Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAnamurluoğlu, İzel
dc.date.accessioned2020-11-20T13:28:28Z
dc.date.available2020-11-20T13:28:28Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2483
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ MEHMET SOYAL Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı / Hareket ve Antrenman Bilim Dalı Konu: Bale ve Dans = Ballet and Dance ; Spor = Sportsen_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı; 3-5 yaş grubu çocuklarda, eğitsel oyunlarla desteklenmiş temel klasik bale eğitiminin, kaba motor becerilere etkilerinin incelenmesi olarak belirlenmiştir. Araştırmamıza, Kurtköy bölgesinde bulunan bir anaokuluna kayıtlı 12 erkek, 17 kız öğrenci katılmıştır. Eğitim uygulamaları deney ve kontrol grubu olmak üzere iki gruba uygulanmıştır. Deney grubunu 15 öğrenci, kontrol grubunu ise 14 öğrenci oluşturmaktadır. Her iki gruba temel klasik bale eğitimi verilmiştir, deney grubuna aynı zamanda eğitsel oyunlar oynatılmıştır. Verileri toplamada ''Kaba motor beceri testi (Hirst vd.1986) kullanılmıştır. Araştırmada veriler ortalama ve standart sapma olarak verilmiştir. Verilerin analizinde deney ve kontrol gruplarının verilerinin karşılaştırılması için İndependentSample T Test, grupların ön ve son testlerinin karşılaştırılması için Paired T Testi, kullanılmıştır. Verilerin analizi için Spss Paket programı kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun ön-test son-test ölçüm değerlerinde gruplar arası istatistiksel olarak anlamlı farklılığa rastlanmamıştır. Deney grubunun ön ve son testleri karşılaştırmasında statik denge sağ bacak, statik denge sol bacak parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmazken diğer parametrelerde istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Kontrol grubunun ön ve son testleri karşılaştırıldığında ise; statik denge sağ bacak ve BKİ parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmezken, diğer parametreler istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık görülmüştür. Erkek öğrenci grubunun ön ve son testleri karşılaştırıldığında; statik denge sağ, statik denge sol ve BKİ parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p<0, 05). Boy, vücut ağırlığı, dinamik denge sol, durarak uzun atlama ve çabukluk parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (p<0, 05). Dinamik denge sağ, dinamik denge toplam skor ve esneklik parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (p<0. 001). Kız öğrenci grubunun ön ve son testleri karşılaştırıldığında; statik denge sağ ve statik denge sol parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır (p<0, 05). Boy, vücut ağırlığı, BKİ, dinamik denge sağ, dinamik denge sol ve dinamik denge toplam skor parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (p<0, 05). Durarak uzun atlama, çabukluk ve esneklik parametrelerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığa rastlanmıştır (p<0, 001). Araştırmamızın sonucunda; temel klasik bale eğitimi ve eğitsel oyunların, 3-5 yaş grubundaki çocukların dinamik denge, durarak uzun atlama, çabukluk ve esneklik özelliklerini geliştirdiği sonucuna varılmıştır.en_US
dc.description.abstractThe purpose of this research; It has been determined as the study of the effects of basic classical ballet training, which is supported by educational games, on gross motor skills in children aged 3-5. 12 male and 17 female students enrolled in a kindergarten in Kurtköy region participated in our research. Educational practices were applied to two groups as experimental and control groups. The experiment group consists of 15 students and the control group consists of 14 students. Basic classical ballet training was given to both groups, and besides educational games were played to the experimental group. 'Motor performance test' (Hirst et al. 1986) was used to collect the data. Hirst et al. (1986) that they have developed the test that has been applied to 320 children aged 4-5 years in Turkey, it consists of four subtests. These; long standing jump test, dynamic balance test, static balance test and quickness test (Müniroğlu, 1995). In the study, data are given as mean and standard deviation. Paired T Test was used for pre and post tests to analyze the data. Spss Package program was used to analyze the data. There were statistically significant differences in the pre-test post-test measurement values of the experimental and control groups (p <0, 05, p <0. 01). However, there was no statistically significant difference between the measurement values between the groups(p> 0, 05). In the comparison of the pre-test and post-test of the experimental group, there was no statistically significant difference in static balance right leg and static balance left leg parameters (p> 0, 05). A statistically significant difference was found in the BMI, dynamic balance right leg, dynamic balance left leg, dynamic balance total score and standing long jump parameters (p <0, 05). There was a statistically significant difference in height, body weight, quickness and flexibility parameters (p <0, 001). When the pre and post-tests of the control group are compared; There was no statistically significant difference in static balance right leg and BMI parameters (p> 0, 05). A statistically significant difference was found in height, body weight, static balance left leg, dynamic balance left leg and standing long jump parameters (p <0, 05). A statistically significant difference was found in dynamic balance right leg, dynamic balance total score, quickness and flexibility parameters (p <0, 001). As a result of the six-week basic classical ballet training and educational game applications, it was concluded that the children in the age group of 3-5 develop dynamic balance, long jump, quickness and flexibility. However, it is concluded that educational games do not support basic classical ballet education.When the pre and post tests of the male student group are compared; There was no statistically significant difference in static balance right, static balance left and BMI parameters (p <0, 05). A statistically significant difference was found in height, body weight, dynamic balance left, standing long jump and quickness parameters (p <0, 05). A statistically significant difference was found in dynamic balance right, dynamic balance total score and flexibility parameters (p <0. 001).When the pre and post tests of female students are compared; There was no statistically significant difference in static balance right and static balance left parameters (p <0, 05). A statistically significant difference was found in height, body weight, BMI, dynamic balance right, dynamic balance left and dynamic balance total score parameters (p <0, 05). There was a statistically significant difference in long jump, fastness and flexibility parameters (p <0, 001).en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEğitsel oyunen_US
dc.subjectklasik baleen_US
dc.subjectkaba motor becerileren_US
dc.subjectdengeen_US
dc.subjectesnekliken_US
dc.subjectEducational gameen_US
dc.subjectclassical balleten_US
dc.subjectgross motor skillsen_US
dc.subjectbalanceen_US
dc.subjectflexibilityen_US
dc.title3-5 yaş grubu çocuklarda eğitsel oyunlarla desteklenmiş temel klasik bale eğitiminin kaba motor becerilere etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of basic classic ballet training on motor skills supported with educational games in children aged 3-5en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess