Show simple item record

dc.contributor.authorMutlu, Necmettin
dc.date.accessioned2020-11-08T17:34:11Z
dc.date.available2020-11-08T17:34:11Z
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2471
dc.descriptionDanışman: PROF. DR. NAİL ÖZTAŞ Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Konu: Siyasal Bilimler = Political Science Dizin: Dijital = ; Medya = Media ; Seçmen davranışı = Voter behaviour ; İstanbul-Bağcılar = İstanbul-Bağcılar ; İstanbul-Küçükçekmece = İstanbul-Küçükçekmeceen_US
dc.description.abstractDijitalleşme olgusunun batıda seçim kampanyaları, Ortadoğu'da toplumsal hareketler, Çin'de gözetim ve denetim uygulamalarında araştırma alanı bulan farklı boyutları bulunmaktadır. Anılan bu farklı boyutlarda üzerine araştırmaların yapıldığı ortak mecra, yeni bir kitle iletişim aracı olarak yeni medya teknoloji ürünleridir. Yeni medya olgusunun tüm dünyayı farklı başlıklarda etkilemesi, seçmen davranışı ile olan ilişkisinin de ortaya konulmasını gerektirmektedir. Seçmen davranışı yeni medya ilişkisinin bu yönde anlaşılabilmesi için doğru araştırma problemlerinin ne olduğu sorusunun yanıtlanması gerekmektedir. Farklı Cinsiyet, Yaş, Eğitim Düzeyi, Gelir Düzeyi, Meslek gruplarına ait seçmenlerin siyasal enformasyon kaynağı olarak yeni medyayı nasıl tükettiği hakkında ipucu verecek araştırma problemlerine ulaşılması, yeni davranış pratiklerinin betimlenmesi ve tüm dünyayı etkileyen bu yeni olgu hakkında yapılacak daha üst düzey araştırmalar için önem arz etmektedir. Bu bağlamda yeni medya ve seçmen davranışı ilişkisinin anlaşılabilmesi için radyo ve televizyon gibi farklı kitle iletişim araçlarının hâkim olduğu dönemlerde ve world wide web'in ortaya çıktığı yıllarda öne sürülen kuramsal ve kavramsal yaklaşımlar, bütüncül perspektifle, teknik ve toplum ilişkisi çerçevesinde değerlendirilmelidir. Çünkü Daniel Lerner'ın Ortadoğu'da Modernleşme araştırmalarında görüldüğü gibi radyonun etkisi incelenirken, Küresel köy kavramının Marshall McLuhan tarafından öne sürüldüğü yıllarda görüldüğü gibi televizyon yeni bir kitle iletişim aracı olarak ortaya çıkmaktadır. Dijitalleşme kavramı ile birlikte günümüzde; Singularity ve Teknolojik tekillik, 4.Sanayi devrimi ve Transhümanizm, akıllı mekân üretimleri ve ulus devletin geleceğine dair tekno milliyetçilik, mahremiyet, gözetim, denetim, splinternet, slaktivizm ve post truth gibi yeni kavramlar, yeni medya bağlamında tartışılmaktadır. Çünkü Habermas'ın iletişimsel eylem kuramında tartıştığı kamusal alan üretimi minvalinde, dijital ağlar ve yeni medya, yeni sosyalleşme biçimleri de üretmektedir. Bu araştırmada; farklı teknik araçların hâkim olduğu farklı dönemlere ait, 20.yüzyılın güçlü etkiler yaklaşımlarına (İki Aşamalı Akış, Gündem Belirleme, Suskunluk Sarmalı) bağlı değişkenler ve oy verme davranış modellerine (Sosyolojik, Psikolojik ve Stratejik oy verme) bağlı değişkenlerden faydalanılarak incelenen ilişkisel korelâsyonlarda; yaş, eğitim düzeyi, meslek, gelir düzeyi ve cinsiyet boyutlarında yeni kullanım pratiklerinin tasvir edilmesi öncelenmiştir. Bu doğrultuda; seçim tercihi karar zamanı, adaylar hakkında siyasal bilgilenme aracı, siyasal parti üyeliği, siyasi çalışmalara katılma, aday özelliği, siyasal fikirlerin doğruluğuna ikna etme, siyasal meseleleri danışma ve aynı doğrultuda danışılması, seçim kararında en çok etkili olan faktör, siyasi düşünce, seçimler ve adaylar hakkında ki bilgilerin alındığı kanallar, siyasal düşüncelerin kamusal alanda en çok paylaşıldığı ortam, seçim sonucuna yönelik beklentiler, en çok takip edilen iletişim kanalı, siyasal bilginin değerlendirilme şekli, siyasi haber ve içerikleri takip düzeyi, adayların tartışma ve polemiklerinin takibi, yeni medyadaki siyasal içeriklerin seçmenin kendisinin ve diğer seçmenlerin seçim kararına etkisine yönelik düşünce, en çok takip edilen içerik türü, siyasal fikirlerle uyumlu içerik takibi, konvansiyonel iletişim kanallarının takibi, siyasi düşünceleri kamusal alanda paylaşım tutumu, siyasi düşüncelerin paylaşılmasında dışlanma tehdidi, cinsiyet, yaş, eğitim durumu, meslek, gelir düzeyi arasındaki ilişkiler istatistiksel olarak ortaya konulmuştur. Küçükçekmece ve Bağcılar ilçeleri Yüksek Seçim Kurulu 2019 verilerine göre İstanbul'un seçmen sayısı en yüksek ilçelerindendir. 23 Haziran 2019 yerel seçiminde birbirine asimetrik sonuçlar veren iki ilçede farklı sosyo-ekonomik düzeyden, farklı siyasi yelpazeden seçmene rastlayabilmek mümkündür. Bu sebeple, anket formuyla seçkisiz tabaka örneklemle altı ay süreyle sahadan toplanan verilerden elde edilen bulgular, sağlıklı bir siyasal enformasyon ekosisteminin işleyişi için öneri olarak sıralanmıştır.en_US
dc.description.abstractThe phenomenon of digitalization has different dimensions in the west, which has found space for election campaigns, social movements in the Middle East, and research space in surveillance and audit applications in China. The common media, where research essays are carried out on these different sizes are new media technology products as a new mass media tool. The fact that the new media phenomenon affects the whole world in different topics requires that its relationship with voter behavior be revealed. Voter behavior in order to understand the new media relationship in this direction, the question of what are the right research problems needs to be answered. It is important for research problems that will give clues about how voters belonging to different gender, age, education level, income level, occupational groups consume new media as a source of political information to describe new behavioral practices and to do more high-level research on this new phenomenon affecting the whole world. In this context, the theoretical and conceptual approaches put forward during the periods dominated by different mass media such as radio and television and in the years when the world wide web emerged should be evaluated in terms of holistic perspective, technical and community relationship. Because as Daniel Lerner's research on Modernization in the Middle East, the impact of radio is being examined, while television emerges as a new mass media tool, as seen in the years when the concept of global village was put forward by Marshall McLuhan. Today, together with the concept of digitalization; New concepts such as Singularity and Technological singularity, 4.Industrial revolution and Transhumanism, intelligent space production and techno nationalism, privacy, surveillance, supervision, splinternet, slactivism and post truth are discussed in the context of the new media. Because the public space production that Habermas discusses in the Theory of Communicative Action is also produced by digital networks and new media, new forms of socialization. In this study; in relational correlations that are studied using variables from different periods dominated by different technical instruments, variables linked to the strong effects approaches of the 20th century (Two-Stage Flow, Agenda Setting, Silence Spiral Theory) and variables linked to voting behavior models (Sociological, Psychological and Strategic voting); depiction of new usage practices in age, education level, occupation, income level and gender dimensions has been prioritized. Accordingly; Election preference decision time, political information tool about candidates, political party membership, participation in political studies, candidate trait, persuasion of the accuracy of political ideas, consultation of political issues, the most effective factor in clarifying political preference, channels where information about political thinking, elections and candidates are taken, the environment in which political thoughts are shared the most in the public sphere, expectations for the election result, the most followed communication channel, the way political information is evaluated, the level of political news and content tracking, the follow-up of the candidates' debates and polemics, the idea of the influence of political content in the new media in the voter itself and other voters' thought, the most followed content type, content tracking compatible with political ideas, follow-up of conventional communication channels, sharing political thoughts in the public sphere, the threat of exclusion in sharing political ideas, gender, age, education status, occupation Relationships between income level are statistically demonstrated. According to the High Electoral Board 2019 data of Küçükçekmece and Bagcilar districts, istanbul's highest number of voters is one of the districts. In the 23 June 2019 local elections, it is possible to find voters from different socio-economic levels and different political spectrums in two districts that give asymmetric results to each other. For this reason, the findings from data collected from the field for six months with the survey form with a select layer sample are listed as a recommendation for the functioning of a healthy political information ecosystem.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectDijitalleşmeen_US
dc.subjectYeni Medyaen_US
dc.subjectSeçmen Davranışıen_US
dc.subjectKüçükçekmeceen_US
dc.subjectBağcılaren_US
dc.subjectDigitizationen_US
dc.subjectNew Mediaen_US
dc.subjectVoter Behavioren_US
dc.titleDijitalleşme bağlamında yeni medya ve seçmen davranışı ilişkisi: 23 Haziran 2019 yerel seçimleri Küçükçekmece ve Bağcılar örneklerien_US
dc.title.alternativeNew media and voter behavior relationship in the context of digitalization: 23 June 2019 local elections examples of Küçükçekmece and Bağcılar districtsen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentLisansüstü Eğitim Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess