Show simple item record

dc.contributor.authorBüyükyılmaz, Yasin
dc.date.accessioned2018-12-06T14:59:55Z
dc.date.available2018-12-06T14:59:55Z
dc.date.issued2017-02-01
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/280
dc.descriptionDanışman: İ. Gökçe Kayaen_US
dc.description.abstractGöçler, geçmişten günümüze, insanların doğduğu yerlerden başka yerlere, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi ve coğrafi koşullar sebebiyle toplu veya tek olarak taşınmasıyla ülkeleri şekillendirmiştir. Türkiye'de, 21. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, sayılan bu nedenlerden bir veya birkaçı, iç göçün oluşmasında etkili olmuştur. Tarım ülkesi olan Türkiye'nin makineleşmesi, miras yolu ile toprağın bölünmesi ve toprağın verimsizleşmesi ile birlikte insanlar, geçimlerini sağlayacağı iş olanaklarının yoğun olduğu yerleri tercih ederek göç etmiş, bu da, kırsal kesim ile kentsel kesim arasında yaşamsal farklılıklar meydana getirmiştir. Göç eylemine sadece köylerde yaşayan insanlar değil, olanak ve imkânları kısıtlı olan il ve ilçelerde yaşayanlar da katılmışlardır. Bu tez çalışmasında, göç ve iç göçün tanımı, iç göçün tarihi, çeşitleri, göçün nedenleri ve kuramları hakkında kısa bilgiler verilmiş ve en çok göç alan yerlerden bir tanesi olan İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi irdelenmiştir. İlçenin tarihi, coğrafi, ekonomik, sosyal, kültürel özellikleri verilerek, daha çok göç alan mahallelerde, iç göçün nedenleri ve göçlerin, göç edenlere sosyo - ekonomik etkilerini tespit etmek için bir saha araştırması olan anket çalışması yapılmıştır. Bu anket çalışması, 14 tanesi kapalı uçlu, 28 tanesi de likert tipi olmak üzere toplamda 42 adet sorudan oluşmaktadır. Çalışmadaki anket sayısı örnek büyüklüğüne göre 383 olması gerekirken, anketlerdeki hata payı da göz önüne alınarak 420 kişiyle anket çalışması yapılmıştır. Anket sonuçları SPSS 21 istatistik programında analiz edilmiştir. Analiz sonuçları, regresyon analizi, KMO testi, faktör analizi ve anova testi uygulanarak tablolar halinde yorumlanmış ve sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: Göç, İç Göç, İç Göçün Nedenleri, Etkileri, Küçükçekmece Uygulamaen_US
dc.description.abstractMigrations, have shaped countries through past, day-to-day, collective, or single transport of places to places other than people's birth, due to economic, social, cultural, political and geographical conditions. In Turkey, from the second half of the 21st century, one or more of these reasons has been influential in the formation of internal migration. With the machinery of Turkey being the agricultural country, the division of land by inheritance, and the inefficiency of land, people migrated by preferring places where employment opportunities to provide for their livelihood have been intensified, leading to vital differences between the rural and urban sectors. Migration is not only the people living in the villages but also those living in the provinces and districts with limited opportunities and possibilities. In this thesis study, brief information about the definition of migration and internal migration, history of internal migration, types of migration, causes and theories of migration were given and the Küçükçekmece county of Istanbul, one of the places that received the most migration, was examined. A questionnaire survey was carried out in order to determine the socio – economic impacts of migrants and migrants on the causes of internal migration and the geographical, economic, social and cultural characteristics of the province. This questionnaire consists of 42 questions in total, 14 of which are closed – ended and 28 of which are likert types. While the number of the questionnaires in the study should be 383 according to the sample size, 420 questionnaires were made considering the error margin in the questionnaires. Survey results were analyzed in the SPSS 21 statistical program. Analysis results were interpreted in tables by using regression analysis, BMD test, factor analysis and ANOVA test and the results were tried to be reached. Keywords: Migration, İnternal Migration, İnternal migration Causes, Effects, Küçükçekmece Applicationen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Other social sciencesen_US
dc.titleKırsal Göçün Nedenleri ve Sosyo-Ekonomik Etkileri: İstanbul, Küçükçekmece Örneğien_US
dc.title.alternativeCauses of Rural Migration and Socio-Economic Impacts: Istanbul, Küçükçekmece Caseen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record