Show simple item record

dc.contributor.authorGüner, Kübra
dc.date.accessioned2020-11-20T13:55:05Z
dc.date.available2020-11-20T13:55:05Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2485
dc.descriptionDanışman: DOÇ. DR. MUSTAFA KAYHAN BAHALI Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychology Dizin: Psikolojik travma = Psychological traumaen_US
dc.description.abstractBu çalışmada madde bağımlılığı olan geç ergenlerde çocukluk çağı travmaları, psikolojik sağlamlık ve bu değişkenlerin bazı Sosyodemofrafik verilerle arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya 2019-2020 yılları arasında Nevşehir ilinde yer alan bir özel hastanenin psikiyatri polikliniğine başvuran 44 madde bağımlılığı olan geç ergen birey ile herhangi bir psikiyatrik bozukluğu olmayan 50 sağlıklı kontrol grubu alınmıştır. Katılımcılara Çocukluk Çağı Ruhsal Travma Ölçeği, Yetişkinler İçin Psikolojik Dayanıklılık ve araştırmacı tarafından oluşturulmuş Sosyodemofrafik Veri Formu uygulanmıştır. Veriler SPSS data setine aktarılmış ve analiz edilmiştir. Çalışmanın bulgularına göre madde bağımlılığı olan ergenler ile kontrol grubu eğitim, cezaevi öyküsü, aile yapısı, anne tutumu, çocuklukta görülen ilgi ve disiplin açısından anlamlı düzeyde farklılaşmaktadır. Öte yandan madde bağımlılığı olan ergen bireylerin fiziksel istismar, cinsel istismar, duygusal istismar, fiziksel ihmal ve duygusal ihmal gibi çocukluk çağı ruhsal travmaları kontrol grubuna göre daha yüksektir. Diğer taraftan bağımlı ergenlerin psikolojik sağlamlık düzeyleri kontrol grubuna göre daha düşük olduğu görülmüştür. Psikolojik sağlamlık ile çocukluk çağı ruhsal travmaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Sonuç olarak çocukluk çağı travmaları ve psikolojik sağlamlık kapasitesi geç ergenlikte madde bağımlılığını yordayan iki önemli ruhsal değişkendir. Eğitim, annenin tutumu, ebeveynlik tutumları, çocuklukta görülen ilgi ve disiplinin niteliği geç ergenlikte madde bağımlılığını yordayan temel risk faktörleridir.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this study was to investigate the relationship between childhood trauma, resilience and some sociodemographic variables among late adolescents who had substance use disorder. In this study, 44 addicted late adolescents who presented at a private hospital psychiatry outpatient polyclinic located in Nevşehir and 50 healthy adolescents as a control group participated the study during the years 2019-2020. Childhood Trauma Questionnaire which was conducted by Bernstein and Fink (1998), Resilience Scale for Adults which was conducted Fribog et al. (2003) and a sociodemographic data form consisting from 19 items were applied to participants. The data was uploaded to SPSS was analyzed. According to the results, there was found significant differences between experiment group and control group in the case of education level, history of imprisonment, family structure, maternal attitude, childhood care and family discipline. Moreover, addicted group showed more experiences of childhood trauma such as physical abuse, sexual abuse, emotional abuse, physical neglect and emotional neglect than control group. On the other hand, it was indicated that adolescents who had substance use disorder had lower resilience than control group. There was a significant relationship between resilience and childhood trauma. In conclusion, the results showed that there are significant difference between late adolescents who had substance use disorder and control group in the case of resilience, childhood trauma and some sociodemographic variables such as education level, history of imprisonment, maternal attitude, family structure, childhood care and family discipline.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectMadde Kullanımıen_US
dc.subjectGeç Ergenliken_US
dc.subjectTravmaen_US
dc.subjectPsikolojik Sağlamlılıken_US
dc.subjectSubstance use disorderen_US
dc.subjectlate adolescenceen_US
dc.subjecttraumaen_US
dc.subjectresilienceen_US
dc.titleMadde kullanımı olan geç ergenlerde travma ve psikolojik sağlamlığın incelenmesien_US
dc.title.alternativeAnalysis of trauma and resilience in late adolescence with substance useen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess