Show simple item record

dc.contributor.authorBaşgün, Nagehan
dc.date.accessioned2020-11-26T17:37:44Z
dc.date.available2020-11-26T17:37:44Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2502
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ YASİN GENÇ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, ergen öğrencilerde internet bağımlılığı, ebeveynlik ve bağlanma tarzları ilişkisini araştırmaktır. Betimsel bir araştırma niteliğindeki bu araştırmada genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmaya Denizli Merkezefendi ve Pamukkale ilçe sınırları içinde liselerde öğrenimine devam eden 656 (326 kız ve 330 erkek) öğrenci dahil edilmiştir. Araştırmaya katılan öğrenciler 14-18 yaş aralığındadır. 484 öğrenci Anadolu liselerinden, 82'si Mesleki Teknik Anadolu liselerinden, 73'ü fen liselerinden ve 16'sı da sosyal bilimler liselerindendir. Öğrencilerin yarısından fazlası (360/%55,6) okul başarı değerlendirmesine göre başarılı olarak değerlendirilmektedir. Araştırmada de Demografik Bilgi Formu, İnternet Bağımlılık Ölçeği, Young Ebeveynlik Ölçeği, İlişki Ölçekleri Anketi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesi için bilgisayar ortamında SPSS 16.0 paket programı kullanılmıştır. Araştırmanın problemi ve alt problemleri dikkate alınarak ortalama, standart sapma, "t-testi", "Tek Yönlü Varyans Analizi (ANOVA)", "Tukey testi" ve "Regresyon Analizi" teknikleri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre İnternet bağımlılık ölçeği ile ilişki ölçekleri anketinin güvenli bağlanma alt boyutu, anne ebeveynlik ölçeğinin sömürücü alt boyutu arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. İlişki ölçekleri anketinin korkulu, saplantılı ve kayıtsız alt boyutları arasında pozitif yönde zayıf düzeyde bir ilişki saptanmıştır. İnternet bağımlılığı ölçeği ile anne baba tutum sitilinin kuralcı, cezalandırıcı, kötümseyici, duygusal yoksunluk, aşırı koruyucu, koşullu, aşırı izin verici, kötümser ve değişime kapalı alt boyutları arasında pozitif yönde çok zayıf bir ilişki bulunmuştur. İlişki ölçekleri anketinin güvenli bağlanma alt boyutu ile anne bağlanma sitillerinin kuralcı alt boyutu arasında pozitif yönde çok zayıf bir ilişki bulunmuştur. Korkulu bağlanma alt boyutu ile anne bağlanma sitillerinin duygusal yoksunluk alt boyutu arasında negatif yönde çok zayıf bir ilişki bulunmuştur. Korkulu bağlanma alt boyutu ile anne bağlanma sitilleri aşırı koruyucu, koşullu, kötümser, cezalandırıcı ve değişime kapalı alt boyutları arasında pozitif yönde çok zayıf bir ilişki olduğu bulunmuştur. Saplantılı bağlanma alt boyutu ile bağlanma sitillerinin koşullu alt boyutu arasında pozitif yönde çok zayıf bir ilişki tespit edilmiştir. Kayıtsız bağlanma alt boyutu ile bağlanma sitillerinin kuralcı, aşırı koruyucu, koşullu, kötümser, cezalandırıcı ve değişime kapalı alt boyutları arasında pozitif yönde çok zayıf bir ilişki bulunmuştur.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study is to investigate the relationship between internet addiction, parenting and attachment styles among adolescent students. In this research, which is a descriptive research, the relational screening model, which is one of the general screening models, was used. The study included 656 (326 girls and 330 boys) students who continue their education in high schools within the boundaries of Denizli Merkezefendi and Pamukkale district. Students participating in the study are between the ages of 14-18. 484 students are from Anatolian high schools, 82 from Vocational Technical Anatolian high schools, 73 from science high schools and 16 from social science high schools. More than half of the students (360 / 55.6%) are evaluated as successful according to their school success assessment. In the study, Demographic Information Form, Internet Addiction Scale, Young Parenting Scale, Relationship Scales Questionnaire were used. SPSS 16.0 package program was used in environment to analyze the obtained data. Considering the problem and sub-problems of the research, mean, standard deviation, "t-test", "One Way Variance Analysis (ANOVA)", "Tukey test" and "Regression Analysis" techniques were used. According to the findings obtained as a result of the research, there was no significant relationship between the Internet attachment scale and the safe attachment subscale of the relationship scales questionnaire and the exploitative subscale of the maternal parenting scale. A very weak positive correlation was found between the scale of internet addiction and the normative, punitive, pessimistic, emotional deprivation, overprotective, conditional, overly permissive, pessimistic, and unchangeable sub-dimensions of parental attitude style. A very weak positive correlation was found between the safe attachment sub-dimension of the relationship scales questionnaire and the normative sub-dimension of the maternal attachment styles. A very weak negative correlation was found between fearful attachment subscale and emotional deprivation subscale of maternal attachment styles. It has been found that there is a very weak positive correlation between fearful attachment sub-dimension and maternal attachment styles overprotective, conditional, pessimistic, punitive and non-modifiable. A very weak positive correlation was found between the obsessive attachment subscale and the conditional subscale of attachment styles. A very weak positive correlation was found between the indifferent attachment sub-dimension and the normative, overprotective, conditional, pessimistic, punitive and non-modifiable sub-dimensions of attachment styles.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİnternet Bağımlılığıen_US
dc.subjectEbeveynlik Tutumuen_US
dc.subjectİlişki Ölçeğien_US
dc.subjectInternet Addictionen_US
dc.subjectParental Attitudeen_US
dc.subjectRelationship Scaleen_US
dc.titleErgen öğrencilerde internet bağımlılığı, ebeveynlik ve bağlanma tarzları ilişkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the relationship between internet addiction, parenting and attachment styles in adolescent studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess