Show simple item record

dc.contributor.authorÖztürk, Semra
dc.date.accessioned2018-12-06T14:40:00Z
dc.date.available2018-12-06T14:40:00Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/274
dc.description24.01.2020 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır. Danışman: Ebru Nergizen_US
dc.description.abstractHemşirelik mesleği uygulamalarında, gerek mesleki, gerekse hukuki sorumluluk açısından; bilgisizlikler, belirsizlikler olduğu öngörülmekte olup, hemşirelerin, tabi oldukları hukuki mevzuat, görev yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışmaların sürekli olarak geliştirilmesi, hizmet kalitesi açısından önemli yararlar sağlayabilecektir. Sürekli gelişmeler karşısında, mevcut bilgi eksikliğine dikkat çekerek mesleklerini icra ettikleri süre içerisinde hukuki sorunlar ve uygulama hataları ile karşılaşmamaları için yapılması gereken çalışmalar ve alınması gereken önlemlerin ortaya konulmasına ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. Bu çalışmada, "Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hemşirelerin Hukuki Mevzuata Göre Bilgi Düzeyi Farklılıklarının Değerlendirilmesi " konusunun analizi için 253 hemşire ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Anket soruları demografik değişkenler, mevzuat ve hemşirelik uygulamalarından oluşmaktadır Çalışmada veriler, literatür ışığında araştırmacı tarafından hazırlanan anket formu kullanılarak elde edilmiştir. Veriler SPSS proğramında değerlendirilmiş, sayı ve yüzde olarak tartışılmıştır. Araştırmaya katılan 253 hemşirenin demografik değişkenleri incelendiğinde; olguların en fazla acil servis ve ameliyathane birimlerinde çalışmakta olup bu her iki birimde de 21 hemşire bulunmaktadır. Elde edilen verilere göre; çalışanların önemli bir bölümü tabi oldukları mevzuatı ve sorumluluklarını bilmemekte veya yanlış bilmektedir. Çalışmada yapılan regresyon analizleri sonucunda; çalışanların çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların tanıklık sorumlulukları, emirlere uyma sorumlulukları, tedavi görme sorumlulukları, sır saklama sorumlulukları, tazminat sorumluluklarının birbirlerini etkilediği sonucuna varılmıştır. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik, Tanıklık Sorumluluğu, Emirlere Uyma Sorumluluğu, Rol Belirsizliği, Sır Saklama Sorumluluğu Görev ve Tazminat Sorumluluğu.en_US
dc.description.abstractNursing profession applications, in terms of both professional need, civil liability; ignorance is expected, uncertainties, because they are subject to legal regulations, tasks, nurses, powers and responsibilities of the development about studies on an ongoing basis, significant benefits in terms of quality of service. In the face of constant improvement, noting a lack of information available in the time they exercised their profession legal issues and application failures needs to be done for fracture studies with work and need to be placed out of. In this study, "Şişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital Nurses in Accordance With the Regulations About The Law of the Duties and Responsibilities Of The Level Of Knowledge About Specified In His Evaluation " as the subject of analysis is made for 253 nurse identifier. The survey questions demographic variables, consists of legal legislation and nursing practice. Study data, in light of the questionnaire prepared by the researcher using literature. SPSS program has been evaluated, and discussed as a percentage. Participants in the study examined demographic variables of 253 nurse; most of the cases the emergency room and operating theatre is currently running in this in both units 21 nurse. According to the data obtained, a significant part of nurses that are subject to the regulations and is aware of the responsibilities we are ignorant of or wrong. As a result of the regression analyses conducted in the study; the nurses ' working hours the normal working time has been determined to be on. The testimony of the nurses responsibilities, responsibilities of orders, treatment responsibilities, confidentiality responsibilities, it was concluded that compensation influenced each other of their responsibilities. Key Words: Nursing, Testify To The Responsibility, The Responsibility To Follow Orders, Role Ambiguity, Secrecy, Responsibilities, Duties And The Liability For Compensation.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCESen_US
dc.subjectResearch Subject Categories::SOCIAL SCIENCES::Business and economicsen_US
dc.titleŞişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hemşirelerin Hukuki Mevzuata Göre Bilgi Düzeyi Farklılıklarının Değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeŞişli Hamidiye Etfal Training and Research Hospital Nurses in Accordance with the Regulations About the Law of the Duties and Responsibilities of the Level of Knowledge About Specified in Their Evaluationen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record