Show simple item record

dc.contributor.authorKarimiş, Zeynep Beratiye
dc.date.accessioned2020-11-18T18:53:57Z
dc.date.available2020-11-18T18:53:57Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2479
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ SERHAT ERGÜN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychology Dizin: Ebeveyn davranışı = Parenting behaviors ; Ebeveyn-Çocuk Etkileşimi Kodlama Sistemi = Dyadic Parent-Child Interaction Coding System ; Ebeveynler = ; Ebeveynler = Parents ; Okul-aile iletişimi = School-family communication ; Okul-aile ilişkisi = School-family relations ; Çekirdek aile = Nuclear family ; Öfke = Anger ; Öfke-kızgınlık eğilimi = Dispositional angeren_US
dc.description.abstractBu çalışma ergenlerin algıladıkları ebeveyn tutumları ile öfke ve internet kullanım bozukluğu arasındaki ilişkiyi ortaya koymak amacıyla yürütülmüştür. Bu amaçla çalışmada ilişkisel tarama yöntemi tercih edilmiştir. Çalışmada bağımlı değişken ebeveyn tutumu olarak belirlenmiş iken bağımsız değişkenler öfke ve internet kullanım bozukluğu olarak belirlenmiştir. Araştırma, yaşları 10-16 arasında değişen toplam 386 kişi üzerinde gerçekleşmiştir. Katılımcılara araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu, ebeveyn tutumlarının belirlenmesi için Yılmaz (2000) tarafından geliştirilen Anne-Baba Tutumları Ölçeği (ABTÖ), Özer (1994) tarafından geliştirilen Sürekli Öfke (SL Öfke) ve Öfke İfade Tarzı (Öfke-Tarz) Ölçeği ve Ceyhan, Gürcan ve Ceyhan (2007) tarafından geliştirilen Problemli İnternet Kullanımı Ölçeği (PİKÖ) kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 26 paket programı ile çözümlenmiştir. Çalışma kapsamında ergenlerin algıladıkları ebeveyn tutumları ile öfke ve internet kullanım bozukluğu arasında herhangi bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma sonucunda ergenlerin algıladıkları ebeveyn tutumları ile problemli internet kullanımları ve öfke düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu kısımda, denetleme/kontrol ile internetin olumsuz sonuçları arasında düşük şiddette ve negatif yönde bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmada katılımcıların kişisel özellikleri ile ebeveyn tutumu, problemli internet kullanımı ve öfke düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığı da incelenmiştir. Analiz sonucunda, problemli internet kullanım ölçeği içerisinde yer alan aşırı kullanım alt boyutundan alınan puan ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir. Bu farklılıkta erkek öğrencilerin aşırı kullanım puanlarının kız öğrencilerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ebeveyn tutumlarından olan denetleme/kontrol alt boyutundan alınan puanlar ile bilgisayar sahipliği arasında anlamlı bir farklılık olduğu ve bu farklılıkta bilgisayar sahibi olmayanların aldıkları puanın bilgisayar sahibi olanlardan daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırmada ayrıca, aşırı kullanım alt boyutundan alınan puanlar ile ailedeki birey sayısı arasında; psikolojik özerklik alt boyutundan alınan puanlar ile gelir düzeyi arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Katılımcıların internette geçirdikleri zamanlarına göre karşılaştırma sonucunda, sürekli öfke, öfke içte, öfke kontrol boyutlarından alınan puanlar arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Sürekli öfke, öfke içte ve öfke kontrol değişkenleri açısından 1 saatten az bir süre internette zaman geçirenlerle 3 saat ve üzerinde zaman geçirenler arasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Burada ayrıca öfke kontrol boyutundan alınan puanların 3 saat ve üzerinde zaman geçirenlerle 1-2 saat zaman geçirenler arasında anlamlı bir farklılık olduğu tespit edilmiştir.en_US
dc.description.abstractThis study was conducted to determine the relationship between the perceived parental attitudes of adolescents and anger and internet use disorder. For this purpose, relational screening method was preferred in the study. In the study, the dependent variable was identified as parental attitude, while the independent variables were identified as anger and internet use disorder. The research took place on a Toplam of 386 people, ranging in age from 10-16. Developed by the researcher to the participants, personal information form, parental attitudes for the determination of Yilmaz (2000) developed by the parents ' attitudes Scale (ABTO), Özer (1994) was developed by rage (SL anger) and anger expression (Anger-Style) scale, and Ceyhan, Ceyhan and Gürcan (2007) problematic internet use scale was developed by (PIKO) was used. The data obtained in the research were analyzed by SPSS 26 package program. The study investigated whether there was any association between adolescents ' perceived parental attitudes and anger and internet use disorder. The study found that there was no significant relationship between the perceived parental attitudes of adolescents and their problematic internet use and anger levels. In this section, it was revealed that there was a low-intensity and negative relationship between control and the negative consequences of the internet. The study also examined whether there was a significant difference between participants ' personal characteristics and parental attitudes, problematic internet use and anger levels. As a result of the analysis, it was determined that there was a significant difference between the score taken from the overuse sub dimension within the problematic internet use scale and the gender. It was found that male students ' overuse scores were higher than female students. In the study, it was determined that there was a significant difference between the scores from the supervision/control sub dimension of parental attitudes and computer ownership, and that the scores of those who did not own computers were higher than those who owned computers. The study also found that scores from the lower dimension of overuse were between the number of individuals in the family; there was a significant difference between the scores from the lower dimension of psychological autonomy and the level of income. A comparison of the participants ' time spent on the internet revealed that there was a significant difference between the scores from constant anger, anger inside, and anger control dimensions. There was a significant difference between those who spent less than 1 hour on the internet and those who spent 3 hours and above in terms of constant anger, anger inside and anger control variables. It was also found that there was a significant difference between those who spent 3 hours and more and those who spent 1-2 hours.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectEbeveyn Tutumuen_US
dc.subjectİnternet Kullanım Bozukluğuen_US
dc.subjectÖfkeen_US
dc.subjectParental Attitudeen_US
dc.subjectInternet Use Disorderen_US
dc.subjectAngeren_US
dc.titleErgenlerde ebeveyn tutumları ile öfke ve internet kullanım bozukluğu arasındaki ilişkinin değerlendirilmesien_US
dc.title.alternativeEvaluation of the relationship between parental attitudes in the first adolescent period with anger and internet use disorderen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess