Show simple item record

dc.contributor.authorÜnlü, Mustafa Ozan
dc.date.accessioned2020-11-21T18:36:44Z
dc.date.available2020-11-21T18:36:44Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-05-11
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2488
dc.descriptionDanışman: DOÇ. DR. SEVCAN KARAKOÇ DEMİRKAYA Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractErgenlik döneminde genç bağımsızlık ve yetişkinlik yolunda ilk adımını atmıştır.Çocukluk evresininaçıkça ne zaman bittiğini söylemek güçtür, ergenliğin başlangıcı fizyolojik, ruhsalve sosyal anlamda değişiklik göstermektedir. Ergenlik dönemi, kişinin gelişimindeki en önemli evrelerinden birisidir. Bu çalışmada Geç Ergenlik Döneminde Mükemmeliyetçilik İle Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişki incelenmiştir. Çalışmanın ilk bölümü mükemmeliyetçilik kavramına ayrılmıştır. Mükemmeliyetçilik, insanoğlunun verdiği mücadelelerden birisidir. Şartlar her nekadar zor olursa olsun adapte olma gayretinin ve telaşının yegane temeli, kişinin kendine göre mükemmellik arayışından kaynaklanmaktadır. Kusursuzluğu elde etme yolunda insanların karşısına ilk çıkan olgu isekimi zaman kaygıdır. Kaygı, bazen yavaş yavaş gelişmekte ve uzun dönem devam etmekte, bazen de kontrolden çıkarak anksiyeteye dönüşmektedir. Herkes için farklı tesirler yaratmasının pek çok nedeni olsada genel olarak kişilik, en önemli faktördür. Mükemmeliyetçilik arayışında bilhassa ergenlik döneminde başarı kaygısının yanındaöz benlik algısı, sınav, okul, ebeveyn vb. konularda kaygı hissedilmektedir. Mükemmeliyetçi kişilik özellikleriyüksek beklentiler sebebiyle kişilerarası ilişkiler açısından bazı güçlüklere de neden olabillir. Fakat bireyin bu özelliklerinin farkında olarak onunla baş etme yollarını öğrenmesi avantaj sağlayacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde mükemmeliyetçilik kavramı sebepler, boyutlar ve kuramlar çerçevesinde incelenmiştir. İkinci bölümde kaygı, kavramsal olarak ele alınmış ergenlik döneminde yaşanılan kaygıya değinilmiştir.Çalışmanın üçüncü bölümünde, çok boyutlu mükemmelliyetçilik ve anksiyete arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya yönelik anket uygulaması ve elde edilen bulgular yer almaktadır. Bulgular sonucunda, katılımcıların Çok Boyutlu Mükemmeliyetçilik Ölçeğinden aldıkları toplam puanları ile Beck Anksiyete Ölçeğinden aldıkları toplam puanlar arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun yanında çok boyutlu mükemmeliyetçilik ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile okul başarısını algılama, gelir düzeyi ve yaş değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmış iken herhangi bir psikiyatrik tedavi görme durumu, anne eğitim düzeyi, baba eğitim düzeyi değişkeni arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmıştır. Son olarak katılımcıların Beck Anksiyete Ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile okul başarısını algılama biçimi, baba eğitim düzeyi arasında anlamlı bir farklılık olmadığı ortaya çıkmış iken herhangi bir psikiyatrik tedavi görme, anne eğitim düzeyi, gelir düzeyi ve yaş değişkenleri arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractDuring his adolescence, the youth took the first step towards independence and adulthood. It is difficult to say when the childhood stage expires clearly, the beginning of adolescence varies physiologically, spiritually and socially. Adolescence is one of the most important stages in a person's development. In this study, the Relationship Between Perfectionism and Anxiety Levels in Late Adolescence was examined. The first part of the study is devoted to the concept of perfectionism. Perfectionism is one of the struggles of human beings. No matter how hard the conditions are, the sole basis of the effort and adaptation is due to the person's pursuit of perfection. The first thing that comes to people on the way to achieve perfection is sometimes anxiety. Anxiety sometimes develops slowly and continues for a long time, sometimes it turns out of control and turns into anxiety. While there are many reasons for creating different effects for everyone, personality is the most important factor in general. In the pursuit of perfectionism, especially self-perception during self-adolescence, self-perception, self-perception, examination, school, parent etc. Anxiety is felt in issues. Perfectionist personality traits can also cause some difficulties in terms of interpersonal relationships due to high expectations. However, it will be advantageous for the individual to learn the ways to deal with it by being aware of these features. In the first part of the study, the concept of perfectionism was examined within the framework of causes, dimensions and theories. In the second part, anxiety is conceptually addressed and anxiety during adolescence is mentioned.In the third part of the study, there is a questionnaire application and findings obtained to reveal the relationship between multidimensional perfectionism and anxiety. As a result of the findings, it was found that there was no significant relationship between the total scores of the participants on the Multidimensional Perfectionism Scale and the total scores on the Beck Anxiety Scale. In addition, it was revealed that there was a significant difference between the total scores they obtained from the multidimensional perfectionism scale and perception of school success, income level and age variable, while there was no significant difference between any psychiatric treatment status, mother education level, father education level variable. Finally, it was revealed that there was no significant difference between the total scores of participants from Beck Anxiety Scale and their perception of school success, father education level, while there was a significant difference between any psychiatric treatment, mother education level, income level and age variables.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectMükemmeliyetçiliken_US
dc.subjectKaygıen_US
dc.subjectGeç Ergenlik Dönemien_US
dc.subjectPerfectionismen_US
dc.subjectAnxietyen_US
dc.subjectLate Adolescenceen_US
dc.titleGeç ergenlik döneminde mükemmeliyetçilik ile kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeThe relationship between perfectionism and anxiety levels in late adolescenceen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess