Show simple item record

dc.contributor.authorAtkın, İlknur
dc.contributor.authorKınalı, Gülşah
dc.date.accessioned2018-12-31T14:34:27Z
dc.date.available2018-12-31T14:34:27Z
dc.date.issued2018-12-31
dc.identifier.issn2536-4499
dc.identifier.issn2602-2605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11363/768
dc.description.abstractAmaç: Kranial asimetri günümüzde pediatrik fizyoterapi alanında önemli bir değerlendirme parametresi olmaya başlamıştır. Fizyoterapistler, vücut fonksiyonları ile bağlantılı olan kranial bölge hakkında daha fazla çalışma yapmaktadırlar. Ancak halen kanıta dayalı çalışmalara ihtiyaç vardır. Kranial asimetri ayrıca, bir tamamlayıcı terapi metodu olan osteopati’nin de önemli bir değerlendirme yöntemidir. Yöntem: Bu çalışma bir fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesine gelen 1-12 yaş arasındaki 24 Serebral Palsi ve aynı yaş grubundaki 22 sağlıklı çocuk üzerinde yapıldı. Kranial antropometrik değerler standart pozisyonlarda kranial kaliper kullanılarak ölçüldü. Bulgular: Serebral Palsili bireylerin kafa çapı ortalama (48 mm), uzunluğu (136 mm) ve genişliği (123 mm) ve sağlıklı bireylerin kafa çapı (53 mm) , uzunluğu (152 mm) ve genişliği (133 m) idi. Serebral palsili bireylerin değerleri, sağlıklı bireylerden anlamlı derecede düşüktü (p=0.00,p=0.00,p=0.00). Sonuç: Araştırma sonuçlarına göre, kranial asimetri ile ilgili antropometrik ölçümlerinin Serebral Palsili çocukların fiziksel değerlendirmeleri içinde rutin bir protokol olarak uygulanması ve kranial anomalilerin fizyoterapistler tarafından göz önüne alınması gerektiği kanısına varılmıştır. Kranial asimetrilerin sıklığı ve karşı önlem olarak kranial mobilizasyonların etkinliği konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractAim: Cranial asymmetry is now an important evaluation parameter in the field of pediatric physiotherapy. Physiotherapists are studying more about the cranial region associated with body functions. However, there is still a need for evidence-based work. Cranial asymmetry is also an important evaluation method of osteopathy, a complementary therapy method. Method: This study was conducted in 24 children with Cerebral Palsy between the ages of 1-12 and 22 healthy children in the same age group at a physical therapy and rehabilitation hospital. This study was performed on 24 cerebral palsies between 1-12 years old who came to a physical therapy and rehabilitation hospital and 22 healthy children in the same age group. Cranial anthropometric values were measured using cranial calliper in standard positions. Findings: Cerebral palsy subjects had mean head diameter (48 mm), length (136 mm) and width (123 mm), and healthy subjects had head diameter (53 mm), length (152 mm) and width (133 m). Values of individuals with cerebral palsy were significantly lower than healthy subjects (p = 0.00, p = 0.00, p = 0.00). Conclusion: We concluded that the anthropometric measurements of cranial asymmetry should be applied as a routine protocol in the physical assessment of children with cerebral palsy and that cranial anomalies should be considered by physiotherapists, according to the results of our study. There is a need to study more about the frequency of cranial asymmetry and the effectiveness of cranial mobilizations as countermeasures.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi / Istanbul Gelisim Universityen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectResearch Subject Categories::MEDICINEen_US
dc.titleSerebral Palsi’de Kranial Antropometrik Değerlendirme: Bir Pilot Çalışmaen_US
dc.title.alternativeAssessment of Cranial Antrophometry in Cerebral Palsy: A Pilot Studyen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.contributor.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.contributor.authorID0000-0002-6021-1112en_US
dc.contributor.authorID0000-0001-7974-5571en_US
dc.identifier.issue6en_US
dc.identifier.startpage551en_US
dc.identifier.endpage560en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess