Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzer, Ahmet Murat
dc.contributor.authorBulut, Ayşe
dc.date.accessioned2021-05-02T16:59:41Z
dc.date.available2021-05-02T16:59:41Z
dc.date.issued2021en_US
dc.identifier.issn2536-4499
dc.identifier.issn2602-2605
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2731
dc.description.abstractAmaç: Maksiller sinüs anatomisi hakkında yeterli bilgi, perioperatif veya postoperatif komplikasyonlardan kaçınmak için gereklidir. Bu çalışmanın amacı, konik ışınlı bilgisayarlı tomografi (KIBT) ile posterior superior alveolar arterin (PSAA) prevalansını, çapını, yerini ve maksiller sinüs tabanı ve alveolar kret ile ilişkisini belirlemektir. Yöntem: Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi görüntülemesi yapılmış 50 hastanın (100 maksiller sinüs) maksiller sinüsteki PSAA konumu ve çapları ile PSAA’nın lateral duvardaki alt noktası ile sinüs tabanı ve kret tepesi arasındaki mesafelerin cinsiyet ile ilişkisi retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Tüm veriler SPSS versiyon 22.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar p<0,05 için istatistiksel olarak anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: PSAA, KIBT taramalarının %100'ünde tespit edilmiştir. Arterin yerleşim yeri ile cinsiyet arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p=0,005). PSAA'nın kadınlarda %56, erkeklerde ise %34 oranında sinüs membranının altında yerleştiği saptanmıştır. PSAA'nın lateral sinüs duvarının dış korteksinde yerleşimi ise erkeklerde kadınlara oranla 10 kat daha fazla bulunmuştur. Ortalama PSAA çapı 1,07 mm olarak ölçülmüştür. PSAA’nın alt sınırı ile sinüs tabanı arasında dik olarak ölçülen ortalama mesafe 8,30±4,17 mm, oblik olarak ölçülen ortalama mesafe 9,26±4,34 mm idi. PSAA’nın alt sınırı ile kret tepesi arasında dik olarak yapılan ölçümlerdeki ortalama mesafe 16,66±5,17 mm, oblik olarak ölçülen ortalama mesafe ise 18,36±4,84 mm olarak bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmadan elde edilen bulgular, PSAA konumu ve PSAA ile maksiller sinüs tabanı arasındaki mesafenin cinsiyete göre farklılık gösterebileceğini düşündürmüştür. Bu yönlerden KIBT'lerin preoperatif değerlendirilmesi tedavi planı ve başarısı açısından oldukça önemlidir.en_US
dc.description.abstractAim: Sufficient knowledge of the maxillary sinus anatomy is essential for avoiding perioperative or postoperative complications. The purpose of this study was to determine the prevalence, diameter, location of the posterior superior alveolar artery (PSAA) and its relationship to the floor of the maxillary sinus and alveolar crest using cone-beam computed tomography (CBCT). Method: A total of 50 CBCT images (100 maxillary sinuses) were analyzed. The PSAA position and diameters and the distances between the lower border of the PSAA and the maxillary sinus floor and alveolar crest were measured retrospectively in relation to sex. All data were analyzed using SPSS for Windows version 22.0. Results were considered statistically significant for p <0,05. Results: PSAA was detected in 100% of CBCT scans. There was a statistically significant difference between the location of the artery and gender (p=0,005). PSAA was located beneath the sinus membrane in 56% of women and 34% of men. It was determined that PSAA is located in the outer cortex of the lateral sinus wall 10 times more in men than in women. The mean diameter of the PSAA was 1,07 mm. The mean distance measured vertically from the inferior border of the PSAA to the sinus floor was 8,30±4,17 mm, the mean oblique distance was 9,26±4,34 mm. The mean distance measured vertically from the inferior border of the PSAA to the alveolar crest was 16,66±5,17 mm, the mean oblique distance was 18,36±4,84 mm. Conclusion: The findings from this study suggested that PSAA location and distance between PSAA and maxillary sinus floor may differ by gender. Preoperative evaluation of CBCTs in these aspects is very important in terms of treatment plan and success.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Yayınları / Istanbul Gelisim University Pressen_US
dc.relation.isversionofhttps://doi.org/10.38079/igusabder.894404en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectKonik ışınlı bilgisayarlı tomografien_US
dc.subjectmaxiller sinüsen_US
dc.subjectposterior superior alveoler arteren_US
dc.subjectCone beam computed tomographyen_US
dc.subjectmaxillary sinusen_US
dc.subjectposterior superior alveolar arteryen_US
dc.titlePosterior Superior Alveoler Arter Konumunun Cinsiyet ile İlişkisi: Retrospektif Analizen_US
dc.title.alternativeEvaluation of the Relationship Between the Position of Posterior Superior Alveolar Artery and Gender: A Retrospective Analysisen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.ispartofİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisien_US
dc.departmentİstanbul Gelişim Üniversitesien_US
dc.authoridhttps://orcid.org/0000-0003-1950-2724en_US
dc.authoridhttps://orcid.org/0000-0002-3893-5691en_US
dc.identifier.issue13en_US
dc.identifier.startpage106en_US
dc.identifier.endpage120en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess