Show simple item record

dc.contributor.authorGüvendi, Yavuz
dc.date.accessioned2020-11-18T18:44:11Z
dc.date.available2020-11-18T18:44:11Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2477
dc.descriptionDanışman: DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN IŞIK ABANOZ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı / Spor Yönetimi Bilim Dalı Konu: Spor = Sportsen_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı milli güreşçilerin psikolojik becerilerinin tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisinin incelenerek, psikolojik becerilerinin ve tükenmişlik düzeylerinin cinsiyet, yaş, stil, spor yılı, spor dereceleri, millilik yılı, antrenör ile çalışma süreleri ve spor yaralanma durumları değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığının belirlenmesidir. Araştırmanın evrenini güreş milli sporcuları oluştururken, örneklemini ise yaş ort. 22,73±4,63 olan, ortalama 7,51±4,06 yıldır milli sporcu olan ve 11,12±4,95 yıldır spor yapan 37 kadın, 82 erkek olmak üzere toplam 119 sporcu oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak; Smith ve ark. (1995) tarafından geliştirilen, Türkçe geçerlilik güvenirliği Erhan ve ark. (2015) tarafından yapılan sporcuların psikolojik becerilerini değerlendirme ölçeği ile Raedeke ve Smith (2001) tarafından geliştirilen Türkçe uyarlaması Kelecek ve ark. (2016) tarafından yapılan sporcu tükenmişlik ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, güreşçilerin cinsiyet, yaş, stil, spor yılı, millilik yılına göre sporcu tükenmişlik ölçeği alt boyutlarında anlamlı farklılık görülürken (p<0.05), spor dereceleri, antrenör ile çalışma süresi ve yaralanma durumlarına göre anlamlı farklılık görülmemiştir (p>0.05). Güreşçilerin cinsiyet, yaş, stil, spor yılı, spor derecesi ve antrenör ile çalışma süresine göre sporcuların psikolojik becerilerini değerlendirme ölçeği alt boyutlarında anlamlı farklılık tespit edilirken (p<0.05), millilik yılı ve yaralanma durumlarına göre anlamlı farklılık saptanmamıştır (p>0.05). Korelasyon analizine göre sporcu tükenmişlik ölçeğinin alt boyutları ile sporcuların psikolojik becerilerini değerlendirme ölçeği alt boyutları arasında negatif yönde anlamlı ilişki olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak, güreşçilerin psikolojik becerileri kullanım düzeyi arttıkça tükenmişlik düzeylerinin azaldığı görülmüştür. Özellikle tükenmişliği daha fazla yaşayan erkek sporcuların, yaşça büyük sporcuların ve uzun yıllar milli formayı giymekte olan sporcuların tükenmişlik durumlarını ortadan kaldırmak ya da azaltmak adına antrenörler sporcularının, spor psikologlarından destek almalarını sağlayabilir.en_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the relationship between the psychological skills of national wrestlers and their burnout levels, and whether the psychological skills and burnout levels of national wrestlers vary by gender, age, style, year of sport, degrees, year of nationality, duration of work with coaches and status of sport injury. Wrestling national athletes constitute the population of the study. The sample of the study consisted of 119 athletes, including 37 women and 82 men, who had an average age of 22.73±4.63, who had been national athletes for 7.51±4.06 years and who played sports for 11.12±4.95 years. The "Evaluation Scale for Athlete's Psychological Skills" developed by Smith et al . ( 1995) which is Turkish validity and reliability determined by Erhan et al. ( 2015) and the "Athlete Burnout Scale" developed by Raedeke and Smith ( 2001) and adapted in Turkish by Kelecek et al. (2016) were used as data collection tools in the study. According to the findings, there was a significant difference in the sub-dimensions of the Athlete Burnout Scale by gender, age, style, year of sport, year of the wrestlers' nationality (p<0.05), whereas there was no significant difference in their sport degrees, duration of work with coaches and status of sport injury (p>0.05). There was a significant difference in gender, age, style, year of sport, degree and duration of work with coaches in the Evaluation Scale for Athlete's Psychological Skills sub-dimensions (p<0.05), while there was no significant difference in year of nationality and status of sport injury. (p>0.05). The correlation analysis revealed that there was a negative correlation between the lower dimensions of the Evaluation Scale for Athlete's Psychological Skills and the lower dimensions of the Athlete Burnout Scale. In conclusion, burnout levels were seen to decrease as the level of use of wrestlers' psychological skills increased. In specific, in order to eliminate or reduce the burnout status of athletes, coaches may provide support to their athletes from sports psychologists, especially those who have experienced more burnout, such as male athletes, older athletes and athletes who have been wearing national jerseys for many years.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectGüreşen_US
dc.subjectTükenmişliken_US
dc.subjectPsikolojik becerien_US
dc.subjectWrestlingen_US
dc.subjectburnouten_US
dc.subjectpsychological skillen_US
dc.titleMilli güreşçilerin psikolojik becerilerinin tükenmişlik düzeyleri ile ilişkisien_US
dc.title.alternativeRelationship between national wrestlers psychological skills with their level of burnouten_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess