universe by not choosing the method of sampling. This questionnaire was designed to measure the leadership behavior and general leadership skills of managers and consisted of seventeen questions and was applied to an audience of seventy people. Keywords: Management, Health institution management, executive performanceen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAzerbaijan National Academy of Sciencesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess*
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work::Sports researchen_US
dc.titleSağlık Sektöründeki Yönetici Geliştirme Etkinliklerinin Kurumsal Başarıya ve Çalışanların İş Motivasyonuna Etkilerien_US
dc.title.alternativeThe Effects of Executive Development Activities in Health Sector on Corporate Success and Work Motivation of Employeesen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSocial Sciences Studies Journalen_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-7897-1603en_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue32en_US
dc.identifier.startpage1654en_US
dc.identifier.endpage1671en_US
dc.relation.publicationcategoryKategori Yoken_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess