Show simple item record

dc.contributor.authorEligül, Funda
dc.date.accessioned2020-11-15T21:01:19Z
dc.date.available2020-11-15T21:01:19Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2475
dc.descriptionDanışman: PROF. DR. AYTEN ERDOĞAN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Psikoloji Anabilim Dalı / Klinik Psikoloji Bilim Dalı Konu: Psikoloji = Psychologyen_US
dc.description.abstractAile içi iletişim ve etkileşim çocuğun kişisel ve sosyal hayatına çeşitli davranış ve eylemler olarak yansıyacaktır. Ebeveyn tutumlarının düzenlenmesi ve iyileştirilmesi yönünde çaba gösterilirse çocuğun belli davranış ve eylemlerinde iyileşmeler olabileceği düşünülmektedir. Araştırmanın değişkenlerine ilişkin yapılmış ayrı ayrı pek çok çalışma mevcut olmasına karşın; algılanan ebeveyn tutumları ile internet bağımlılığı ve akademik başarı değişkenlerinin ilişkisini bir arada inceleyen çalışma sayısı kısıtlıdır. Amaç: Araştırmanın amacı, İstanbul ilinin Silivri ilçesinde 3 farklı ilköğretim okulunda öğrenim gören öğrencilerin ebeveyn tutum algılamaları ile akademik başarı ve internet bağımlılık durumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Yöntem: Çalışmaya İstanbul ilinin Silivri ilçesinde 4. Sınıf seviyesinde öğrenim gören 3 farklı ilkokulun toplam 300 öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların algılanan anne baba tutumlarını ölçmek için Algılanan Anne Baba Tutumunu Değerlendirme Ölçeği, internet bağımlılık düzeylerini ölçmek için İnternet Bağımlılığı Ölçeği, öğrenci özelliklerinin ölçülmesi için Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Bulgular: Bu çalışmada; anne baba birlikte ise ebeveynlerin demokratik tutumunun arttığı; anne demokratik ise internette geçirilen sürenin azaldığı; baba demokratik ise internette geçirilen sürenin arttığı görülmüştür. Katılımcılarının internet bağımlılık ölçeğine göre internet bağımlılığı düzeyleri ile cinsiyet arasında anlamlı bir fark olduğu, erkeklerin kızlara göre daha yüksek puan aldığı görülmektedir. Anne baba birlikte olanların internet bağımlılık ölçeğine göre internet bağımlılığı düzeyinin daha düşük olduğu görülmektedir. Anne baba eğitim durumu arttıkça internet bağımlılık ölçeğine göre internet bağımlılığı düzeyinin azaldığı; karne notu arttıkça internet bağımlılığı düzeyinin azaldığı görülmektedir. Öğrencilerin internet bağımlılık ölçeğine göre internet bağımlılıkları ile anne baba tutumları ve akademik başarı düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Akademik başarı ile internet bağımlılık ölçeğine göre internet bağımlılığı arasında negatif yönlü düşük bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Baba tutumu ile akademik başarı düzeyleri arasında bir ilişki olmadığı ancak anne tutumu ile akademik başarı arasında pozitif yönlü çok düşük bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bu çalışmada; anne baba birlikte ise ebeveynlerin demokratik tutumunun arttığı; anne demokratik ise internette geçirilen sürenin azaldığı; baba demokratik ise internette geçirilen sürenin arttığı görülmüştür. Akademik başarı ile internet bağımlılık ölçeğine göre internet bağımlılığı arasında negatif yönlü düşük bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu sonuçların genelleştirilebilmesi için daha büyük örneklemde izlemsel çalışmalar ile desteklenmesi gereklidir.en_US
dc.description.abstractFamily communication and interaction will be reflected in the child's personal and social life as various behaviors and actions. If efforts are made to regulate and improve parental attitudes, it is thought that there may be improvements in certain behaviors and actions of the child. Although there are many separate studies on the variables of the research; The number of studies examining the relationship between perceived parental attitudes and internet addiction and academic success variables is limited. Aim: The aim of the study is to examine the relationship between the parental attitude perceptions of students studying in 3 different primary schools in Silivri district of Istanbul province and their academic success and internet addiction. Method: A total of 300 students from 3 different primary schools attending the 4th grade level in Silivri district of Istanbul participated in the study. The Perceived Parenting Attitude Scale was used to measure the perceived parental attitudes of the participants, the Internet Addiction Scale to measure the levels of internet addiction, and the Personal Information Form to measure student characteristics. Findings: In this study; together with parents, the democratic attitude of the parents has increased; if the mother is democratic, the time spent on the Internet decreases; If the father is democratic, the time spent on the internet has increased. It is seen that there is a significant difference between the levels of internet addiction and gender according to the participants' internet addiction scale, and the boys score higher than the girls. It is seen that the level of internet addiction is lower in comparison to the internet addiction scale of those who are parents. As the level of education of parents increases, the level of internet addiction decreases according to the internet addiction scale; It is observed that the level of internet addiction decreases as the score card score increases. According to the internet addiction scale of the students, there was no significant relationship between internet addiction and parental attitudes and academic achievement levels. It has been determined that there is a low negative relationship between academic success and internet addiction scale. It was determined that there was no relationship between father attitude and academic achievement levels, but there was a very low positive relationship between mother attitude and academic achievement. Conclusion: In this study; together with parents, the democratic attitude of the parents has increased; if the mother is democratic, the time spent on the Internet decreases; If the father is democratic, the time spent on the internet has increased. It has been determined that there is a low negative relationship between academic success and internet addiction scale. In order to generalize these results, it should be supported with follow-up studies in a larger sample.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectebeveyn tutumlarıen_US
dc.subjectinternet bağımlılığıen_US
dc.subjectakademik başarıen_US
dc.subjectparental attitudesen_US
dc.subjectinternet addictionen_US
dc.subjectacademic successen_US
dc.titleAlgılanan ebeveyn tutumlarının internet bağımlılığı ve akademik başarı ile ilişkisinin incelenmesien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess