Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Barış
dc.date.accessioned2018-12-05T06:45:24Z
dc.date.available2018-12-05T06:45:24Z
dc.date.issued2015-04-09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/65
dc.descriptionDanışman: Erdal Şenen_US
dc.description.abstractBu tez çalışmasının amacı ; Stratejik İKY'yi kavramsal açıdan ele alarak, SİKY'nin kurumsal performans üzerindeki etkilerini belirlemektir. Bu amaçlara ulaşabilmek için İstanbul Üniversitesinde anket çalışması yapılmıştır. Stratejik İKY'nin ve boyutlarının, kurumsal performansı nasıl etkilediği analiz edilmiştir. Çalışmanın uygulama kısmında araştırmanın amacı, kapsamı, evreni ve örneklemi, araştırmanın modeli ve hipotezleri, kullanılan ölçüm araçları, kullanılan istatistiki analizler, araştırmanın sınırlılıkları, korelasyon ve hipotez testlerine yönelik regresyon analizi bulguları verilmiştir. Likert tipi ölçek kullanılarak oluşturulan bir anket İstanbul Üniversitesi'nde 31 farklı birimde 175 çalışana uygulanmıştır. Uygulanan anket sonuçları SPSS 22 paket programı ile analiz edilmiştir. Stratejik insan kaynakları yönetiminin Kurumsal performans üzerindeki etkileri analiz edilirken, uygulanan anketlere faktör, korelasyon ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Analiz sonuçları, tablo haline getirilmiş ve yorumlanarak sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Kurumsal Performansen_US
dc.description.abstractThis dissertation aims to determine the effects of the strategic HR's on corporate performance by discussing it cognitively. A survey is accordingly made at Istanbul University to analyse how strategic HR as well as its dimensions affect corporate performance. The application part consists of the aim of the surveyor, its content, population and sample, the model of the research along with the hypotheses, measurement tools, statistical analyses used, research limitations, regression analysis findings according to correlation and hypothesis tests. A likert scaled survey is used to 175 employee from 31 different units of Istanbul University. SPSS 22 package analyses the results of the implemented survey with factor, correlation and regression analyses. Analysis results are tabled and interpreted to conclude the results. Key Words: Strategic HR, Human Resources Management, Corporate Performanceen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleStratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Kurumsal Performansa Etkisi: İstanbul Üniversitesi'nde Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe Effect of Strategic Human Resources Management on the Corporate Performance: an Application at Istanbul Universityen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record