Show simple item record

dc.contributor.authorBolat, Mustafa
dc.date.accessioned2018-12-03T20:08:26Z
dc.date.available2018-12-03T20:08:26Z
dc.date.issued2014-10-13
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/49
dc.descriptionDanışman: Erdal Şenen_US
dc.description.abstractGünümüzde işletmelerin hayatını idame ettirebilme ve pazar payında söz sahibi olabilmesi için çalışma ve arayışları dikkate alındığında; karlılığı arttırmak, çalışanların moral, motivasyon ve aidiyet duygusunu yükseltmek için birçok yöntemin uygulandığı görülmektedir. Araştırmada bu yöntemler arasından geleneksel yönetim tarzlarının aksine çağdaş yönetim çeşitlerinden olan demokratik yönetimin işletme hayatına, çalışanların yenilikçilik katkılarına ve demokratik yönetim anlayışının firma performansına etkileri incelenmektedir. Çalışmanın ilk bölümünde kavramsal çerçeve oluşturularak, demokratik yönetimin tanımı, demokratik yönetimin uygulanma alanları ve katılımlı yönetim düzeyleri açıklanmıştır. İnovasyon başlıklı ikinci bölümde inovasyon yaklaşımları, inovasyon çeşitleri ve inovasyon yapmanın zorlukları ve avantajları tanımlanmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde genel hatlarıyla firma performansı açıklanmış; tanımı, özellikleri, çeşitleri, düzeyleri, üstün ve zayıf yönleri ile firma performansı hakkında bilgi verilmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde uygulama kısmına geçilmiş, ölçek maddelerine faktör analizi uygulanmıştır. Faktör analizi sonrası kalan ölçek maddelerine regresyon analizi yapılmış ve demokratik yönetim anlayışının inovasyon performansı üzerine olan etkisi belirlenerek tablolarda gösterilmiştir. Yine aynı şekilde, demokratik yönetim anlayışının firma performansı üzerine olan etkileri regresyon analizi yapılarak sonuçları açıklanmıştır. Son olarak demokratik yönetim anlayışı ve firma performansı arasındaki ilişkiye inovasyon performansının etki etmesi sonucu demokratik yönetim anlayışının firma performansı üzerine olan etkisinin ortadan kalktığı ve inovasyon performansının tam aracılık rolü üstlendiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Demokratik Yönetim, İnovasyon Performansı, Firma Performansıen_US
dc.description.abstractToday, considering the business' work and seeking in order to sustain their life and to have a voice in market share; several methods have been employed to increase the gain, to increase the sense of belonging, employee morale and motivation. In this study, unlike traditional management style; the effects of democratic management to business life, employees to contributions of innovation and concept of democratic management to performance of company are examined. In the first part of the study, the definition and the application areas of democratic management and participatory management levels are described. In the second part titled innovation, approaches and types of innovation and challenges and advantages of it are defined. In the third part, the performance of the company are described in general terms; the performance of the company are described about its definition, properties, types, levels, strengths and weaknesses. In the fourth part of the study, factor analysis is applied to scale items. Regression analysis is applied to the scale items which are remaining after factor analysis and the effect of concept of democratic management to the performance of innovation is determined and showed in the tables. Likewise, the effects of the concept of democratic management to the performance of the company are described with regression analysis. In conclusion, it is determined that the effect of the concept of democratic management to the performance of the company is disappeared and the performance of the innovation plays an intermediary role as a result of the effect of the performance of innovation to the relationship between the concept of democratic management and the performance of the company. Key Words: Democratic Management, performance of innovation, performance of companyen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleİşletmelerde Demokratik Yönetim Anlayışının İnovasyon ve Firma Performansı Üzerine Etkisi: İstanbul Avrupa Yakası Lojistik İşletmeleri Üzerine Bir Uygulamaen_US
dc.title.alternativeThe Effect of Democratic Manegement on Innovation and the Performance of Firms: an Application on the Logistic Firms Located at the European Side of Istanbulen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record