Show simple item record

dc.contributor.authorLevent, Ayça
dc.date.accessioned2020-11-20T14:00:08Z
dc.date.available2020-11-20T14:00:08Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2486
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ TUNCAY BARUT Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractBu çalışmada üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılıkları ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Yapılan incelemede bireylerin çeşitli demografik özelliklerinden; yaş, cinsiyet, ne zamandan beri akıllı telefon kullandıkları, günlük akıllı telefon kullanım süreleri, akıllı telefon kullanım amaçları gibi değişkenler incelenip, aralarında istatiksel ölçüde anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek hedeflenmiştir. Araştırmaya 184 kadın, 256 erkek olmak üzere toplam 440 üniversite öğrencisi katılmıştır. Kişiler tesadüfi örneklem yoluyla ve gönüllülük esasına göre belirlenmiştir. Bu kişilere ''Katılımcılar İçin Gönüllü Olur Formu'', ''Akıllı Telefon Bağımlılığı Ölçeği Kısa Formu'', ''İletişim Becerileri Ölçeği'' ve çalışmacı tarafından hazırlanmış ''Sosyodemografik Bilgi Formu'' doldurtulmuştur. Veriler SPSS 20 programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılık puanları ile iletişim becerileri ve iki alt ölçeği arasında düşük düzeyde ve negatif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Araştırmaya katılan üniversite öğrencilerinin çoğunlukla orta düzeyde akıllı telefon kullandıkları görülmüş, akıllı telefon bağımlılığı ölçek puanları ve günlük ortalama akıllı telefon kullanım süreleri arasında pozitif yönde bir ilişki, akıllı telefon bağımlılığı ölçek puanları ile iletişim becerileri arasında ise negatif yönde bir ilişki olduğu ortaya konmuştur. Akıllı telefon bağımlılığı ölçek puanları yaş, cinsiyet ve ne zamandır akıllı telefon kullanıldığına göre farklılaşmamak ile beraber; iletişim becerileri cinsiyetten etkilenmektedir. Kadınların iletişim becerileri alt faktörlerinden, etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim becerileri ve iletişim kurmaya isteklilikleri erkeklere göre daha yüksek olarak bulunmuştur. Akıllı telefon kullanma amaçlarına göre iletişim becerileri ve akıllı telefon bağımlılığı ölçek puanlarının değiştiği gözlemlenmiş ve bu etkinin özellikle sosyal medya ve iletişim amaçları arasında olduğu vurgulanmıştır. Kısaca akıllı telefon bağımlılığı riski arttıkça iletişim becerileri bundan negatif yönde etkilenmekte, bu etki yaş, cinsiyet ve kullanım süresi fark etmeksizin görülmektedir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to research the relationship between smart phone addiction and communication skills of university students. İn this investiagation, various demographic characteristics of individuals; variables such as age, gender, how long they use smartphones, daily smartphone usage times, smartphone usage purposes are examined and it is aimed to determine whether there is a statistically significant difference between them. A total of 440 university students, including 184 women and 256 men, participated in the study. Persons were determined that by random sampling and that based on a voluntary basis. 'Volunteer form for participants', 'smart phone addiction scale short form', 'communication skills scale' and which prepared by the researcher 'sociodemographic information form' were filled out by to participants. Datas were analyzed with SPSS 20 program. As a result of the study, a low and negative relationship was found between university students' smartphone addiction scales, communication skills and two subscales. It was observed that the university students participating in the research mostly use smart phones with a medium usage time. While a positive relationship was revealed between their smartphone addiction scale scores and daily average smartphone usage times, a negative relationship was found between their smartphone addiction scale scores and communication skills. Although smart phone addiction scale scores do not differ according to age, gender and how long a smartphone has been used; communication skills are affected by gender. Among the sub-factors of communication skills of women, effective listening and non-verbal communication skills and willingness to communicate were found higher than men. It was observed that the communication skills and smartphone addiction scale scores changed according to their purpose of using smartphone; and it was emphasized that this effect was especially among their social media and communication objectives. In short, as the risk of smartphone addiction increases, communication skills are negatively affected, and this effect is observed regardless of age, gender and duration of use.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectBağımlılıken_US
dc.subjectAkıllı Telefon Bağımlılığıen_US
dc.subjectİletişim Becerilerien_US
dc.subjectAddictionen_US
dc.subjectSmart Phone Addictionen_US
dc.subjectCommunication Skillsen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinde akıllı telefon bağımlılığı ve iletişim becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the relationship between smartphone addiction and communication skills university studentsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess