Show simple item record

dc.contributor.authorSüzen, Ekrem
dc.date.accessioned2020-10-25T13:12:24Z
dc.date.available2020-10-25T13:12:24Z
dc.date.issued2020en_US
dc.date.submitted2020-04-24
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11363/2456
dc.descriptionDanışman: DOÇ. DR. MUSTAFA ZAHİT SERARSLAN Yer Bilgisi: İstanbul Gelişim Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı Konu: Sivil Havacılık = Civil Aviation ; İşletme = Business Administrationen_US
dc.description.abstractGerçekleştirilen bu çalışma ile sivil havacılık sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin inovasyon çalışmalarına yönelmeleri ve aynı zamanda çalışan motivasyonunu arttırmaları ile işletme performanslarının artacağı yönünde çıkarımlarda bulunulması amaçlanmaktadır. Gerçekleştirilen çalışma açıklayıcı araştırma niteliğindedir. Araştırmada anket tekniği kullanılmış ve katılımcılardan elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırma modeli doğrultusunda belirlenen hipotezlerin açıklanabilmesi için kullanılan ölçeklerde toplamda 59 ifade yer almaktadır. inovasyon ölçeği Can (2012) tarafından yapılan çalışmadan, çalışan motivasyonu ölçeği Köroğlu (2011) tarafından yapılan çalışmadan ve son olarak işletme performansı ölçeği ise Çakıcı vd. (2011) tarafından yapılan çalışmadan elde edilmiştir. Bu araştırmada evren büyüklüğünü toplamda 15.215 kişi oluşturmaktadır. Bu araştırmanın örneklemi heterojen bir yapıda olduğu düşünülerek p=0,5 q=0,5 alınarak örneklem hesabı yapılmıştır. Yapılan hesaplamalar doğrultusunda belirlenen şartlarda 850 kişi ile analizler gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında katılımcılara yönlendirilen ölçeklerin güvenilirlik katsayılarının yüksek olduğu belirlenmiştir. Sivil havacılık sektöründe çalışan katılımcılardan elde edilen verilerin değerlendirilmesinde öncelikle frekans analizi yapılarak katılımcıların demografik özelliklere göre dağılımlarının ifade edilmesi amaçlanmıştır. inovasyon, çalışan motivasyonu ve işletme performansı ölçeklerinin geçerliliğinin sağlanıp, sağlanmadığını değerlendirmek ve maddelerin faktörler ile ilişkisini belirlemek amacıyla açıklayıcı faktör analizi yapılmasına karar verilmiş ve ardından ilişkilerin tespit edilebilmesi için korelasyon analizine başvurulmuştur. Gerçekleştirilmiş olan analizlerden elde edilen sonuçlar incelendiğinde araştırmanın başında belirlenmiş olan hipotezlerin tamamının kabul edildiği sonucuna ulaşılmıştır. Bu bağlamda Sivil havacılık sektöründe çalışan kişilerin motivasyon seviyelerinin yükseltilmesi ve aynı zamanda inovasyona verilen önemin arttırılması doğrultusunda işletme performansının da aynı seviye de yükseleceği belirlenmiştir.en_US
dc.description.abstractWith this study, it is aimed to make inferences that the enterprises operating in the civil aviation sector turn towards innovation studies and at the same time increase employee motivation and increase their business performance. This study is a descriptive research. The descriptive research method can be defined as the analysis of the relationship between the scales and the data obtained from the participants working in the enterprises operating in the civil aviation sector based on the hypotheses. The questionnaire technique was used in the study and the data obtained from the participants were analyzed with SPSS package program. There are a total of 59 expressions in the scales used to explain the hypotheses determined according to the research model. Besides the scales, demographic expression was included in 6 of the questionnaires. The innovation scale is from the study conducted by Can (2012), the employee motivation scale is from the study conducted by Köroğlu (2011), and finally the business performance scale is measured by Çakıcı et al. (2011). In this research, 15.215 people in total constitute the size of the universe. The sample of this research is considered to have a heterogeneous structure and p = 0.5 q = 0.5 and sample calculations were made. Under the conditions determined in accordance with the calculations, analyzes were carried out with 850 people. The reliability coefficients of the scales directed to the participants were determined to be high. In order to evaluate the validity of innovation, employee motivation and operational performance scales, and to determine the relation of the items with the factors, it was decided to perform explanatory factor analysis and then correlation analysis was used to determine the relationships. When the results obtained from the analyzes performed were examined, it was concluded that all the hypotheses determined at the beginning of the study were accepted. In order to increase the motivation levels of the people working in the civil aviation sector and at the same time to increase the importance given to innovation, it is determined that the operational performance will increase at the same level.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherİstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/*
dc.subjectİnovasyon Stratejilerien_US
dc.subjectMotivasyonen_US
dc.subjectPerformansen_US
dc.subjectSivil Havacılıken_US
dc.subjectVerimliliken_US
dc.subjectInnovation Strategiesen_US
dc.subjectMotivationen_US
dc.subjectPerformanceen_US
dc.subjectCivil Aviationen_US
dc.subjectProductivityen_US
dc.titleİnovasyon stratejileri ve çalışan motivasyonunun, işletme performansına etkileri: Sivil havacılık işletmesinde bir uygulamaen_US
dc.title.alternativeInnovation strategies and working motivations, effects on operating performance: An application in civil aviation operationen_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

info:eu-repo/semantics/openAccess
Except where otherwise noted, this item's license is described as info:eu-repo/semantics/openAccess