Show simple item record

dc.contributor.authorAydıl, Özlem
dc.date.accessioned2020-11-20T14:12:55Z
dc.date.available2020-11-20T14:12:55Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2487
dc.descriptionDanışman: DOÇ. DR. CANAN TANIDIR Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractİnternet kullanımının her geçen yıl kontrolsüz bir şekilde artması internet bağımlılığına zemin hazırlamaktadır. İnternet bağımlılığı özellikle ergenler için önemli bir risk unsuru haline gelmiştir. Yapılan çalışmalarda internet bağımlılığının birçok değişken ile ilişkisi incelenmiştir. Ancak ergenlerde düzenli bir sosyal aktivite ve algılanan sosyal destek düzeyinin internet bağımlılığı ile ilişkisinin birlikte incelendiği çalışmalar çok kısıtlıdır. Bu çalışmada 14-18 yaşlarındaki ergenlerde düzenli bir sosyal aktiviteyi sürdürmenin ve algılanan sosyal desteğin internet bağımlılığı düzeyleri ile ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca bazı sosyodemografik değişkenler ile internet bağımlılığı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi de hedeflenmiştir. Gereç ve Yöntem: Kesitsel-tanımlayıcı olan bu araştırmanın örneklemi, İstanbul ilinin Pendik ilçesinde Rauf Denktaş Çok Programlı Anadolu Lisesinde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında eğitimlerine devam eden 9.10.11.12. sınıf 14-18 yaş grubunda araştırmaya katılmaya gönüllü olan 441 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma için etik kurul onayı alınmıştır. Veriler Kişisel Bilgi Formu, Yoğun İnternet Bağımlılığı Testi-Kısa Formu, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Gözden Geçirilmiş Formu ile toplanmıştır. Verilerin analizinde parametrik testlerden; İlişkisiz Grup T-Testi, Tek Yönlü Varyans Analizi (Anova), gruplar arası farklılıkları incelemek için Tukey Testi ve Pearson Korelasyon Analizi yapılmıştır. Toplanan veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Örneklemi teşkil eden ergenlerden 339'u (%76,9) kız, 102'si(%23,1) erkektir. Katılımcıların bir günde ortalama internette geçirdikleri süre 4,6 saattir. İnternet bağımlılığı ölçeğine göre olguların 255'i (%57,8) internet bağımlısı olmayan, 117'si (%26,5) risk grubunda, 69'u (%15,6) internet bağımlısı grubundadır. Cinsiyetler arasında internet bağımlılığı puanları açısından fark bulunmamıştır. Akademik başarı düzeyi düşük yani "başarısız" olan öğrencilerin internet bağımlılık düzeylerinin diğer öğrencilere göre yüksek olduğu görülmüştür. Tam ve parçalanmış aileye mensup ergenlerin internet bağımlılık puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Çalışmamızda internet bağımlılığı ile düzenli bir sosyal aktivite-hobinin varlığı (r=,072,p:201>0,05), sosyal aktivitelere katılma sıklığı (r=,020,p:,726>0,05), algılanan sosyal destek puanları(r=-059p:300>0,05) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sonuç: Ergenlerde internet kullanım sürelerinin oldukça yüksek olduğu ve akademik başarı düzeyleri düşük olanların internet bağımlılık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür. Düzenli bir sosyal aktivite-hobinin olması çalışmamızda internet bağımlılığı puanlarında fark yaratmamış olsa da bu sosyal aktivite-hobiler daha fazla yapılandırılıp standardize edilerek daha ileri çalışmalar yapılabilir. Farklı okul türlerinde eğitim gören, ebeveynleri farklı eğitim düzeyinden olan ve farklı sosyokültürel yapıları olan ergenlerle daha geniş çaplı araştırmalara ihtiyaç vardır.en_US
dc.description.abstractUncontrolled increase in the internet usage every passing year paves the way for the internet addiction. The internet addiction has become an important risk factor especially for adolescents. In the studies conducted, the relation of the internet addiction with many variables has been examined. However, the studies examining the relation between regular social activity and perceived social support level with the internet addiction in adolescents are very limited. In this study, it was aimed to investigate the relation between maintaining a regular social activity and perceived social support with the internet addiction levels in adolescents aged 14-18 years. In addition, it was aimed to examine the relation between some sociodemographic variables and the internet addiction levels. Materials and Methods: The sample of this cross-sectional descriptive study consists of 441 students at the 14-18 age group volunteering to participate in the study, continuing their education at the 9th, 10th, 11th, 12th class of the 2019-2020 academic year at Rauf Denktaş Multi-Program Anatolian High School in Pendik district of Istanbul. The ethics committee approval was obtained for the study. Data were collected with Personal Information Form, Young Internet Addiction Test-Short Form, and Revised Form of Multidimensional Perceived Social Support Scale. In the analysis of the data; Unrelated Group T-Test, One Way Variance Analysis (Anova) from parametric tests and also Tukey Test and Pearson Correlation Analysis were conducted to examine differences between groups. The collected data were analyzed using SPSS software. Findings: 339 (76.9%) of the adolescents constituting the sample are girls and 102 (23.1%) are boys. The average time spent by the participants on the internet is 4-6 hours a day. In accordance with to the scale of the Internet addiction, 255 (57.8%) of the cases are not internet addicted, 117 (26.5%) are in the risk group and 69 (15.6%) are in the internet addict group. There was no difference amongst genders in terms of the internet addiction scores. It was observed that students with low academic achievement, that is, "unsuccessful", have high internet addiction levels compared to other students. No statistically significant difference was found between the internet addiction scores of adolescents belonging to the full and fragmented family. In our study, there was no statistically significant relation observed among the presence of a regular social activity-hobby with the internet addiction (r =, 072, p:, 201> 0.05), frequency of participation in social activities (r =, 020, p:,726> 0.05), perceived social support points (r=-,059,p:,300>0,05). Result: It was observed that the Internet usage times in adolescents are quite high and those with low academic success have high internet addiction levels. Although having a regular social activity-hobby did not make any difference in the internet addiction scores in our study, further studies can be fulfilled in the way that such activities-hobbies are more structured and standardized. More extensive research is needed with adolescents who are educated in different school types, whose parents are from different educational levels and have different sociocultural structures.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectErgenen_US
dc.subjectinternet bağımlılığıen_US
dc.subjectsosyal aktiviteen_US
dc.subjectsosyal desteken_US
dc.subjectbaşarıen_US
dc.subjectAdolescenten_US
dc.subjectinternet addictionen_US
dc.subjectsocial activityen_US
dc.subjectsocial supporten_US
dc.subjectsuccessen_US
dc.titleErgenlerde düzenli bir sosyal aktivitenin ve algılanan sosyal destek düzeyinin internet bağımlılığı ile ilişkisinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of a regular social activity in adolescent and the relationship of the perceped social support level with internet addictionen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess