Show simple item record

dc.contributor.authorHançerlioğulları, Burak
dc.date.accessioned2020-11-21T19:09:21Z
dc.date.available2020-11-21T19:09:21Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2492
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SOYAL Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı / Hareket ve Antrenman Bilim Dalı Konu: Spor = Sportsen_US
dc.description.abstractBu çalışmada, 6 haftalık pliometrik ve core egzersizlerinin bireysel ve takım sporcularında denge faktörü üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya İstanbul ili, Ataşehir ilçesinde ikamet eden 30 aktif sporcu öğrenci katılması planlanmıştır fakat antrenmanlara katılımdan kaynaklı sayı 19'a düşmüştür. Araştırmamıza 10 Bireysel sporcu 9 Takım sporucusu katılmıştır. Araştırmamızda sporcuların yaş, boy, kg, vücut kitle endeksi, sağ ve sol pençe kuvveti, esneklik, sırt kuvveti, dikey sıçrama ve denge testi uygulanmıştır. Verilerin analizinde ön ve son testler için Paired T Testi, iki grubun karşılaştırılması için bağımsız gruplarda T Testi uygulanmıştır. Verilerin analizi için Spss Paket programıkullanılmıştır. Katılımcıların cinsiyetlerine göre ön test sonuçları pençe kuvveti sağ el parametresinde istatistikselolarakanlamlıfarklılıkgörülmüştür(p<0,05).Katılımcıların cinsiyetlere göre son test sonuçlarında vücut ağırlığı, pençe kuvveti sol, pençe kuvveti sağ, sırt kuvveti parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür(p<0,05). Takım Sporcularının Ön Test ve Son Test değerlerinin Karşılaştırılmasında pençe kuvveti sol, pençe kuvveti sağ, esneklik, sırt kuvveti ve denge parametresinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür (p<0,05). Bireysel Sporcuların Ön Test ve Son Test değerlerinin Karşılaştırılmasında vücut ağırlığı, vki, pençe kuvveti sol, pençe kuvveti sağ, esneklik, dikey sıçrama ve denge parametresinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür (p<0,05). Çalışmaya Katılan Erkeklerin Ön ve Son Test değerlerinin Karşılaştırılmasında vücut ağırlığı, vki, pençe kuvveti sol, pençe kuvveti sağ, dikey sıçrama ve denge parametresinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür (p<0,05). Çalışmaya katılan Kızların Ön ve Son Test Değerlerinin Karşılaştırılmasında pençe kuvveti sol, pençe kuvveti sağ, esneklik, sırt kuvveti ve denge parametresinde istatistiksel olarak anlamlı farklılık görülmüştür(p<0,05). Araştırmanın sonucunda 6 haftalık pliometrik ve core egzersizlerinin bireysel ve takım sporcularında denge faktörü üzerine etkisi olduğu sonucuna varılmıştır ve vücut ağırlığı, pençe kuvveti sol, pençe kuvveti sağ, sırt kuvveti, esneklik, denge, vki, dikey sıçrama, denge parametrelerinin geliştirdiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractIt is aimed to calculate the effect of balance factor on individual and athletes of 6-week plyometric and core exercises. It was planned to participate in the study, 30 active athletes residing in Istanbul province, Ataşehir district, but the number dropped to 19 without participating in training sessions. 10 individual athletes and 9 team athletes participated in our research. Age, height, body mass index, right and left paw strength, flexibility, back strength, vertical jump and balance tests were applied in our study. Paired T Test was used for pre and post tests in the analysis of the data, and T Test was used in independent groups to compare the two groups. Spss Package program was used for data analysis. The pre-test results according to the gender of the participants showed a statistically significant difference in the claw strength right hand parameter (p <0.05). In the post-test results, there were statistically significant differences in body weight, paw strength left, claw strength right, and back strength parameters (p <0.05). In the comparison of the Pretest and Posttest values of Team Athletes, a statistically significant difference was found in the paw strength left, claw strength right, flexibility, back strength and balance parameters (p <0.05). In the comparison of the pre-test and post-test values of individual athletes, a statistically significant difference was observed in the parameters of body weight, weight, claw strength left, claw strength right, flexibility, vertical jump and balance (p <0.05). In the comparison of the pre and post test values of the men participating in the study, a statistically significant difference was found in the parameters of body weight, weight, claw strength left, claw strength right, vertical jump and balance (p <0.05). In the comparison of the pre and post test values of the girls participating in the study, a statistically significant difference was found in the paw strength left, claw strength right, flexibility, back strength and balance parameters (p <0.05). As a result of the study, it was concluded that 6-week plyometric and core exercises had an effect on the balance factor in individual and team athletes, and it was concluded that body weight, paw strength left, claw strength right, back strength, flexibility, balance, vki, vertical jump, balance parameters improved.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectTakım sporlarıen_US
dc.subjectBireysel Sporlaren_US
dc.subjectAntrenmanen_US
dc.subjectPliometriken_US
dc.subjectDengeen_US
dc.subjectCoreen_US
dc.subjectTeam sportsen_US
dc.subjectIndividual Sportsen_US
dc.subjectTrainingen_US
dc.subjectPliometricen_US
dc.subjectBalanceen_US
dc.title6 haftalık pliometrik ve core egzersizlerinin bireysel ve takım sporcularında denge faktörü üzerine etkisien_US
dc.title.alternativeEffect of 6-week pli̇ometri̇c and core exerci̇ses on balance factor i̇n indi̇vi̇dual and team athletesen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess