Show simple item record

dc.contributor.authorBaşcıllar, Mehmet
dc.contributor.authorTaşci, Ali
dc.date.accessioned2018-12-12T09:00:23Z
dc.date.available2018-12-12T09:00:23Z
dc.date.issued2018-04-20
dc.identifier.issn2536-4499
dc.identifier.issn2602-2605
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/609
dc.description.abstractAmaç: Araştırma, sosyal hizmet uzmanlarının sosyo-demografik özellikleri, iş yükü ve iş tatmini arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amaçlamaktadır. Yöntem: Araştırma evrenini Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarında görev yapmakta olan sosyal hizmet uzmanları oluşturmaktadır. Bu araştırmanın örneklemini ise merkezi Ankara, Erzurum, Balıkesir, Yalova, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa illerinde yer alan toplam dokuz sivil toplum örgütü ile bu örgütlere bağlı şubelerde çalışan 104 sosyal hizmet uzmanı oluşturmaktadır. Türkiye’de sivil toplum örgütlerinde çalışan sosyal hizmet uzmanlarının sayısı bilinmemektedir. Araştırma öncesinde sosyal hizmet uzmanları araştırma hakkında bilgilendirilmiştir. Araştırmacılar tarafından hazırlanan yarı-yapılandırılmış sosyo-demografik soru formu ile içerisinde iş yükü ve iş tatmini soru formları, elektronik posta yolu ile sosyal hizmet uzmanlarına gönderilmiştir. Araştırmaya katılmaya gönüllü olan katılımcıların yanıtları SPSS 23.0 programı ile analiz edilmiştir. Bulgular: Katılımcıların %51’i erkek, %49’u kadın sosyal hizmet uzmanlarıdır. Katılımcıların yaş ortalaması 25,88±3.67 olup, %24’ü yüksek lisans mezunudur. Sosyal hizmet uzmanlarının aylık hanehalkı ortalama geliri 4209±1968,57 TL olarak bulunmuştur. Katılımcıların %16,3’ü evli olup %85,6’sı çekirdek aileye sahip olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların %60,6’sı kirada oturduğunu, 28,8’i kendi arabasına sahip olduğunu belirtmiştir. Sonuç: Sosyal hizmet uzmanlarının iş yükü ve iş tatmini arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (r= .669; p> .05). Ancak iş tatmininin içsel tatmin alt boyutu ile dışsal tatmin alt boyutu arasında orta düzeyde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Eğitim durumu ile iş yükü toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki (t=-2.557, p<0.05) bulunmuştur. Sosyal hizmet uzmanının kendisine ve ailesine zaman ayırabilmesi ile iş yükü toplam puanı arasında anlamlı bir ilişki (t=-3.055, p<0.05) bulunmuştur. Sosyal hizmet mesleğini sevmesi ile iş tatmini içsel alt boyutu (t=4.729, p<0.05), iş tatmini dışsal alt boyutu (t=-2,590, p<0.05) ve iş tatmini toplam puanı (t=4,080 p<0.05) arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractAim: The aim of this research was to evaluate the relationship between the socio-demographic characteristics, workload and job satisfaction among social workers. Method: Study population of this research consists of social workers who are working for non-governmental organizations in Turkey and the sample consists of social workers working in the main center and branches of non-governmental organizations established in the nine different cities (Ankara, Erzurum, Balıkesir, Yalova, Kahramanmaraş and Şanlıurfa). Before the research, social workers were informed about the research. Semi-structured socio-demographic questionnaire prepared by the researchers, workload and job satisfaction questionnaire were sent to the social workers via electronic mail. Responses belong to volunteered particapants were analyzed by the SPSS 23.0 software. Findings: 51 % of the participants are male and 49% are female. The average age of participants is 25.88±3.67 and 24% of them hold from a master's degree. Among the subjects average monthly household income of social workers is 4209±1968,57 TL. 16.3% of participants are married and 85.6 % of them have a nuclear family. 60.6 % of participants living in a rental house, 28.8 % of them have their own car. Conclusion: There was no significant relationship between workload and job satisfaction of social workers. However, a moderately significant relationship was found between the internal satisfaction subscale of job satisfaction and external satisfaction subscale. There was a significant relationship between education status and workload total score (t = -2.557, p <0.05). A significant relationship was found between the social worker's time to himself and his family and the total workload score (t = -3.055, p <0.05). Significant associations were found between the job satisfaction internal subdimension (t= 4.729, p <0.05), job satisfaction external subdimension (t = -2,590, p <0.05) and job satisfaction total score (t = 4,080 p <0.05).en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Pressen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::MEDICINEen_US
dc.titleİş Yükü ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Sosyal Hizmet Uzmanları Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Workload and Job Satisfaction: A Survey on Social Workersen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Yayınıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record