Show simple item record

dc.contributor.authorTektaş, Serkan
dc.date.accessioned2018-12-03T20:17:49Z
dc.date.available2018-12-03T20:17:49Z
dc.date.issued2014-12-03
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/51
dc.descriptionDanışman: Fikri Köksalen_US
dc.description.abstractBu çalışma ile Ticaret Meslek Liselerinde görev yapan öğretmenlerin iş tatmin durumları tespit edilmeye çalışılmıştır. Öğretmenlerin iş tatminlerinin; cinsiyet, yaş, medeni durum, mesleki kıdem, eğitim düzeyi, okuldaki görevi ve branşı gibi değişkenlerden nasıl etkilendiği araştırılarak gerekli öneriler sunulmuştur. Çalışmada; Kişisel Bilgi Formu ve Minnesota Tatmin Ölçeği kullanılarak veriler toplanmıştır. Araştırmaya İstanbul ilinde bulunan 21 tane Ticaret Meslek Lisesinde görev yapan öğretmenlere ulaşılmaya çalışılmış ve 340 öğretmenin katılımı sağlanmıştır. Araştırmada toplanan veriler araştırmacı tarafından kodlanarak SPSS 16.0 Windows paket programına aktarılmış ve analiz edilmiştir. Anket sonuçları değerlendirilirken, standart sapma, frekans, ortalama, t-testi, Kruskal-Wallis testi ve Anova testlerinden yararlanılmıştır. Anahtar Kelimeler: Eğitim, öğretmen, iş tatmini, öğretmenlerin iş tatminien_US
dc.description.abstractWith this study, it was tried to ascertain the work satisfication of teachers who work in Trade Vocational High schools. Essential proposals are given by studying on how the work satisfication of teachers are affected by sex, age, marital status, professional seniority, the level of education, the tasks in school and branch. The data is obtained by using personal data form and Minnesota satisfication standards in this study. It was tried to reach 21 teachers of Trade Vocational High schools in Istanbul and 340 teachers could be brought in this study. Data having been obtained in this study was transferred to SPSS 16.0 Windows package and analysed by the researcher. When evaluated the results of the study standard deviation, frequency, center alignment, t-test, Kruskal-Wallis test and Anova test were used. Keywords: Education, teacher, job satisfaction, job satisfaction of teachersen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Educationen_US
dc.titleTicaret Meslek Liselerinde Görev Yapan Öğretmenlerin İş Tatmini (İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği)en_US
dc.title.alternativeJob Satisfication of Teachers Who Work at Trade Vocational High Schools (İstanbul City Anatolian Edge Example)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record