Show simple item record

dc.contributor.authorGençiri, Cansu
dc.date.accessioned2020-11-21T18:41:59Z
dc.date.available2020-11-21T18:41:59Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2489
dc.descriptionDanışman: DOÇ. DR. SEVCAN KARAKOÇ DEMİRKAYA Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractİnsanın sosyal bir varlık olduğu temel alındığında kişinin sosyalleşmesini etkileyen durumlar birçok probleme yol açar. Kişilerarası ilişkileri ve kişinin tüm yaşamını olumsuz etkileyen sosyal kaygı, başkalarınca olumsuz değerlendirileceğine, rezil olacağına dair bir düşünce ile geliştirilen korku durumudur. Duyguların sağlıklı ilişkiler kurmada etkili olduğu bilinmektedir. Bireyler duygularına anlam yükleyip bunları dile getirdiğinde ve bireyler arası iletişimler ile var olabilmektedir. Bu kadar büyük bir öneme sahip duyguyu fark etmek ve karşı tarafa bunu aktarabilmek de önemlidir. Aleksitimik bireyler bu durumda problemler yaşarlar. Beliren yetişkinlik dönemini temsil eden üniversite öğrencileri için sosyallik ön plandadır. Bu dönem sosyal ilişkilerin en üst seviyede olduğu dönemdir. Bu ilişkilerde yaşanacak olumsuzluklar kişi için problemlere yol açabilmektedir. Amaç: Bu araştırmanın temel amacı, beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerde sosyal kaygı, duygusal zeka ve aleksitimi arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Yöntem: Çalışmanın örneklemini İstanbul Gelişim Üniversitesi 18–25 yaş arasındaki 122 öğrenci oluşturmaktadır. Bireylerin sosyo-demografik bilgilerini öğrenebilmek için "Kişisel Bilgi Formu" uygulanmıştır. Sosyal kaygı puanının hesaplanabilmesi için "Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği", aleksitimi puanının hesaplanabilmesi için "Toronto Aleksitimi Ölçeği" ve duygusal zeka puanının hesaplanabilmesi için "Gözden Geçirilmiş Schutte Duygusal Zeka Ölçeği" uygulanmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizi SPSS 25.0 programı ile yapılmıştır. Bulgular: Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre, beliren yetişkinlik döneminde olan üniversite öğrencilerindeki sosyal kaygı ve aleksitimi arasında negatif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur. Beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerde duygusal zeka ve sosyal kaygı arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki bulunmuştur. Bir diğer sonuca göre, beliren yetişkinlik dönemindeki bireylerin duygusal zeka ve sosyal kaygı toplam puanları arasında pozitif yönde zayıf bir ilişki bulgulanmıştır. Tartışma ve Sonuç: Araştırmada sosyal kaygı, duygusal zeka ve aleksitimi değişkenleri arasında birbiriyle ve cinsiyet değişkeni ile nasıl bir ilişkisi olduğuna dair bulgular verilmekte ve bu bulgular literatür ışığında tartışılmaktadır.en_US
dc.description.abstractOn the basis that human is a social being, situations that affect human socialization lead to many problems. Social anxiety, which negatively affects interpersonal relationship and one's entire life, is a fear situation developed with the idea that it will be negatively evaluated by others and that it will be disgraced. It is known that emotions are effective in establishing healthy relationships. When individuals attach meaning to their feelings and express them, they can exist through communication between individuals. It is also important to recognize the feeling that is of such great importance and to be able to convey it to the other side. Alexithymic individuals experience problems in this situation. Emotional intelligence is also known to be important in relationships and there are problems in relationships when this type of intelligence is low. Sociability is at the forefront for univesity students, which represents the emerging adulthood period. This is the period when social relations are at the highest level. The negativity to be experienced in these relationships can lead to problems for the person. Aim: The main purpose of this research, relationship between social anxiety, alexithymia and emotional intelligence in emerging adulthood. Methods: The sample of the study consists of 122 students between the ages of 18 and 25 at İstanbul Gelişim University. "Personal Information Form" for socio-demographic information of individuals were used. After "Liebowitz Social Anxiety" to measure the alexithymia, "Toronto Alexithymia Scale" to determine the levels of emotional intelligence, and "Revised Schutte Emotionaş Intelligence Scale" for the level of social anxiety were used. Statistical analysis of the data obtained in the research was done with the IBM SPSS Statistics 25.0 program. Results: According to results of the research, a negative relationship was found between social anxiety and alexithymia in emerging adulthood. A positive relationship has been found between emotional intelligence and social anxiety in emerging adulthood. According to another result, it was found that there was a positive relationship between emotional intelligence and social anxiety total scores of individuals in emerging adulthood. Discussion and Conclusion: In this study, findings about the relationship between social anxiety, emotional intelligence and alexithymia variables and gender variables are given and these findings are discussed within the light of the literature.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBeliren Yetişkinliken_US
dc.subjectSosyal Kaygıen_US
dc.subjectAleksitimien_US
dc.subjectDuygusal Zekaen_US
dc.subjectEmerging Adulthooden_US
dc.subjectSocial Anxietyen_US
dc.subjectAlexithymiaen_US
dc.subjectEmotional Intelligenceen_US
dc.titleBeliren yetişkinlik dönemindeki bireylerde sosyal kaygı, duygusal zeka ve aleksitimi arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe relationship between social anxiety, emotional intelligence and alexithymia in emerging adulthooden_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess