Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdoğru, Kaan
dc.date.accessioned2018-12-07T07:32:59Z
dc.date.available2018-12-07T07:32:59Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/312
dc.descriptionDanışman: Kubilay Çimenen_US
dc.description.abstract10-12 yaş grubu erkek yüzücülere uygulatılan kor antrenmanın seçilmiş parametrelere ve yüzme performansına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, ENKA spor kulübünde yüzücü olan 60 sporcu gönüllü olarak katılım sağlamıştır. İki gruba (araştırma ve kontrol grubu) ayrılan sporcuların sürat, durarak uzun atlama, dikey sıçrama, denge, mekik, sağ-sol kavrama, esneklik, sırt kuvveti ve yüzme performans ölçümleri alındı. Araştırmada elde edilen veriler bilgisayar ortamına girilmiştir. Verilerin tanımlayıcı istatistiksel metotları Ortalama (X), Standart sapma(ss) kullanılmıştır. 8 haftalık antrenman programı sonrası deney ve kontrol guruplarının ön test ve son testler ile grup içi ve gruplar arasındaki farklılaşmaları için Paired-Samples t-test ve ANOVA kullanılmıştır. Elde edilen bulgular %95 güven aralığında %5 anlamlılık (0.05) düzeyinde değerlendirilmiştir. Uygulatılan 8 haftalık kor antrenmanın bulguların sürat, dikey sıçrama, denge, mekik, sağ-sol el kavrama, esneklik ve yüzme performanslarında istatiksel olarak anlamlı farklılıklar rapor edilmiştir. Sonuç olarak, 10-12 yaş grubu yüzücülere uygulatılan kor antrenman ile seçilmiş motorik parametrelerden sürat, dikey sıçrama, denge, mekik, sağ-sol el kavrama ve esneklik performanslarını geliştirir. Anahtar Kelimeler: Kor, çocuk, yüzme, yüzücü, motorik parameter.en_US
dc.description.abstractit was aimed to investigate the effect of core training applied to 10-12 year Male swimmers on selected parameters and swimming performance. The survey included 60 volunteer swimmers participating in the ENKA sports club. The two groups (research and control group) were divided into two groups: speed, standing, vertical jump, balance, shuttle, right-left grip, flexibility, back strength and swimming performance measurements. The data obtained in the research were entered into the computer environment. The descriptive statistical methods of the data used are Mean (X), Standard deviation (ss). After 8-week training program, Paired-Samples t-test and ANOVA were used for pre-test and post-test groups of experimental and control groups and intra-group and inter-group differences. The findings were evaluated at a 95% confidence interval of 5% significance (0.05). Statistically significant differences in the speed, vertical jump, balance, shuttle, right-left hand grip, flexibility and swimming performances of 8-week core training were reported. As a result, the 10-12 year Male swimmer improves the speed, vertical jump, balance, shuttle, right-left hand grip and flexibility performances from the selected motoric parameters with core training applied by swimming. Key Words: Core, child, swimming, swimmer, motor parameter.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Social sciences::Social work::Sports researchen_US
dc.title10-12 Yaş Grubu Erkek Yüzücülerde 8 Haftalık Dinamik Kor Antrenmanının Bazı Motorik Özellikler ile 100 M Karışık Stil Yüzme Performansına Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Dynamic Core Training on Some Motoric Parameter for 10-12 Year Male Swimmers 8 Weeks on With 100 M Indivudal Medley Swimming Performanceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record