Show simple item record

dc.contributor.authorKöksal, İclal
dc.date.accessioned2018-12-05T07:08:00Z
dc.date.available2018-12-05T07:08:00Z
dc.date.issued2015-05-07
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/68
dc.descriptionDanışman: Sulhi Eskien_US
dc.description.abstractDünya piyasasında şirketler ulusal pazara açılma, kar elde etme, piyasa içinde rekabet edebilme ve sürekliliğini devam ettirmek istemelerinden dolayı yeni yatırımlara, finansal kaynak sunan firmalarda bu yatırımcılara yönelmek isterler. 2000'li yıllarda meydana gelen iflaslar, birçok firmayı mercek altına alınmasına sebep olmuştur. Ancak 2000'li yıllarda iflas eden firmalar denetim firmalarından olumlu rapor almalarına rağmen denetim firmalarını da sorgulanmasına ve yeni düzenlemelere gidilmesi yolunu açmıştır. Bu kapsamda; ABD ve Avrupa'nın gelişmiş ülkelerin düzenlemelerinden etkilenerek ülkemizde öncelikle 2011 yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu kabul edilmiş, sonra da Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) tarafından yayımlanan Uluslararası Denetim Standartları (UDS) referans alınmıştır. Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) çerçevesinde düzenlenmesi sağlanmaya amaçlanmış olup ülkemizde de bu yapılanmaya yavaş yavaş geçilmiştir. Şirketler çıkar sağlamak amacı ile hileye başvurmaktadır. Gerçekte hile yapanlardan çalışanlardan daha çok şirketlere zarar verenler üst kademede yöneticiler ya da ortaklardır. Yöneticiler veya ortaklar yüksek kar elde edip kar dağıtımını, sektör içinde rekabet edebilmek ve yatırımcıları teşvik etmek amacıyla, piyasaya iyimser gözükmek isterler yine karını düşük göstererek vergi yükümlüğünden kaçmak gibi nedenler olmaktadır, bundan dolayı finansal tablolar üzerinde hileye başvurmaktadırlar. Hilenin tespiti ve yatırımcıları koruma amacı ile bağımsız tarafsız olan denetim firmalarına ihtiyaç duyulmuştur. Denetçinin yapması gereken denetim şekli Bağımsız Denetim Standartları (BDS)' nda düzenlenmiştir. Denetçinin yapması gerekenler, önemli risk alanlarını belirleyip, denetim ekibini ve denetim çalışma planını oluşturmaktır; denetimde toplanan kanıt ve belgeler çalışma dosyasında muhafaza edilerek denetim raporunda görüş oluşturma veya yeniden hesaplama, gözlem, veya denetim tekniklerine yardımcı olmasıdır. Makul düzeyde güven seviyesin belirlenmeyen denetim alanlarında detay incelemeye girip denetim kanıtı toplanmasını sağlanmasıdır. Makul düzeyde denetim kanıtı toplanmayan kalemler denetçi görüş bildirme seçeneklerini değerlendirerek ve finansal tablo yapısını inceleyerek olumlu görüş, olumsuz görüş, şartlı görüş veya görüş vermekten kaçınma olarak görüşünü bildirerek raporunu düzenler. Anahtar kelime: Finansal Tablolar, Hile, Bağımsız Denetim, Bağımsız Denetim Raporu, Denetim Raporu Görüş Bildirme, Anonim Şirket.en_US
dc.description.abstractWorld markets companies into the national market, obtaining profits, compete in the market and because they want to maintain the continuity they want to turn to new investments. Financed in need of company they want to address these investors Bankruptcies occurred in the 2000s, it has led to many companies taken under the spotlight. However, despite receiving positive reports from bankrupt firms auditing firm for the audit firm to be questioned in the 2000s and paved the way to avoid the new regulations. In this context, US and European developed countries, our country influenced by the 6102 regulations first adopted in 2011 numbered Turkish Commercial Code, then the International Federation of Accountants (IFAC) issued by the International Auditing Standards (IAS) is taken as reference. Turkey Accounting Standards (TAS) and Turkey Financial Reporting Standards (IFRS) is intended to be organized within the framework of our country are also gradually switching to this structure. Companies are admitted to cheating in order to ensure interests. In fact, the more companies that damage from senior managers or employees of cheating are common. Managers or shareholders dividend of whether high profits, in order to encourage able and investors competition in the sector, they want to look optimistic the market is once again causing such escape the obligation tax showing low profits, are therefore admitted to cheating on the financial statements. Determination of tricks and investor protection objectives are needed by the independent auditing firm which neutral. Auditors need to control the shape of the Independent Auditing Standards (BDS) which are arranged. The auditor needs to do, identify the major risk areas to create the audit team and the audit work plan; Create documents and evidence collected in the audit opinion on the audit report be kept in the working file or re- calculation , observation, or is helping control techniques. In areas not determined the confidence level gathering audit evidence to provide a reasonable level of detail enter examination. Items that are evaluating the options for collecting audit evidence at a reasonable level by examining the financial statements and the auditors give an opinion building a positive opinion , negative opinion , regulates the report as the opinion to refrain from declaring a qualified opinion or views Key words: Financial Statements, cheat, Independent Auditors, Independent Auditors' Report, Auditor's Report Opinion Reporting, Inc.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleFinansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Hilenin Tespiti ve Görüş Bildirilmesi, Bir Anonim Şirket Uygulamasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record