Show simple item record

dc.contributor.authorToluç, Gökçe
dc.date.accessioned2020-11-20T13:33:05Z
dc.date.available2020-11-20T13:33:05Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2484
dc.descriptionDanışman: DOÇ. DR. SEVCAN KARAKOÇ DEMİRKAYA Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychology Dizin: Kişisel iletişim = Personal communication ; Sosyal kaygı = Social anxiety ; Toplumsal cinsiyet = Genderen_US
dc.description.abstractGünümüzde üniversite, birçok gencin bir arada bulunduğu, sosyal etkileşimin, iletişimin gerçekleştiği alanlardan biridir. Özellikle iletişim becerilerini doğru olarak kullanan bireyler, arkadaşlık ilişkilerinde ve kişisel gelişiminde bir adım daha öndedir. Fakat sosyal kaygıya sahip olan bireyler, başkaları tarafından yargılanabileceği, değerlendirilebileceğini düşündüğü sosyal ortamlardan kaçınırlar. Bireylerin cinsiyetleri sosyal kaygı ve iletişim becerilerini etkileyebilmektedir. Amaç: Bu tezin amacı üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeyinin iletişim becerileri üzerine nasıl etki ettiği ve cinsiyetlere göre yordama gücünü belirlemektir. Yaptığımız çalışma da, katılımcı grup olarak belirlenen üniversite öğrencilerinin; yaş, cinsiyet ve eğitim nitelikleri ile iletişim becerileri ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmektedir. Yöntem: Yapılan çalışma da, korelasyonel tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmamızda Kişisel Bilgi Formu, Liebowitz Sosyal Kaygı ve İletişim Becerileri Ölçekleri, veri toplama araçları olarak kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi ise İstanbul ilinde yaşayan ve gönüllülük esasına bağlı olarak basit rastgele örnekleme yöntemine göre rastlantısal olarak seçilen ve tüm sorulara eksiksiz yanıt veren 250 üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Tez çalışmasından elde edilen sonuçlara göre, iletişim becerileri ölçeği ve cinsiyet değişkenleri arasında ilişki incelendiğinde, kadınların sözel olmayan ve etkin dinleme puanları arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Sosyal kaygı alt boyutlarından, kaygı ve kaçınma puanlarıyla cinsiyet değişkeni arasında pozitif yönde bir ilişki saptanmamıştır. İletişim Becerileri Ölçeği ve Liebowitz Sosyal Kaygı ölçeği ve yaş değişkeni arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Sosyal Kaygı Ölçeği alt boyutlarından kaçınma ve eğitim düzeyi arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmuştur. Elde edilen sonuca göre eğitim seviyesi arttıkça kaçınma da azalmaktadır. Sonuç: Çalışmamızda kadın cinsiyetinin erkeklere oranla etkin dinleme ve sözel olmayan iletişim becerilerini daha iyi kullandıkları belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bir başka sonuca göre kişilerde iletişim becerileri arttıkça sosyal kaygı düzeyleri de azalmaktadır. Çalışmamızda eğitim düzeyi ve iletişim becerileri arasında da olumlu ve anlamlı düzeyde bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuca göre eğitim düzeyi arttıkça, iletişim becerilerini kullanmadaki yetkinlik de artmaktadır.en_US
dc.description.abstractToday, universities are one of the areas where many young people come together and social interaction and communication take place. In particular, individuals who use their communication skills correctly are one step ahead in their friendship and personal development. But individuals with social anxiety avoid social environments that they think can be judged and evaluated by others. Individuals' genders can affect their social anxiety and communication skills. Objective: The aim of this thesis is to determine the effect of university students on social anxiety level and communication skills and their predictive power according to gender. In our study, the university students determined as participant groups; It is aimed to examine the relationship between age, gender and educational qualifications, communication skills and social anxiety levels. Method: Correlational scanning method was used in the study. In our study, Personal Information Form, Liebowitz Social Anxiety and Communication Skills Scales were used as data collection tools. The sample of the study consists of 250 university students living in Istanbul and randomly selected according to the voluntary principle, according to the simple random sampling method and who answered all questions completely. Data were analyzed using the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) program. Results: According to the obtained results of the thesis study, the relationship between the variable of communication variable and gender variables. There was no positive relationship between anxiety and avoidance scores and gender variable among social anxiety sub-dimensions. There was also no significant relationship between the Communication Skills Scale and the Liebowitz Social Anxiety scale and the age variable. A positive correlation was found between avoidance of Social Anxiety Scale sub-dimensions and the level of curvature. According to the result, avoidance decreases as the level of education increases. Result: In our study, it is the female gender that they use effective listening and non-verbal communication skills better than men. According to another result obtained from the research, as individuals' communication skills increase, their social anxiety levels decrease. In our study, a positive and significant relationship was found between education level and communication skills. According to this result, as the level of education increases, the competence in using communication skills increases.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİletişim Becerilerien_US
dc.subjectSosyal Kaygıen_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.subjectCommunication Skillsen_US
dc.subjectSocial Anxietyen_US
dc.subjectGenderen_US
dc.titleÜniversite öğrencilerinin sosyal kaygı düzeyleri ve iletişim becerileri arasındaki ilişkilerin cinsiyetlere göre incelenmesien_US
dc.title.alternativeExamining the relationships between university students' social anxiety levels and communication skills by genderen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess